Be­wa­kings­ca­me­ra met ge­zichts­her­ken­ning: Nest Cam IQ

C’t Magazine - - Inhoud -

De Nest Cam IQ is het vol­gen­de pro­duct in de ca­me­ra­lijn van Goog­le. Naast een 4K-beeld is per­soons­her­ken­ning de voor­naams­te troef.

Qua ui­ter­lijk zijn er wei­nig ver­schil­len met de Nest Cam Out­door (zie c't 1-2/2017, p.22), maar aan de bin­nen­kant des te meer. Om te be­gin­nen bij de hard­wa­re: er zit een 4Ksen­sor in. Die wordt niet ge­bruikt om stan­daard een 4K-beeld te strea­men, maar om di­gi­taal in te zoo­men. Aan de rand zit een blau­we le­dring die op­licht als er spra­ke is van twee­weg (HD-)au­dio. De wi­fi­ver­bin­ding werkt nu met 802.11ac (2,4/5 GHz). Er zit ook blue­tooth op, maar dat wordt al­leen ge­bruikt bij de in­stal­la­tie.

Aan de firm­wa­re is ook het no­di­ge toe­ge­voegd. Als ge­zich­ten wor­den her­kend, wordt daar op in­ge­zoomd en krijg je de eer­ste keer de vraag of je weet wie het is. Daar­na wordt die per­soon au­to­ma­tisch her­kend. Met Su­per­sight wordt niet al­leen in­ge­zoomd, maar wordt een per­soon ook ge­volgd. Het full hd-beeld blijft daar­bij haar­scherp, dank­zij de in­ge­bouw­de HDR. De IQ be­slist zelf of een be­we­ging door een mens of dier ver­oor­zaakt werd, daar hoe­ven de beel­den niet eerst meer voor naar de cloud.

Toch blijft die cloud (en daar­mee een abon­ne­ment van mi­ni­maal 10 eu­ro per maand) on­ont­beer­lijk als je de ge­zichts­her­ken­ning wilt ge­brui­ken. Zon­der kom je niet ver­der dan het tot drie uur te­rug­kij­ken van beel­den. Dat is voor een be­vei­li­gings­sys­teem veel te kort. Je moet dus zelf be­slis­sen of je de nieu­we fea­tu­res de meer­prijs van 150 eu­ro ten op­zich­te van een ge­wo­ne Nest Cam (en het niet on­der een abon­ne­ment uit ko­men) waard vindt. Aan de kwa­li­teit van de ca­me­ra zal het niet lig­gen. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.