Mi­ni nog niet uit­ge­ran­geerd

C’t Magazine - - Nieuws | Apple -

De klei­ne Mac mi­ni lijkt een wat een­zaam be­staan te lei­den. Eind 2014 kreeg hij de laat­ste up­da­te en de up­da­te daar­voor was toen ook al twee jaar ge­le­den. Maar vol­gens Tim Cook wordt de Mac mi­ni wel een be­lang­rijk on­der­deel in het pro­duct­aan­bod van Ap­ple. Cook geeft geen de­tails prijs, daar­voor was de tijd vol­gens hem nog niet rijp. Maar hij spreekt wel over plan­nen om de klei­ne Mac on­der­deel te ma­ken van de li­ne-up. De­ze in­for­ma­tie ver­trouw­de hij een ge­brui­ker toe die hem di­rect een mail stuur­de met de vraag of de mi­ni nog wel een up­gra­de zou krij­gen.

De kans dat er nog dit jaar een nieu­we mi­ni wordt aan­ge­kon­digd lijkt ver­waar­loos­baar klein. Er zijn ook nog geen ge­ruch­ten over nieu­we mo­del­len te be­speu­ren. De eer­ste mi­ni werd voor het eerst aan­ge­kon­digd in ja­nu­a­ri 2005 door Ste­ve Jobs, waar­bij de pc de 'che­a­pest, most af­for­da­ble Mac ever' werd ge­noemd. De­ze eer­ste mo­del­len had­den een Po­werPC-pro­ces­sor van­af 1,25 GHz, 256 MB 333MHz-ge­heu­gen en een 2,5"-hdd van 40 of 80 GB.

De ver­sies van­af 2006 had­den een pro­ces­sor van In­tel. In 2010 kreeg hij het uni­bo­dy­de­sign. La­ter werd de dvd-dri­ve weg­ge­la­ten om het ge­heel nog slan­ker te ma­ken. De klei­ne me­taal­kleu­ri­ge doos mis­staat niet op je bu­reau. Met je ei­gen rand­ap­pa­ra­tuur er­aan heb je een stil­le, zui­ni­ge desktop. De klei­ne pc werd ook po­pu­lair als ht­pc voor in de huis­ka­mer. Daar­naast bleek de ser­ver­ver­sie met quad­co­re-pro­ces­sor erg ge­liefd.

De laat­ste ja­ren is de Mac mi­ni in­ge­haald door klei­ne­re en meer be­taal­ba­re pc's als de In­tel NUC. De per­for­man­ce van de nieuw­ste mo­del­len viel te­gen. Zo wer­den er on­der an­de­re du­al­co­re-cpu's in ge­stopt die qua mul­ti­th­rea­ding­per­for­man­ce niet be­ter pres­teer­den dan mo­del­len uit 2012. Het blijft ech­ter nog steeds de goed­koop­ste ma­nier om een desktop met macOS in huis te ha­len zon­der zelf te moe­ten knut­se­len met Hack­in­tosh­builds. (avs)

De laat­ste Mac mi­ni werd in 2014 uit­ge­bracht. Vol­gens Tim Cook wordt de klei­ne Mac wel een be­lang­rijk deel van de Ap­ple li­ne-up.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.