Bono­bo Git-ser­ver

C’t Magazine - - Inhoud -

De Bono­bo Git Ser­ver stelt re­po­si­to­ry's be­schik­baar via een Win­dows-web­ser­ver. De Bono­bo-ser­ver is via een we­bin­ter­fa­ce te be­he­ren en richt zich voor­al op het be­heer van re­po­si­to­ry's. De tool is gra­ties en opens­our­ce en wordt on­der de MIT-li­cen­tie be­schik­baar ge­maakt.

Met de opens­our­ce soft­wa­re Bono­bo Git Ser­ver kun je zo veel Git-re­po­si­to­ry's be­schik­baar ma­ken via een Win­dows-pc met IIS (via HTTP en HTTPS) als je maar wilt. El­ke Git-client heeft er lees- en schrijf­toe­gang toe. Er is een we­bin­ter­fa­ce die re­po­si­to­ry's, bran­ches en com­mits aan­geeft.

De­ze gra­tis opens­our­ce tool is een in­te­res­san­te op­los­sing voor ont­wik­kel­teams die niet aan open­ba­re pro­jec­ten wer­ken en co­de niet via gro­te to­ko's als GitHub en Bit­buc­ket wil­len be­he­ren.

De we­bin­ter­fa­ce lijkt qua ui­ter­lijk op be­taal­de hos­ting­ver­sies, maar heeft wel min­der func­ties. Hij be­perkt zich voor­al tot het be­heer van re­po­si­to­ry's. Daar hoort geen com­mu­ni­ty-in­ter­fa­ce met com­ments, wiki, chats en is­sue-trac­king bij. Als be­heer­der moet je ook zelf zor­gen dat je je back-ups goed re­gelt. Het is vol­doen­de om de map Ap­p_Da­ta in de in­stal­la­tie­map van de Bono­bo Git-ser­ver (C:\in­et­pub\ww­wroot\Bono­bo.Git.Ser­ver) en na­tuur­lijk de re­po­si­to­ry's zelf vei­lig te stel­len.

Het ge­ïn­te­greer­de ge­brui­kers- en groeps­be­heer is een­vou­dig ge­hou­den. De ser­ver kan aan een Ac­ti­ve Di­rec­to­ry of Ac­ti­ve Di­rec­to­ry Fe­de­ra­ti­on Ser­vi­ces wor­den ge­kop­peld. Groeps­lid­maat­schap­pen, ge­brui­kers en wacht­woor­den hoe­ven dan niet meer de­cen­traal be­heerd te wor­den. Een ano­nie­me pull van de re­po­si­to­ry's is mo­ge­lijk, maar dat moet per re­po­si­to­ry bij de ei­gen­schap­pen ge­ac­ti­veerd wor­den. Een ano­nie­me push in­scha­ke­len re­gel je via de al­ge­me­ne in­stel­lin­gen.

Bono­bo Git Ser­ver wordt als .NET­pro­gram­ma in de ei­gen Win­dows-web­ser­ver In­ter­net In­for­ma­ti­on Ser­vi­ces ge­draaid en heeft geen da­ta­ba­se­link no­dig.

Voor het in­stal­le­ren is het han­dig als je iets van IIS weet, maar de dui­de­lij­ke hand­lei­ding op de web­si­te helpt je stap voor stap door het in­stal­la­tie­pro­ces. Het is be­lang­rijk dat je de stan­daard in­log­ge­ge­vens (ad­min:ad­min) zo snel mo­ge­lijk ver­an­dert. Het pro­ject is ge­heel in­ter­na­ti­o­naal en on­der­steunt meer­de­re ta­len. Er is ook net­te do­cu­men­ta­tie aan­we­zig voor het up­da­ten plus een kor­te FAQ.

De ont­wik­ke­laars co­ör­di­ne­ren de ver­de­re ont­wik­ke­ling van het pro­ject (on­der MIT-li­cen­tie) via een GitHub-re­po­si­to­ry. Voor de vol­gen­de ver­sies staat een gra­fi­sche weer­ga­ve van de bran­ches en het in­te­gre­ren van plug-ins op de plan­ning. (avs).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.