Toch Ap­ple Pay?

C’t Magazine - - Nieuws | Apple -

Het lijkt er toch nog van te ko­men: de on­der­steu­nings­pa­gi­na's voor Ap­ple Pay zijn er in het Ne­der­lands. En vol­gens de ge­ruch­ten­mo­len gaan Bunq en ING Ap­ple Pay mo­ge­lijk ma­ken. Op dit mo­ment kun je Ap­ple Pay in Ne­der­land al­leen via een cre­a­tie­ve om­weg ge­brui­ken (met de Boon-app via Brit­se App Sto­re, met een pre­paid-cre­dit­card).

Ap­ple Pay be­staat sinds 2014. Van­we­ge dit mi­ni-ju­bi­le­um kwam Ap­ple met wat cij­fers over de dienst naar bui­ten. Er doen 4000 cre­dit­card­be­drij­ven, ban­ken en an­de­re be­drij­ven met be­taal­kaar­ten mee aan de dienst. De helft van de Ame­ri­kaan­se win­kels ac­cep­teert Ap­ple Pay.

Nor­maal ge­spro­ken wor­den lan­den waar Ap­ple Pay wordt uit­ge­rold ge­noemd bij het pre­sen­te­ren van de kwar­taal­cij­fers. Dit houdt niet in dat het dan al ac­tief wordt. Er wordt al­leen ge­meld per wan­neer de dienst in dat be­tref­fen­de land be­schik­baar wordt. Ap­ple Pay werkt in­mid­dels in 21 lan­den, waar­on­der Span­je, Ita­lië, Frank­rijk en Zwit­ser­land. Re­cent is er nog een rij­tje nieu­we lan­den toe­ge­voegd aan die lijst. De Ver­e­nig­de Ara­bi­sche Emi­ra­ten, De­n­e­mar­ken, Fin­land en Zwe­den kun­nen sinds eind ok­to­ber Ap­ple Pay ge­brui­ken. Met een beet­je ge­luk is op het mo­ment dat je dit leest be­kend dat Ne­der­land het vol­gen­de land gaat wor­den. Over Bel­gië is nog geen ver­de­re in­for­ma­tie be­kend.

Ove­ri­gens vin­den drie van de vier Ap­ple Pay-trans­ac­ties plaats bui­ten de VS. Dit komt door­dat de in­fra­struc­tuur bui­ten de VS mo­der­ner is. In de lan­den waar Ap­ple Pay be­schik­baar is, is het goed voor ne­gen­tig pro­cent van al­le mo­bie­le trans­ac­ties. Ne­der­land lijkt er klaar voor. Be­taal­ter­mi­nals on­der­steu­nen hier bij­na al­le­maal NFC. Con­tact­loos be­ta­len werkt in ons land al een tijd­je erg goed en is breed be­schik­baar. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.