Eu­ro­pe­se wi­fi­sub­si­die in trek

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen -

In sep­tem­ber is het WiFi4EU-plan goed­ge­keurd. Hier­mee wil de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie zich in­zet­ten voor gra­tis wi­fi in al­le Eu­ro­pe­se ge­meen­tes door tus­sen 2017 en 2019 120 mil­joen eu­ro uit te trek­ken voor het in­stal­le­ren van ge­a­van­ceer­de wi­fi-ap­pa­ra­tuur op cen­tra­le lo­ca­ties. Sinds dit be­sluit komt de ene na an­de­re stad met plan­nen. Het toe­wij­zen ge­beurt in prin­ci­pe op volg­or­de van in­die­nen van de aan­vra­gen, dus ge­meen­ten moe­ten er snel bij zijn. Het be­gint dan ook al aar­dig storm te lo­pen. Er wordt wel re­ke­ning ge­hou­den met ge­o­gra­fi­sche sprei­ding. Het gra­tis wi­fi is be­doeld voor zo­wel in­wo­ners als be­zoe­kers en moet be­schik­baar wor­den op open­ba­re lo­ca­ties als over­heids­ge­bou­wen, zie­ken­hui­zen, mu­sea, par­ken en plei­nen et ce­te­ra. De ver­goe­ding is een­ma­lig. De sub­si­die dekt de kos­ten van de ap­pa­ra­tuur en in­stal­la­tie van de toe­gangs­pun­ten. De sub­si­die-ont­van­gers moe­ten zelf het in­ter­ne­tabon­ne­ment be­ta­len en mi­ni­maal drie jaar het on­der­houd re­ge­len. Het pro­mo­ten van gra­tis wi­fi is be­doeld om ie­der­een, waar je ook woont of wat je ook ver­dient, gra­tis in­ter­net­toe­gang te bie­den op be­lang­rij­ke lo­ca­ties in het open­ba­re le­ven.

De wi­fi­ver­bin­ding mag geen re­cla­me la­ten zien en de ge­bruiks­ge­ge­vens mo­gen niet wor­den door­ver­kocht. Ui­t­ein­de­lijk moe­ten er tot en met 2020 in de ge­he­le EU mi­ni­maal 6000 ge­meen­tes bij­ko­men waar in­wo­ners en be­zoe­kers gra­tis ge­bruik kun­nen ma­ken van snel draad­loos in­ter­net. Naast het pro­mo­ten van gra­tis wi­fi, moe­digt de EU de ge­meen­ten ook aan om hun di­gi­ta­le dien­sten (e-over­heid, e-ge­zond­heids­zorg, e-toe­ris­me) te pro­mo­ten via een ei­gen app.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.