100 Mbit/s POF-net­werk­s­et van Tech­ne­tix

C’t Magazine - - Inhoud -

Plas­tic Op­ti­cal Fi­ber (POF) maakt op­ti­sche be­ka­be­ling voor in huis mak­ke­lijk en ook be­taal­baar. Soms kan dat zelfs te­gen bud­get­prij­zen.

Het is niet al­tijd mo­ge­lijk een UTP-ka­bel te trek­ken naar bij­voor­beeld een ip-tv-box in de huis­ka­mer. Plas­tic Op­ti­cal Fi­ber maakt ge­bruik van ex­treem dun­ne ka­bels die mak­ke­lijk weg te wer­ken zijn. Je kunt ze ook ge­rust langs een elek­tri­ci­teits­ka­bel leg­gen. We test­ten eer­der al een POF-set in­clu­sief wi­fi­mo­du­le (c’t 7-8/2017, p.34), maar het aan­bod voor con­su­men­ten is nog be­perkt.

De Net-x POF kit biedt geen wifi, maar heeft ver­der al­les wat je no­dig hebt: POF­ka­bel, twee me­dia­con­ver­ters met bij­be­ho­ren­de voe­dings­adap­ters, ve­zel­snij­der, muur­ge­lei­ders en ka­bel­clips. Er zit­ten zelfs twee UTP-ka­bel­tjes bij om de me­dia­con­ver­ters met je rou­ter, tv-box of an­der net­werk­ap­pa­raat te ver­bin­den. Het snij­den van de ka­bel met de bij­ge­le­ver­de tool en aan­slui­ten op de me­dia­con­ver­ters is sim­pel. De dun­ne ka­bel is mak­ke­lijk te leg­gen. Buig je hem te ver, dan zie je het rode licht (vei­lig voor de ogen) op die plek ont­snap­pen. Een hulp­stuk­je om de ka­bel om een hoek te leg­gen is bij­ge­le­verd. Eni­ge min­punt is de maxi­ma­le snel­heid van 100 Mbit/s (we haal­den in­der­daad on­ge­veer 11 MB/s). Dat is ge­noeg om 4K te strea­men, maar min­der ge­schikt om een NAS aan te han­gen.

De erg goed­ko­pe set is wat moei­lijk te vin­den (wij kwa­men hem te­gen bij ca­blers. nl), maar kan in som­mi­ge si­tu­a­ties een ide­a­le op­los­sing zijn. Het laat goed zien wat mo­ge­lijk is met de­ze glas­ve­zel-bud­get­va­ri­ant.

(mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.