Vraag om uit­stel sleep­wet

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen -

De Wet op de in­lich­tin­gen- en vei­lig­heids­dien­sten is nog­al con­tro­ver­si­eel en roept flin­ke maat­schap­pe­lij­ke weer­stand op. Sinds het ver­za­me­len van hand­te­ke­nin­gen om een re­fe­ren­dum te kun­nen hou­den is ge­start (sleep­wet.nl), heb­ben al ruim 400.000 men­sen hun hand­te­ke­ning ge­zet. Dit zijn er veel meer dan de 300.000 die no­dig zijn om een re­fe­ren­dum af te dwin­gen. Een aan­tal klei­ne pro­vi­ders en maat­schap­pe­lij­ke or­ga­ni­sa­ties waar­on­der Bits of Free­dom, de Ne­der­land­se Ver­e­ni­ging van Jour­na­lis­ten, de Ne­der­land­se Ver­e­ni­ging van Straf­recht­ad­vo­ca­ten, het Plat­form Be­scher­ming Bur­ger­rech­ten en Pri­va­cy First heb­ben pre­mier Mark Rut­te in een open brief ge­vraagd de om­stre­den wet pas in te voe­ren ná het re­fe­ren­dum over de wet. Het deel van de wet dat be­trek­king heeft op de uit­oe­fe­ning van het toe­zicht op de in­lich­tin­gen- en vei­lig­heids­dien­sten is al ac­tief ge­wor­den. Van de rest van de wet, in­clu­sief de nieu­we be­voegd­he­den, is het nog niet dui­de­lijk wan­neer al­les in wer­king treedt. De da­tum 1 ja­nu­a­ri 2018 wordt wel vaak ge­noemd. Als het re­fe­ren­dum vol­gens de nor­ma­le pro­ce­du­res door zou gaan, vindt het plaats op 21 maart 2018, of­te­wel een klei­ne drie maan­den na de be­oog­de start­da­tum.

De or­ga­ni­sa­ties ge­ven aan dat het ook in het be­lang van het ka­bi­net is dat de in­voe­ring van de wet wordt uit­ge­steld. Ze vin­den dat de pre­mier met het in wer­king stel­len van de wet vóór het re­fe­ren­dum laat zien dat het ad­vies niet se­ri­eus wordt ge­no­men en zo de me­ning van bur­gers ne­geert. Het is voor de ge­loof­waar­dig­heid van de de­mo­cra­tie be­lang­rijk dat de wet niet ac­tief wordt voor­dat bur­gers de kans krij­gen hun stem te la­ten ho­ren tij­dens een re­fe­ren­dum.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.