Al­le high-end smartpho­nes

High-end smartpho­nes met An­droid en iOS ver­ge­le­ken

C’t Magazine - - Inhoud - Hannes A. Cze­rul­la

De tijd waar­in de iPho­ne de on­aan­tast­ba­re ko­ning der smartpho­nes was, is al­lang voor­bij. An­droids­martpho­nes lo­pen mo­men­teel op kop als het om in­no­va­ties gaat. Kleur­ster­ke oled­scher­men? Al­leen bij An­droid-mo­del­len. Wa­ter­dich­te be­hui­zin­gen? An­droid-mo­del­len wa­ren de eer­ste. De bes­te ca­me­ra? Die zit niet in een iPho­ne. En dan heb­ben we het nog niet eens over een ge­heu­gen­kaarts­lot of du­alsim. De ti­tel bes­te smartpho­ne komt steeds weer bij een an­de­re smartpho­ne te­recht. Bij de­ze test ne­men acht top­mo­del­len met An­droid het op te­gen de Ap­ple iPho­ne 7.

Het hui­di­ge smartpho­ne­sei­zoen loopt al aar­dig ten ein­de, dus heb­ben de fa­bri­kan­ten hun top­mo­del­len al op de markt ge­bracht. Als laat­ste kwam de So­ny Xpe­ria XZ Pre­mi­um met 4K-scherm en su­per-slow­mo­ti­on­ca­me­ra daar nog bij. De OnePlus 5 zit ook in de­ze test. De voor­gan­ger daar­van was een ech­te bang-fort­he-buck en werd ook wel de flagship­kil­ler ge­noemd. Een van de goe­de kans­heb­bers voor de ti­tel is de Sams­ung Ga­laxy S8. Zijn scherm neemt vrij­wel de ge­he­le voor­kant van de te­le­foon in be­slag en hij oogt erg fu­tu­ris­tisch. De LG G6 doet ook een aar­di­ge gooi naar de ti­tel. Ook hier heeft de fa­bri­kant de ran­den om het scherm tot een mi­ni­mum be­perkt.

HTC is met de U11 af­ge­stapt van het ou­der­wets ogen­de design en gaat nu voor een chroom­look en pa­rel­moer­ef­fect. Een an­der nieu­wig­heid­je is dat de U11 het merkt als je in de smartpho­ne knijpt. De P10 van Hua­wei heeft nog een klas­sie­ke alu­mi­ni­um be­hui­zing. Bij de ont­wik­ke­ling van de in­ge­bouw­de dub­be­le ca­me­ra heeft de tra­di­ti­o­ne­le ca­me­ra­bou­wer Lei­ca een rol ge­speeld. Hua­wei's doch­ter­be­drijf Honor doet met de wat be­ter be­taal­ba­re 9 mee aan de test. De spe­ci­fi­ca­ties lij­ken ver­dacht veel op die van de duur­de­re Hua­wei P10, dus dat zou wel eens een mooi koop­je kun­nen zijn. Goog­le is ver­te­gen­woor­digd met de bij­na een jaar ou­de Pixel. Die moet de eer­de­re Nexus-lijn af­los­sen en heeft als eni­ge een pu­re en on­aan­ge­pas­te ver­sie van An­droid, recht­streeks van Goog­le zelf.

Alu­mi­ni­um en glas

In de smartpho­nes zit­ten de snel­ste, mooi­ste en duur­ste op­ties die de hui­di­ge smartpho­ne­tech­niek te bie­den heeft. De be­hui­zin­gen in de­ze prijs­klas­se zijn ge­maakt van alu­mi­ni­um en glas. En dan heb­ben we het over Go­ril­la Glas van Cor­ning: dat is zeer kras­be­sten­dig en kan goed te­gen een stoot­je.

De be­hui­zin­gen zien er in het al­ge­meen net­jes en fan­cy uit. De ro­buust­heid valt wat te­gen. Zo­wel de mo­del­len van alu­mi­ni­um als die van glas krij­gen vroe­ger of la­ter wat kras­sen. Af­ge­zien van de Hua­wei P10, Honor 9 en OnePlus 5 zijn de smartpho­nes op ver­schil­len­de ni­veaus be­stand te­gen stof en wa­ter.

Mi­cro-USB is niet meer

De iPho­ne en U11 zijn de eni­ge smartpho­nes die geen jack­aan­slui­ting heb­ben om een kop­te­le­foon op aan te slui­ten. HTC en Ap­ple le­ve­ren een klei­ne adap­ter mee om je be­staan­de (be­dra­de) kop­te­le­foon te kun­nen blij­ven ge­brui­ken. Als je mu­ziek luis­tert via blue­tooth, kun je bij de Ga­laxy S8, Xpe­ria XZ en OnePlus5 dank­zij blue­tooth 5 zelfs twee draad­lo­ze kop­te­le­foons of spea­kers te­ge­lijk ver­bin­den.

De An­droid-te­le­foons heb­ben voor het op­la­den ty­pe C-aan­slui­tin­gen. Dat zegt

Al­le nieu­we high-end smartpho­nes lig­gen mo­men­teel in de win­kel. De prij­zen be­gin­nen al wat te zak­ken. Tot de nieu­we ge­ne­ra­tie wordt aan­ge­kon­digd heb je dus nog een paar maan­den om voor een mooie prijs een top­mo­del smartpho­ne in huis te ha­len. Met een zeer goe­de ca­me­ra, high-res scherm met mooie kleu­ren en spe­ci­a­le func­ties als du­alsim kun­nen ze het mak­ke­lijk een aan­tal ja­ren uit­hou­den.

ech­ter niets over de snel­heid van het la­den of het over­zet­ten van ge­ge­vens. De helft van de ge­tes­te ap­pa­ra­ten (P10, Honor 9, G6, OnePlus 5) wer­ken in­tern nog met USB 2.0 en ha­len maxi­maal 40 MB/s. Al­le an­de­re wer­ken met USB 3.0 en ha­len in the­o­rie 300 MB/s. De iPho­ne ge­bruikt zijn ei­gen stan­daard in de vorm van een Lightning­con­nec­tor.

De snel­heid van het la­den wordt be­paald door de tech­niek die de fa­bri­kan­ten ge­brui­ken. Die zijn niet on­der­ling com­pa­ti­bel en als je an­de­re adap­ters ge­bruikt kun je niet zo snel op­la­den. OnePlus gaat met het door hen­zelf ont­wik­kel­de Dash Char­ge voor iets nieuws en heeft het groot­ste deel van de laad­tech­niek van de smartpho­ne naar de adap­ter ver­plaatst. De laad­tij­den spre­ken voor zich. De eni­ge te­le­foon die draad­loos is op te la­den, is de S8. Dat kan via QI en PMA.

Dis­plays

De iPho­ne 7 is in ver­ge­lij­king met de an­de­re top­mo­del­len aar­dig com­pact te noe­men. Maar het dis­play heeft een dia­go­naal van slechts 4,7 inch. Dat is voor de mees­te ta­ken vol­doen­de en door de mees­te men­sen nog pri­ma te be­die­nen met een en­ke­le hand. De scher­men van de An­droid-te­le­foons daar­en­te­gen zijn met hun dia­go­na­len van meer dan 5 inch veel fij­ner voor het af­spe­len van vi­deo, ga­men en in­ter­net­ten. Als al­ter­na­tief is er nog de gro­te­re iPho­ne 7 Plus.

De iPho­ne speelt HD-con­tent af, maar al­le An­droid-pho­nes bie­den Full HD (1920 × 1080) of zelfs meer. So­ny heeft in zijn Xpe­ria XZ Pre­mi­um zelfs een 4K-scherm ge­stopt. Daar za­gen we niet met­een het voor­deel van in, het ap­pa­raat geeft slechts zel­den con­tent in zijn na­ti­ve re­so­lu­tie weer. Het ver­schil in kwa­li­teit tus­sen oled en lcd is wel zicht­baar, maar wordt steeds klei­ner. De high-end lcd's ge­ven ook krach­ti­ge kleu­ren weer en heb­ben een hoog con­trast. De oled-dis­plays zijn op bei­de pun­ten ech­ter nog een stuk be­ter. De iPho­ne valt te­gen met grij­ze zwart­waar­den en niet zo spet­te­ren­de kleu­ren. Met 400 cd/m2 kun je het scherm in de zon re­de­lijk af­le­zen. Al­leen de Sams­ung S8 geeft heel veel licht en is goed af te le­zen (700 cd/m2). De Sams­ung en LG heb­ben af­ge­ron­de hoe­ken, waar­door je wel wat pixels min­der hebt, maar bij da­ge­lijks ge­bruik le­vert dat geen na­deel op.

Du­al­ca­me­ra & du­alsim

Al­le high-end smartpho­nes ma­ken goe­de foto's en aar­di­ge vi­deo's in 4K. De trend is drie ca­me­ra's. LG G6, Hua­wei P10, OnePLus 5 en Honor 9 heb­ben elk twee naast el­kaar ge­plaatste hoofd­ca­me­ra's. Die ver­vul­len ver­schil­len­de rol­len. Bij de P10 en Honor 9 is naast een nor­ma­le kleu­ren­ca­me­ra een zwart-wit­ca­me­ra in­ge­bouwd om de dy­na­miek in foto's te ver­gro­ten. Ook de au­to­fo­cus moet er snel­ler van wor­den. LG en OnePlus ge­brui­ken de dub­be­le ca­me­ra voor ver­schil­len­de brand­punts­af­stan­den. De G6 kan groot­hoek­fo­to's ma­ken, de OnePlus heeft een te­le­lens.

4G is stan­daard, maar de te­le­foons on­der­steu­nen ver­schil­len­de uit­voe­rin­gen. Ze on­der­steu­nen al­le­maal 4G cat.9 met snel­he­den tot 450 Mbit/s. De Xpe­ria XZ kan zelfs 1 Gbit/s ha­len. Die snel­he­den wor­den ech­ter nog niet aan­ge­bo­den, dus voor­lo­pig heb je daar nog niet veel aan. Bij de lo­ca­tie­be­pa­ling maakt het niet uit of de smartpho­nes al­leen gps en Glonass on­der­steu­nen of ook nog het Chi­ne­se Bei­dou of het Eu­ro­pe­se Ga­li­leo (zie pa­gi­na 89). Ze wis­ten al­le­maal na een paar se­con­den waar we ons be­von­den en hiel­den dat ook vast.

De helft van het ge­tes­te ap­pa­ra­ten biedt ook de op­tie voor du­alsim, soms te­gen meer­prijs. Tot nu toe wa­ren du­alsim high-end smartpho­nes niet ge­brui­ke­lijk om­dat de fa­bri­kan­ten de te­le­foons ook graag in win­kels van pro­vi­ders aan­bie­den – en die wil­len het liefst dat al­leen hun ei­gen sim­kaart in het toe­stel ge­stopt wordt. Geen en­ke­le smartpho­ne kan een twee­de sim­kaart en te­ge­lijk een ge­heu­gen­kaart­je ge­brui­ken: je kunt of de een of de an­der in het slot stop­pen.

An­droid-ver­sies

Fa­bri­kan­ten kun­nen het niet la­ten om aan An­droid te sleu­te­len. Al­leen de Goog­le Pixel heeft een pu­re ver­sie van An­droid, en de OnePlus 5 heeft slechts mi­ni­ma­le aan­pas­sin­gen. Goog­le ge­bruikt op de Pixel de Pixel Laun­cher, die wat speel­ser oogt dan de ver­sie voor Nexus-ap­pa­ra­ten. OnePlus heeft die laun­cher in zijn Oxy­gen OS An­droid-ver­sie vrij­wel com­pleet na­ge­maakt. De stan­daard-apps voor je con­tac­ten en klok zijn van OnePlus zelf. Die vol­doen qua design en een­voud aan de tem­pla­tes van Goog­le.

De an­de­re fa­bri­kan­ten gaan wat min­der sub­tiel te werk. So­ny, Honor, Hua­wei en LG ver­an­de­ren ri­gou­reus het design van de me­nu's en apps. Ze in­stal­le­ren ei­gen soft­wa­re en knik­ke­ren het app-me­nu uit het sys­teem. Daar­door plant el­ke app au­to­ma­tisch een snel­kop­pe­ling op het start­scherm. So­ny's mul­ti­me­dia-apps zijn ir­ri­tant, daar heb je een So­ny-ac­count voor no­dig. Sams­ung en HTC zijn al min­der fa­na­tiek met ei­gen aan­pas­sin­gen dan voor­heen. Maar voor­al Sams­ung in­stal­leert

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.