Goed­ko­pe ga­ming­kaart: Sap­phi­re Pul­se Ra­de­on RX 560 4G GDDR5

Klein en goed­koop: de Pul­se Ra­de­on RX 560 4G voor de smal­le beurs le­vert fat­soen­lij­ke pres­ta­ties en heeft vol­doen­de ge­heu­gen voor ge­de­tail­leer­de tex­tu­res.

C’t Magazine - - Inhoud -

Als je een krach­ti­ge gra sche kaart zoekt, moet je te­gen­woor­dig diep in de bui­del tas­ten. Als com­pro­mis tus­sen ho­ge pres­ta­ties en een la­ge prijs kun je van­af zo'n 130 eu­ro de Sap­phi­re Pul­se Ra­de­on RX 560 krij­gen met 4 GB GDDR5-ge­heu­gen.

De du­al­slot-kaart past ook in com­pac­te be­hui­zin­gen. Voor het koe­len van de Po­la­ris 21-gpu zorgt een ven­ti­la­tor van 90 mil­li­me­ter. De­ze staat stil bij desktop­ge­bruik en is bij het nor­ma­le ga­men nau­we­lijks te ho­ren. Al­leen hef­ti­ge ben­ch­marks zo­als Fur­mark la­ten de ven­ti­la­tor met een net nog hoor­baar 0,8 tot 1 so­ne rui­sen. On­der be­las­ting trekt de kaart ge­mid­deld tot 95 watt uit de voe­ding. Id­le is dat af­han­ke­lijk van de aan­ge­slo­ten mo­ni­tor 4 tot 7,5 watt.

Op de HD­MI- en de Dis­playPor­t­in­gang kun je twee 4K-dis­plays met elk 60 Hz aan­slui­ten. Dan stijgt het ver­bruik id­le tot meer dan 16 watt. De DVI-poort is ge­schikt voor Du­al Link. De Pul­se RX 560 kan met op de Dis­playPort aan­ge­slo­ten FreeSync-mo­ni­to­ren over­weg. De­ze stem­men hun beeld­fre­quen­tie in 3D-ga­mes af op de out­put­fre­quen­tie van de gra sche kaart, waar­mee hic­kups en tea­ring-e ec­ten moe­ten wor­den voor­ko­men.

Het 4 GB vi­deo­ge­heu­gen is met 128 da­ta­lij­nen aan­ge­slo­ten, wat de band­breed­te be­perkt tot 112 GB per se­con­de. In 3DMark Fi­re­stri­ke haalt de kaart 5780 pun­ten – een GeFor­ce GTX 1050 TI haalt 6771 pun­ten.

In full hd-re­so­lu­tie kun je met de Pul­se RX 560 de mees­te ga­mes vloei­end spe­len. GTA V draait op het hoog­ste de­tail­ni­veau met 70 fps, Ri­se of the Tomb Rai­der met 47 fps. Af­han­ke­lijk van de ga­me kan het zijn dat je de erg be­las­ten­de an­ti­a­li­a­sing of wat scha­du­wen uit moet la­ten. Highres tex­tu­res zijn door het gro­te vi­deo­ge­heu­gen meest­al geen pro­bleem. Maar veel re­ser­ves voor nieu­we ge­ne­ra­ties hef­ti­ge 3D-ga­mes heeft de kaart niet.

De ge­ïn­te­greer­de vi­deo-en­gi­ne van de gpu van de Pul­se RX 560 zorgt voor het co­de­ren en de­co­de­ren van vi­deo's met de co­decs H.265 (HEVC) en VP9, en ont­last daar­mee de hoofd­pro­ces­sor. Tot de mee­ge­le­ver­de Ra­de­on-soft­wa­re be­hoort ook de tool ReLi­ve voor het op­ne­men van vi­deo­clips tij­dens het ga­men of van in­struc­tie­vi­deo's op de desktop.

De 130 eu­ro kos­ten­de Sap­phi­re Pul­se Ra­de­on RX 560 4G ligt bij het ga­men een stuk bo­ven het ni­veau van de klei­ne­re RX 550-kaar­ten (3DMark Fi­re­stri­ke: 3911 pun­ten), die met 4 GB zo'n 20 eu­ro goed­ko­per zijn.

Voor zo'n 40 eu­ro meer krijg je al de voel­baar krach­ti­ge­re GTX 1050 Ti. Die heeft even­eens 4 GB gra sch ge­heu­gen en van­we­ge de TDP van 75 watt ook geen ex­tra voe­dings­ka­bel no­dig. (jmu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.