An­droid: Raw-fo­to's be­wer­ken

An­droid-apps voor raw-fo­to­gra­fie en -ont­wik­ke­ling

C’t Magazine - - Inhoud - An­dré Kra­mer

Sinds ver­sie 5 van An­droid kan de ca­me­ra de ru­we ge­ge­vens in het DNG-for­maat op­slaan. In­mid­dels zijn er ver­schil­len­de toe­stel­len en apps die dit on­der­steu­nen. Ze ge­brui­ken de ex­tra speel­ruim­te van de raw-ge­ge­vens om ver­lo­ren ge­waan­de de­tails te­rug te ha­len en kleur­rij­ke ef­fect­fil­ters toe te pas­sen.

Te­gen­woor­dig kun­nen mid­den­klas­se en high-end smartpho­nes met hun ca­me­ra-apps niet al­leen JPEG-fo­to’s op­slaan, maar ook de ru­we ca­me­ra­ge­ge­vens in het open ge­do­cu­men­teer­de raw­for­maat DNG (Di­gi­tal Ne­ga­ti­ve). Voor­waar­de daar­voor is de Ca­me­ra2-API. Die is be­schik­baar van­af An­droid 5. Dit wordt on­der an­de­re on­der­steund door de stan­daard ca­me­ra-app van de Sams­ung Ga­laxy S6 en ho­ger, LG van­af de G4, Goog­le Pixel, OnePlus 3T en 5 en HTC Desi­re 10, One A9, M9, S9, U Play, U Ul­tra en U11. De­ze lijst is lang niet com­pleet. In iOS wor­den ra­w­op­na­mes on­der­steund van­af ver­sie 10 op de iPho­ne SE, 6S en nieu­we­re mo­del­len, via apps van der­den.

Of jouw smartpho­ne DNG-be­stan­den kan be­wa­ren, kun je mak­ke­lijk zelf uit­pro­be­ren. Start de ca­me­ra-app en scha­kel over naar de pro-mo­dus als die er is. In die mo­dus wor­den be­hal­ve JPEG- ook DNG-be­stan­den be­waard, of je kunt dit be­stands­for­maat kie­zen via de in­stel­lin­gen.

Bij ou­de­re smartpho­nes heb je een an­de­re ca­me­ra-app no­dig om DNG-be­stan­den op te slaan. Het ap­pa­raat moet daar­voor wel de Ca­me­ra2-API on­der­steu­nen. Dat geldt bij­voor­beeld voor Goog­les Nexus 5 en 6 en Sams­ung-ap­pa­ra­ten met An­droid ver­sie 5.x. Als je toe­stel stan­daard geen raw-be­stan­den on­der­steunt, biedt de Goog­le Play-sto­re een hand­vol apps waar­mee je dit even­tu­eel kunt toe­voe­gen. We heb­ben vier ca­me­ra-apps voor An­droid ge­test die DNG-be­stan­den kun­nen be­wa­ren: de be­taal­de apps Ca­me­ra FV-5, Ca­me­ra Zoom FX en Ma­nu­al Ca­me­ra en de opens­our­ce-app Open Ca­me­ra. Maar daar­mee ben je er nog niet, want de raw­be­stan­den moe­ten ook 'ont­wik­keld' wor­den. Na de test van ca­me­ra-apps volgt er dus nog een van fo­to­be­wer­king-apps met raw-on­der­steu­ning.

Er zijn nau­we­lijks smartpho­ne-apps voor beeld­be­wer­king die raw-be­stan­den kun­nen ope­nen. Apps als In­st­agram en VSCO hou­den zich al­leen be­zig met JPEG­fo­to's. We heb­ben vier pro­gram­ma's ge­test die pro­be­ren al­les uit raw-fo­to's te ha­len.

Light­room Mo­bi­le en Pho­to Ma­te R3 kun­nen al­leen raw-fo­to's ont­wik­ke­len, Po­larr en Snaps­eed be­wer­ken voor­al JPEG-fo­to's, maar kun­nen ook over­weg met DNG-be­stan­den.

Het door Ado­be ont­wik­kel­de di­gi­ta­le ne­ga­tief­for­maat DNG is een open­baar en ver­lies­vrij be­stands­for­maat om fo­to's op te slaan met tot 16 bits kleur­diep­te per ka­naal. JPEG biedt met 8 bits maar 256 kleur­tin­ten per ka­naal. Bij 16 bits heb je maar liefst 65536 tin­ten. Dat geeft dui­de­lijk meer speel­ruim­te voor za­ken als het cor­ri­ge­ren van be­lich­ting, scha­du­wen en hoog­lich­ten (En­gels: high­lights) of het aan­pas­sen van kleu­ren of con­trast. Door­dat het for­maat open­baar en ge­do­cu­men­teerd is, is de kans gro­ter dat het met toe­kom­sti­ge soft­wa­re en apps blijft wer­ken.

Goog­le Fo­to's la­belt DNG-be­stan­den in het fo­to-over­zicht met een pic­to­gram dat op een dia­frag­ma-ope­ning lijkt. Be­kijk je af­zon­der­lij­ke fo­to's, dan staat er de tekst 'RAW' bij. De app laat DNG-be­stan­den trou­wens pas zien sinds be­gin 2017.

On­ge­lij­ke twee­ling

Bij het op­slaan van een JPEG-be­stand ver­min­de­ren al­go­rit­mes de beeld­ruis en wor­den ver­za­di­ging en con­trast ver­groot. Dat is niet al­tijd po­si­tief. Op smartpho­ne­fo­to's zie je vaak over­be­lich­te stuk­ken lucht, om­dat de be­lich­tings­me­ter heeft in­ge­steld op een ob­ject daar­on­der. Be­kijk je een .jpeg- en .dng-be­stand naast el­kaar, dan zie je vaak dat de sen­sor de­tails in de lucht wel heeft vast­ge­legd. Maar bij het ver­ho­gen van het con­trast voor de con­ver­sie naar JPEG zijn die ver­lo­ren ge­gaan. Bij het ont­wik­ke­len van een .dng-be­stand kun je het dy­na­mi­sche be­reik van de sen­sor maxi­maal be­nut­ten en daar­mee de de­tails in de lucht hand­ha­ven. Het raw-for­maat biedt ook voor­de­len bij het cor­ri­ge­ren van de kleur­tem­pe­ra­tuur en deels ook bij het aan­pas­sen van de be­lich­ting.

In raw-ont­wik­kel­soft­wa­re kun je hoog­lich­ten don­ker­der ma­ken, scha­du­wen lich­ter en de be­lich­ting cor­ri­ge­ren. Bo­ven­dien moet je net als in .jpeg-be­stan­den het con­trast ver­gro­ten. Stan­daard zijn na­me­lijk de kleu­ren vaal, het con­trast laag en de ran­den on­scherp en zie je on­ge­fil­ter­de beeld­ruis. Of je daar­na het re­sul­taat be­waart of nog meer aan­past is een kwes­tie van per­soon­lij­ke smaak. Je kunt bij­voor­beeld de ver­za­di­ging ver­la­gen en meer zwart to­nen of scha­du­wen en hoog­lich­ten per kleur aan­pas­sen. Raw is nor­ma­li­ter een ex­tra op­tie. Zo­wel de stan­daard ca­me­ra-app als een ach­ter­af ge­ïn­stal­leer­de zal op­slaan in JPEG-for­maat of als JPEG én DNG. Daar­door kun je het kant-en-kla­re .jpeg-be­stand snel ver­stu­ren of de­len en pas la­ter tijd ste­ken in ont­wik­ke­len van het raw-be­stand. Dat kan met een van de vier be­spro­ken apps of op de pc of Mac met soft­wa­re zo­als Af­terShot, Cap­tu­re One, Light­room of Raw The­ra­pee.

Ge­bruik on­der­weg

Raw-be­stan­den ne­men veel ruim­te in be­slag. Bij 8 me­ga­pixels is een .dng-be­stand al snel 15 MB, bij 12 me­ga­pixels al cir­ca 25 MB. Een .jpeg-be­stand be­slaat maar zo'n 3 MB. De fo­to's over­zet­ten naar een pc lijkt dus han­dig.

Als je je fo­to's toch al au­to­ma­tisch uplo­adt naar Drop­box, kun je op die ma­nier ook .dng-be­stan­den over­zet­ten naar de pc. Ook Goog­le Fo­to's uplo­adt .dng-be­stan­den naar de cloud als je de in­stel­lin­gen aan­past. Wij­zig bij de app-in­stel­lin­gen on­der 'Bac­kup en syn­chro­ni­sa­tie' de 'Uplo­ad­groot­te' van de stan­daard­in­stel­ling 'Ho­ge kwa­li­teit' in 'Ori­gi­neel'. In het eer­ste ge­val kun je een on­be­perk­te hoe­veel­heid fo­to's be­wa­ren, na aan­pas­sen gaat de fo­to-op­slag ten kos­te van je Goog­le Dri­ve-op­slag­ruim­te. Die kun je te­gen be­ta­ling uit­brei­den.

De .dng-be­stan­den van de stan­daard Ca­me­ra-app en van Ca­me­ra Zoom FX en Open Ca­me­ra kwa­men bij de test zo­wel in de cloud van Drop­box als in die van Goog­le Fo­to's te­recht. De raw-fo­to's van Ca­me­ra FV-5 ver­sche­nen al­leen bij Goog­le Fo­to's, die van Ma­nu­al Ca­me­ra bij geen van bei­de cloud­dien­sten. Met de raw-edi­tor Light­room Mo­bi­le kun je .jpeg- en .dng-be­stan­den syn­chro­ni­se­ren met de Light­room-bi­bli­o­theek op de pc of Mac als je ze im­por­teert in de bi­bli­o­theek van de app. Daar heb je wel een Cre­a­ti­ve Cloud-abon­ne­ment voor no­dig. Voor het goed­koop­ste fo­to­gra­fie-abon­ne­ment (met Light­room en Pho­to­shop) be­taal je cir­ca 12 eu­ro per maand. Zon­der abon­ne­ment kun je Light­room Mo­bi­le al­leen lo­kaal op de smartpho­ne ge­brui­ken.

Een cloud­loos al­ter­na­tief is Pho­to Ma­te. De­ze An­droid-app ont­wik­kelt raw­be­stan­den met ver­ge­lijk­ba­re tools als Light­room. Je kunt niet al­leen .dng-be­stan­den be­wer­ken die met de smartpho­ne zijn ge­maakt, maar via USB On-The-Go ook raw-be­stan­den van uit­een­lo­pen­de ca­me­ra­mo­del­len im­por­te­ren en ont­wik­ke­len. De beeld­be­wer­kings-apps Po­larr en Snaps­eed kun je ook ge­brui­ken om raw-fo­to's op je smartpho­ne te ont­wik­ke­len. Ze zijn in eer­ste in­stan­tie be­doeld om jpeg-fo­to's te be­wer­ken door bij­voor­beeld tekst en ef­fec­ten toe te voe­gen, maar je kunt er ook dng-be­stan­den mee ope­nen.

Ca­me­ra-apps in de prak­tijk

Smartphon­eca­me­ra's kun­nen zich door hun fy­sie­ke be­per­kin­gen niet me­ten met spie­gel­re­flex­ca­me­ra's. Een sen­sor ter groot­te van een vin­ger­na­gel en een lens als een spel­den­knop van­gen veel min­der licht op dan een sen­sor in klein­beeld­for­maat en een pro­fes­si­o­neel ob­jec­tief. Maar er zit ze­ker waar­heid in de uit­spraak "De bes­te ca­me­ra is de ca­me­ra die je bij je hebt". Als je graag en veel met je smartpho­ne fo­to-

gra­feert, wil je ook daar de bes­te re­sul­ta­ten mee ha­len.

Ca­me­ra-apps uit de Goog­le Play Sto­re moe­ten wed­ij­ve­ren met de stan­daard-app. Ook die biedt in de mees­te ge­val­len raw­fo­to­gra­fie en hand­ma­ti­ge in­stel­ling van be­lich­ting, ISO-waar­de, flits, wit­ba­lans en kleur­tem­pe­ra­tuur. Pro­du­cen­ten van an­de­re apps moe­ten of­wel ont­bre­ken­de raw-on­der­steu­ning toe­voe­gen of een over­tui­gend be­die­nings­con­cept bie­den.

De stan­daard Ca­me­ra-app is door­gaans ge­richt op be­die­nings­ge­mak en snel­le re­sul­ta­ten. Hij heeft meer weg van een com­pact­ca­me­ra dan van een spie­gel­re­flex. Ook Ca­me­ra Zoom FX volgt dit re­cept, maar de tal­lo­ze ef­fec­ten kun­nen niet over­tui­gen. Als je ach­ter­af gra­tis DNG-on­der­steu­ning wilt toe­voe­gen, kun je te­rug­val­len op Open Ca­me­ra. Dat heeft een slecht han­teer­ba­re, on­o­ver­zich­te­lij­ke en vol tekst ge­prop­te in­ter­fa­ce, maar kan wel tot in de­tails wor­den aan­ge­past aan je ei­gen voor­keu­ren. De app werkt be­trouw­baar en goed als een­vou­di­ge in­stap in raw-fo­to­gra­fie.

Ca­me­ra FV-5 en Ma­nu­al Ca­me­ra bie­den elk een ei­gen be­die­nings­con­cept, ge­richt op er­va­ren fo­to­gra­fen. Ca­me­ra FV-5 bootst daar­bij een spie­gel­re­flex­ca­me­ra na. Ma­nu­al Ca­me­ra over­tuigt met een door­dacht con­cept. De ver­schei­den­heid aan An­droid-mo­del­len stelt som­mi­ge ont­wik­ke­laars wel voor pro­ble­men. iPho­ne-ont­wik­ke­laars heb­ben het wat dat be­treft mak­ke­lij­ker. Op som­mi­ge ap­pa­ra­ten crasht Ca­me­ra FV-5 wel eens of slaat Ma­nu­al Ca­me­ra geen raw-be­stan­den op. Een com­pleet over­zicht van de com­pa­ti­bi­li­teit ont­breekt. Lees daar­om voor aan­schaf de re­views op Goog­le Play door of be­zoek fo­rums voor er­va­rin­gen van an­de­re ge­brui­kers met de­zelf­de smartpho­ne.

Raw-ont­wik­ke­len voor An­droid

De juis­te app kie­zen voor raw-ont­wik­ke­ling on­der An­droid is een kwes­tie van voor-

keur. Heb je een abon­ne­ment bij Ado­be, dan moet je Light­room Mo­bi­le pro­be­ren. De Cre­a­ti­ve Cloud syn­chro­ni­seert tus­sen de mo­bie­le ver­sie en die op de desktop. De app is over­zich­te­lijk in­ge­deeld en biedt een uit­ste­ken­de beeld­kwa­li­teit. Als je geen zin hebt in het Cloud-aan­bod van Ado­be, kun je Pho­to Ma­te R3 een kans ge­ven. De mo­ge­lijk­he­den zijn niet zo ver­fijnd als bij Light­room, maar grof­weg ver­ge­lijk­baar qua be­die­ning. Via USB On-The-Go kun je raw-be­stan­den van ca­me­ra's im­por­te­ren en be­wer­ken op de smartpho­ne zon­der in­ter­net­ver­bin­ding. Po­larr en Snaps­eed zijn veel­zij­di­ger en bie­den beeld­be­wer­king plus raw-ont­wik­ke­len. Ze be­schik­ken over veel func­ties en be­rei­ken goe­de re­sul­ta­ten. Bij Po­larr moet je in het be­gin veel zoe­ken om het juis­te ge­reed­schap te vin­den. Dat komt door de in­ge­wik­kel­de op­bouw en in­ef­fi­ci­ën­te lay-out. Bo­ven­dien wor­den in-app aan­ko­pen op­drin­ge­rig ge­pre­sen­teerd. Snaps­eed is gra­tis en blinkt uit door een in­tu­ï­tie­ve en prak­ti­sche be­die­ning, die goed werkt op tou­chs­creens. Bij bei­de apps is de raw-on­der­steu­ning nog ru­di­men­tair. Maar het be­gin is er.

De ca­me­ra-app van de Sams­ung Ga­laxy S8 be­waart in de Pro­mo­dus au­to­ma­tisch raw-be­stan­den in DNG-for­maat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.