PCIe-kaart met USB 3.1 en Dis­playPort: De­lock 89582

De PCIe-kaart 89582 van De­lock biedt twee snel­le USB-C-poor­ten en een Dis­playPort-uit­gang voor us­b­mo­ni­to­ren.

C’t Magazine - - Inhoud -

Van snel­le usb-poor­ten kun je er in de prak­tijk nooit ge­noeg heb­ben. De­locks PCIe-uit­brei­dings­kaart heeft niet al­leen twee USB 3.1-poor­ten, maar biedt ook de mo­ge­lijk­heid op één daar­van een us­b­mo­ni­tor aan te slui­ten. Om dat te doen, moet je de Dis­playPort-uit­gang van de pc ver­bin­den met de in­gang van de uit­brei­dings­kaart.

Een pas­sen­de ka­bel wordt mee­ge­le­verd. De USB-C-poort on­der­steunt Dis­playPort-ver­sie 1.2 met een maxi­ma­le re­so­lu­tie van 3840 x 2160 pixels. Het door­stu­ren van het gra­fi­sche sig­naal werk­te met­een: met een usb-mo­ni­tor van Dell haal­den we re­so­lu­ties van 3840 x 1600 pixels met een ver­ver­sings­snel­heid van 60 Hz.

De ASMe­dia-chip ASM 1142 is ver­ant­woor­de­lijk voor de usb-poor­ten. Hij maakt ge­bruik van een snel­le PCIe 3.0la­ne of al­ter­na­tief van PCIe 2.0 x2. Met de snel­le San­disk-SSD Ex­tre­me 900 haal­den we op de usb-poort een lees­snel­heid van 880 MB/s – meer mag je van die chip ook ei­gen­lijk niet ver­wach­ten.

Per usb-poort staat tot 7,5 watt aan uit­gangs­ver­mo­gen ter be­schik­king. De stroom­voor­zie­ning werkt uit­slui­tend via de PCIe-in­ter­fa­ce.

De PCIe-uit­brei­dings­kaart is be­doeld voor een he­le klei­ne doel­groep: er zijn maar een paar mo­ni­to­ren die al­leen met usb wer­ken. Als een­vou­di­ge uit­brei­dings­kaart om meer snel­le usb-poor­ten te heb­ben, is de­ze kaart daar­en­te­gen weer te duur. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.