Fiets­gad­get: SmartHa­lo

C’t Magazine - - Inhoud -

Een SmartHa­lo op je iets­stuur werkt on­der an­de­re als na­vi­ga­tie met be­hulp van een RGB-le­dring. Maar hij biedt nog meer dan dat.

De SmartHa­lo heeft bo­ven­op een tou­chs­creen met daar om­heen een ring met 24 RGB-leds. Via het scherm kun je bij­voor­beeld de in­ge­bouw­de kop­lamp in­scha­ke­len door twee keer te tik­ken. Een ach­ter­licht zit er ove­ri­gens niet bij. In­for­ma­tie zo­als wan­neer je moet af­slaan en in­ko­men­de te­le­foon­ge­sprek­ken wor­den door mid­del van kleu­ri­ge, al dan niet knip­pe­ren­de licht­sig­na­len ken­baar ge­maakt. Een dief­sta­lalarm heeft hij ook. Die maakt han­dig ge­bruik van de be­we­gings­sen­sor.

In de doos zit­ten een to­ken, meer­de­re hou­ders, rub­be­ren rin­gen, sja­blo­nen en een usb-laad­ka­bel. Met de sja­blo­nen be­paal je wel­ke hou­ders je moet ge­brui­ken om de SmartHa­lo goed op je stuur te be­ves­ti­gen. Op een erg smal fiets­stuur past hij ove­ri­gens niet. Het vast­zet­ten van de SmartHa­lo is in een paar mi­nu­ten voor el­kaar.

De slim­me fiets­gad­get is weer­be­sten­dig en kan zon­der to­ken niet wor­den los­ge­haald. Het los­ha­len is no­dig als de ac­cu op­ge­la­den moet wor­den. Hij wil­de ove­ri­gens al­leen op­la­den via een usb-poort op een pc, een po­wer­bank of usb-adap­ter werk­te niet. Voor het be­re­ke­nen van rou­tes moet je smartpho­ne ver­bon­den zijn en moe­ten zo­wel blue­tooth als gps aan­staan. Voor de rou­tes wordt de gra­tis SmartHa­lo-app Map­box ge­bruikt met kaart­ma­te­ri­aal van OpenStreepMaps.

Als de mid­del­ste led groen knip­pert, moet je recht­door blij­ven fiet­sen. Mocht je per abuis een ver­keer­de af­slag ne­men, dan knip­pe­ren de leds rood in de rich­ting die je op had moe­ten gaan. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.