Po­larr

C’t Magazine - - Test | Raw-fotografie Met Android -

Po­larr biedt tal­lo­ze ge­reed­schap­pen, maar niet al­leen voor raw-ont­wik­ke­ling. Vol­gens de ont­wik­ke­laar is de raw-on­der­steu­ning nog ele­men­tair en wordt de­ze nog ver­der uit­ge­breid. Dat blijkt in ie­der ge­val in de ga­le­rij, die al­leen JPEG-be­stan­den toont en geen DNG-be­stan­den. Om die te ope­nen moet je naar het be­stand bla­de­ren.

Bij de eer­ste keer star­ten kies je tus­sen een een­vou­di­ge een uit­ge­brei­de (Pro) in­ter­fa­ce. De tekst is deels in het Ne­der­lands ver­taald en niet al­tijd even dui­de­lijk. Het pro­gram­ma start en opent raw-be­stan­den vrij traag en crasht soms bij ope­nen er­van. In de Pro-stand vind je zo­wel bo­ven als on­der de a beel­ding een knop­pen­balk. Som­mi­ge op­ties, zo­als se­lec­tief aan­pas­sen, zijn al­leen be­schik­baar via een in-app aan­koop van 4 tot 6 eu­ro.

De over­da­di­ge in­ter­fa­ce be­nut de ruim­te niet op­ti­maal en ver­eist veel tik­ken en scrol­len. Je moet bij­voor­beeld eerst via het wij­zer­plaat-pic­to­gram de re­ge­laars la­ten weer­ge­ven, de ca­te­go­rie kie­zen (uit Kleur, Licht, De­tail, Vig­net, TVH of Cur­ven), de op­tie kie­zen, de re­ge­laar in­stel­len, en tot slot met de wij­zer­plaat weer de re­ge­laar ver­ber­gen. Erg in­tu­ï­tief is het al­le­maal niet. Maar de beeld­kwa­li­teit over­tuigt.  goe­de beeld­kwa­li­teit  om­slach­ti­ge in­ter­fa­ce

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.