Mat­lab: deep-le­arning met de gra­fi­sche kaart

C’t Magazine - - Nieuws | Software -

Mat­lab 2017 is een wis­kun­dig pro­gram­ma dat bij het wer­ken met neu­ra­le net­wer­ken LSTM-net­wer­ken (Long Short-Term Me­mo­ry) kan in­te­gre­ren. Die kun­nen ef­fec­ten ana­ly­se­ren waar­bij af­han­ke­lijk­he­den over lan­ge­re tijd een rol spe­len. Nu kun­nen ook voor­ge­train­de con­vo­lu­ti­o­ne­le net­wer­ken als AlexNet en mo­del­len uit het Caf­fe­fra­me­work Zoo ge­bruikt wor­den om te trai­nen met ex­ter­ne da­ta. Met de nieu­we func­ties zijn tijd­reek­sen te voor­spel­len en tek­sten en fo­to's te clas­si­fi­ce­ren.

Ge­brui­kers van de Com­pu­ter Vi­si­on Sy­s­tem Tool­box kun­nen re­fe­ren­tie­da­ta met de mee­ge­le­ver­de app Ima­ge La­be­ler in­ter­ac­tief mar­ke­ren voor het trai­nen van de fo­to­clas­si­fi­ca­tie. De nieuw ge­ïn­tro­du­ceer­de GPU Co­der moet deep-le­arning-mo­del­len au­to­ma­tisch con­ver­te­ren naar CUDA-co­de voor gra­fi­sche kaar­ten van Nvi­dia. Daar­mee kun­nen vol­gens Ma­thWorks tot 3000 fo­to's per se­con­de ver­werkt wor­den – vol­gens de ont­wik­ke­laars tot ze­ven keer zo­veel als met de Ten­sor­flow-bi­bli­o­theek. An­de­re ver­nieu­win­gen zijn de Text Ana­ly­tics Tool­box en nieu­we tools voor het mo­del­le­ren en con­tro­le­ren van test­voor­schrif­ten in het pak­ket Si­mu­link.

De ba­sis­ver­sie van Mat­lab kost 2000 eu­ro, de af­ge­slank­te Ho­me-ver­sie voor pri­vé­ge­bruik 119 eu­ro. Er is ook een stu­den­ten­ver­sie voor 35 eu­ro. (nkr)

Mat­lab clas­si­fi­ceert he­le fo­to's op ba­sis van trai­nings­fo­to's en her­kent wat er al­le­maal op te zien is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.