VR-bril in­clu­sief smartpho­ne: Pi­co Goblin

De Pi­co Goblin is een vir­tu­al-re­a­li­ty-bril waar­bij de smartpho­ne al in­ge­bouwd is.

C’t Magazine - - Inhoud -

Kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge smartpho­neVR-sys­te­men als de Gear VR en Goog­le Day­dream heb­ben een groot na­deel: ze heb­ben nor­maal ge­spro­ken een hig­hend smartpho­ne no­dig in het prijs­seg­ment bo­ven de 500 eu­ro, waar de prijs van de VR-head­set dan nog bij komt. Het Chi­ne­se be­drijf Pi­co In­ter­ac­ti­ve biedt voor 300 eu­ro nu een zelf­stan­di­ge head­set waar al een soort smartpho­ne in­zit – ge­heel ge­ïn­te­greerd, dus die kun je er niet uit­ha­len.

De op­ti­sche kwa­li­teit, de he­ad­trac­king en het im­mersi­ve-ge­voel zijn dui­de­lijk be­ter dan bij de een­vou­di­ge smartpho­ne-VR-sys­te­men à la Card­board. De weer­ga­ve gaat bij­na net zo vloei­end als bij de Gear VR en Goog­le Day­dream, maar om­dat Pi­co voor het dis­play een lcd-scherm ge­bruikt in plaats van oled, smeert het beeld bij snel­le hoofd­be­we­gin­gen een klein beet­je meer uit. De groot­te van het zicht­veld komt over­een met die van de con­cur­ren­ten.

De Goblin legt het ech­ter af te­gen pc-head­sets als de HTC Vi­ve en Ocu­lus Rift om­dat hij geen po­si­tie­trac­king heeft en je geen din­gen in de VR-we­reld kunt grij­pen – de mee­ge­le­ver­de Goblin-con­trol­ler werkt net als de Day­dream-ver­sie al­leen met be­we­gin­gen op drie as­sen. Het lijkt dan een beet­je als­of je met gip­sen ar­men rond­loopt en je al­leen je pols kunt ge­brui­ken. Mocht je de hand­con­trol­ler niet bij de hand heb­ben, dan kun je de mees­te VR-apps als nood­op­los­sing ook met de bei­de knop­pen aan de rech­ter­kant van de bril be­die­nen.

En dan zijn we met­een bij het groot­ste pro­bleem van de Pi­co Goblin: de apps. Het ap­pa­raat ge­bruikt een ei­gen app-plat­form dat niet com­pa­ti­bel is met Day­dream- en Gear VR-apps. He­laas von­den we de kwa­li­teit van de mees­te apps on­der­maats. Daar kun­nen ook ge­slaag­de ex­clu­sie­ve ti­tels als 'At­tack of the Bugs' niet veel aan ver­an­de­ren. Op het mo­ment van schrij­ven ston­den er in de Pi­co-sto­re 40 be­taal­de apps (maxi­maal vijf eu­ro per pro­gram­ma) en elf gra­tis VR-apps.

Al met al biedt de Pi­co Goblin een tech­nisch ver­ba­zing­wek­kend so­li­de VR­er­va­ring – maar we zijn scep­tisch of het soft­wa­re­plat­form op lan­ge­re ter­mijn stand­houdt. Als de Pi­co-app­sto­re dicht­gaat, zijn er he­laas geen apps meer voor de Goblin-head­set. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.