Ou­de­re iPho­nes niet tra­ger door up­da­tes

C’t Magazine - - Nieuws | Apple -

Zo­dra iOS 11 uit­kwam, hoor­den we hier en daar weer de be­ken­de ver­ha­len dat ou­de­re iPho­nes toch wel tra­ger aan­voel­den. En dat dat voor­al een truc­je zou zijn van Ap­ple om je een nieu­we­re iPho­ne te la­ten ko­pen. Di­rect na een nieu­we ver­sie van iOS wor­den fo­ra en web­si­tes over­spoeld met mel­din­gen van ge­brui­kers die hun te­le­foon een stuk tra­ger vin­den wer­ken en vra­gen of an­de­ren dit ook zo er­va­ren. Maar nu is er dui­de­lijk be­wijs dat dit niet het ge­val is.

Fu­ture­mark (be­kend van de gpu­ben­ch­marks) heeft van­af 2016 on­der­zoek ge­daan naar meer dan 100.000 iPho­nes. Er wer­den ze­ven ver­schil­len­de mo­del­len ge­test met drie ver­schil­len­de ver­sies van iOS. De iPho­ne 5S kreeg de mees­te aan­dacht. Als soft­wa­re ou­de­re mo­del­len daad­wer­ke­lijk zou ver­tra­gen, zou je dat bij dit ou­de­re mo­del het bes­te moe­ten mer­ken. Het bleek dat met al­le up­da­tes tus­sen iOS 9 en 11 er slechts mi­ni­ma­le af­wij­kin­gen te zien zijn. De­ze zijn zeer ac­cep­ta­bel.

De ver­schil­len zijn zo klein dat je er als ge­brui­ker niks van zou moe­ten mer­ken. Maar waar­om heb je dan toch het ge­voel dat je smartpho­ne tra­ger wordt? Als er een nieu­we ver­sie van iOS wordt ge­lan­ceerd, zijn de be­staan­de apps op je te­le­foon nog niet ge­op­ti­ma­li­seerd voor de nieu­we soft­wa­re en heb­ben ze geen pro­fijt van de nieuw­ste op­ti­ma­li­sa­ties. Be­paal­de nieu­we fea­tu­res heb­ben soms ook wat meer re­sour­ces of re­ken­kracht no­dig. En dan is er nog het psy­cho­lo­gi­sche ef­fect. Je weet dat er een nieu­wer en snel­ler mo­del be­schik­baar is, waar­door je on­be­wust je ei­gen toe­stel al­vast een beet­je af­ser­veert. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.