2,5" hot-swap rack van Icy Dock

C’t Magazine - - Inhoud -

De Toug­hAr­mor MB993SK-B maakt van een on­be­nut­te 3,5"-bay in je pc ex­tra op­slag­ruim­te. Hij heeft ruim­te voor drie 2,5-inch schij­ven.

Veel 3,5"-bays in een pc-be­hui­zing blij­ven te­gen­woor­dig leeg. De tijd van dis­ket­te­sta­ti­ons en zip­dri­ves is voor­bij. Heel af en toe wordt er nog een card­rea­der in­ge­schroefd. Als je nog op zoek bent naar een plek voor wat ex­tra schijf­ruim­te, kun je in zo'n 3,5"-bay nog mooi een aan­tal 2,5"-schij­ven kwijt. Het liefst net­jes op­ge­bor­gen, maar toch snel te ver­wis­se­len of er­uit te ha­len in­dien no­dig.

De MB993SK-B van Icy Dock is een zeer ste­vig me­ta­len hot-swap rack voor in een 3,5"-bay. Er pas­sen drie schij­ven in. Het ope­nen van de sle­des met de knop­pen is wel een beet­je een ge­frie­mel, je moet daar een beet­je han­dig­heid in krij­gen.

De schroe­ven om de schij­ven in de sle­des vast te zet­ten en het rack in je 3,5"bay te be­ves­ti­gen wor­den ove­ri­gens net­jes mee­ge­le­verd. Ook zit­ten er een aan­tal plas­tic cij­fer­tabs (ID-plugs) voor de schij­ven in de doos.

De sle­des zijn met een sleu­tel­tje af te slui­ten te­gen uit­ne­men. Op­ti­ma­le be­scher­ming is dat na­tuur­lijk niet, maar het werpt wel een ex­tra bar­ri­è­re op te­gen het snel even uit de pc trek­ken van de schij­ven.

De SATA-aan­slui­tin­gen aan de ach­ter­kant zit­ten traps­ge­wijs. Dat maakt het aan­slui­ten en los­kop­pe­len van de af­zon­der­lij­ke SATA-ka­bels net een stuk­je han­di­ger. Met slechts één 4-pins voe­dings­ka­bel krij­gen de schij­ven hun po­wer aan­ge­le­verd. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.