Sys­teem­in­for­ma­tie voor Li­nux: I-Nex 7.6.0

I-Nex le­vert on­der Li­nux veel nut­ti­ge in­for­ma­tie over het draai­en­de sys­teem en de hard­wa­re die daar­bij ge­bruikt wordt.

C’t Magazine - - Inhoud -

Het opens­our­ce­pro­gram­ma I-Nex ver­za­melt in­for­ma­tie over de pro­ces­sor, de gra­fi­sche kaart, het moe­der­bord, de ge­luids­kaart, de har­de schij­ven en de net­wer­ken usb-in­ter­fa­ces. Als bo­nus krijg je van I-Nex nog wat ge­ge­vens over de draai­en­de ker­nel en de ge­bruik­te Li­nux­dis­tri­bu­tie. De tool laat on­der meer de desktop- en X.org-ver­sie zien, de host­naam en de sys­teem­be­las­ting op dat mo­ment.

I-Nex geeft dat al­les weer in een klein ven­ster met meer­de­re tab­bla­den. Dat ziet er een beet­je uit zo­als bij de po­pu­lai­re Win­dows-tool CPU-Z. Het in­ter­pre­te­ren van de erg klein weer­ge­ge­ven da­ta, met soms al­leen een af­kor­ting als la­bel, wordt door de tool over­ge­la­ten aan de ge­brui­ker.

Als je wilt, kan I-Nex een rap­port ma­ken dat als tekst­be­stand op­ge­sla­gen kan wor­den of met­een naar een on­li­ne dienst als Pas­te­bin ge­stuurd kan wor­den. Met een druk op de knop maak je een screenshot van het op dat mo­ment ge­toon­de tab­blad.

I-Nex heeft de run­ti­me-om­ge­ving no­dig van het Ba­sic-dia­lect Gam­bas 3 en de bi­bli­o­the­ken pas­te­bi­nit en lib­c­puid. Het pro­gram­ma is na­me­lijk ge­schre­ven in de vrij on­be­ken­de pro­gram­meer­taal GAM­BAS (Gam­bas Al­most Means BA­Sic). Man­ja­ro- en Slac­k­wa­re-ge­brui­kers kun­nen I-Nex via hun pak­ket­ma­na­ger in­stal­le­ren. Voor Ubuntu, Li­nux Mint en Fe­do­ra heb­ben de I-Nex-ont­wik­ke­laars ei­gen re­po­si­to­ry's ter be­schik­king. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.