Win­dows Hel­lo-web­cam: CSL Hel­lo DX1

C’t Magazine - - Inhoud -

Met de pc-ca­me­ra Hel­lo DX1 van CSL Com­pu­ter kun je ou­de­re pc's en no­te­books voor­zien van ge­zichts­her­ken­ning via Win­dows Hel­lo.

Win­dows 10 met Win­dows Hel­lo is al sinds twee jaar op de markt. Het is een mak­ke­lij­ke en vei­li­ge ma­nier om je pc te be­vei­li­gen te­gen on­ge­oor­loof­de toe­gang, zon­der dat je een wacht­woord hoeft in te tik­ken. Maar voor het up­da­ten van ou­de­re sys­te­men wa­ren er tot nu toe al­leen een paar du­re high-end web­cams voor prij­zen van meer dan 200 eu­ro te krij­gen.

CSL Com­pu­ter vraagt voor de Hel­lo DX1 daar­en­te­gen niet meer dan een vrij schap­pe­lij­ke 75 eu­ro. In te­gen­stel­ling tot de du­re con­cur­ren­ten hoeft je com­pu­ter geen USB 3.0-aan­slui­ting te heb­ben, USB 2.0 is vol­doen­de.

Vol­gens de hand­lei­ding moet je een dri­ver­pak­ket van de web­si­te van CSL down­lo­a­den, maar tij­dens de test vond Win­dows Up­da­te de juis­te dri­ver he­le­maal van­zelf. De ca­me­ra is een OEM­pro­duct van Re­al­tek. Op Ama­zon en eBay vind je daar­om iden­tie­ke ca­me­ra's on­der an­de­re na­men – voor de­zelf­de prijs.

Ter­wijl het in­log­gen via Win­dows Hel­lo net zo goed en snel ver­loopt als bij de du­re con­cur­ren­ten, moet je bij 2D-vi­deo met min­der ge­noe­gen ne­men.

Voor vi­deo­con­fe­ren­ties in een goed ver­lich­te ka­mer zijn de re­so­lu­tie en beeld­kwa­li­teit wel vol­doen­de, maar je hebt een apar­te head­set no­dig om­dat er in de web­cam geen mi­cro­foon in­ge­bouwd is. De sta­tus­led gaat al­leen aan als de 2D-ca­me­ra ac­tief is, maar niet bij een in­ge­scha­kel­de IR-sen­sor. (jmu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.