Ca­me­ra FV-5

C’t Magazine - - Test | Raw-fotografie Met Android -

Als je wel eens met spie­gel­re lex­ca­me­ra's werkt, voel je je snel thuis bij Ca­me­ra FV 5. De app heeft een half­au­to­ma­ti­sche en slui­ter­tijd­mo­dus (P en S). Een dia­frag­ma- en hand­ma­ti­ge mo­dus (A en M) zijn al­leen mo­ge­lijk bij ca­me­ra's met een me­cha­ni­sche iris. De app maakt een groep fo­to's met ver­schil­len­de be­lich­ting (brac­ke­ting), fo­to's met zelf­ont­span­ner of fo­to­reek­sen die je bij­voor­beeld in Af­ter E ects of Vir­tu­alDub kunt com­bi­ne­ren tot ti­me­lap­se-vi­deo's. Ook lits­mo­di, wit­ba­lans, ISO-ge­voe­lig­heid en be­lich­tings­cor­rec­tie stel je op de­zelf­de ma­nier in als bij een DSLR. De be­lich­tings­mo­dus kan wor­den in­ge­steld op ma­trix­me­ting, cen­trum­ge­rich­te me­ting, spot­me­ting en in­stel­len via het tou­chs­creen.

Het dis­play toont het dia­frag­ma, de slui­ter­tijd, ISO-waar­de en het aan­tal nog te ma­ken op­na­men. Dat laat­ste is een schat­ting op ba­sis van de op­slag­ruim­te en ge­ko­zen in­stel­lin­gen. Tik je op het scherm, dan fo­cust FV 5 op dat punt als je de touch-scherp­stel­mo­dus kiest. Bij de zelf­ont­span­ner wordt nor­ma­li­ter au­to­fo­cus ge­bruikt, maar dat kun je uit­zet­ten.

Via het uit­ge­brei­de in­stel­lin­gen­me­nu kun je raw-op­na­mes in­scha­ke­len, de op­slag­lo­ca­tie kie­zen, func­ties toe­wij­zen aan de vo­lu­me­knop­pen, com­po­si­tie­hul­pen zo­als een ras­ter ac­ti­ve­ren of bij­voor­beeld het 16:9-for­maat kie­zen. Niet al­le me­nu-op­ties zijn in het Ne­der­lands ver­taald, som­mi­ge zijn En­gels­ta­lig. Als er geen gps be­schik­baar is, krij­gen fo­to's als lo­ca­tie de nul­me­ri­di­aan op de eve­naar, een nog­al vreem­de keu­ze.  fo­to­gra­fe­ren als met een DSLR  be­die­ning vraagt ge­wen­ning

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.