Win­dows wil niet pin­gen

C’t Magazine - - Praktijk | Hotline -

? Om een net­werk­pro­bleem van een Win­dows-com­pu­ter in mijn net­werk thuis te lo­ka­li­se­ren heb ik van­af een an­de­re com­pu­ter ge­pro­beerd met ping de­ze com­pu­ter te be­rei­ken – te­ver­geefs. Bij ver­der on­der­zoek viel me op dat geen van mijn Win­dows-com­pu­ters op een ping­com­man­do re­a­geert. En dat geldt ook voor com­pu­ters die geen en­kel net­werk­pro­bleem heb­ben. Doe ik iets fout, of kent Win­dows ping niet meer?

! Mi­cro­soft con­fi­gu­reert Win­dows-in­stal­la­ties om vei­lig­heids­re­de­nen stan­daard zo dat ze niet op pings ant­woor­den. Je kunt dat aan­pas­sen in het 'Win­dows De­fen­der­be­vei­li­gings­cen­trum' on­der 'Fi­re­wall- en net­werk­be­vei­li­ging / Ge­a­van­ceer­de in­stel­lin­gen'. Je krijgt dan het scherm 'Win­dows De­fen­der Fi­re­wall met ge­a­van­ceer­de be­vei­li­ging'. Klik in de lin­ker ko­lom op 'Re­gels voor bin­nen­ko­men­de ver­bin­din­gen'. De­ze re­gels ver­schij­nen dan in de mid­del­ste ko­lom. In­te­res­sant zijn hier de re­gels waar­van de naam be­gint met 'Be­stands- en prin­ter­de­ling (Echo­aan­vraag …'. Al naar ge­lang je com­pu­ter lid van een do­mein is of niet, zoek je in de ko­lom 'Groep' de be­tref­fen­de en­try's en kies je voor bei­de het com­man­do 'in­scha­ke­len' in het snel­me­nu.

Bij com­pu­ters die bij een do­mein ho­ren is dat al­les. Op mo­bie­le com­pu­ters die on­der­weg af en toe op on­be­ken­de net­wer­ken bi­vak­ke­ren, kun je voor de ze­ker­heid de con­fi­gu­ra­tie zo aan­pas­sen dat in de ko­lom 'Pro­fiel' de op­tie 'Open­baar' uit­ge­scha­keld is voor de be­tref­fen­de re­gels. Dat doe je via het snel­me­nu van de re­gel, kies daar­in 'Ei­gen­schap­pen / Ge­a­van­ceerd', en ver­wij­der het vin­kje voor 'Open­baar'. Hier­mee voor­kom je in elk ge­val voor on­be­ken­de net­wer­ken dat je com­pu­ter bij een aan­val met ping-pak­ket­ten het net­werk ook in de om­ge­keer­de rich­ting over­laadt. Dit ri­si­co was waar­schijn­lijk voor Mi­cro­soft de re­den om echo­aan­vra­gen in de fi­re­wall so­wie­so te blok­ke­ren.

Als je Win­dows­com­pu­ter niet op pings re­a­geert, kun je dat in­scha­ke­len in 'Win­dows De­fen­der Fi­re­wall met ge­a­van­ceer­de be­vei­li­ging'.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.