Re­tro­con­so­le: Nin­ten­do Clas­sic Mi­ni SNES

Nin­ten­do komt nu ook met een nieu­we uit­ga­ve van de de SNES in de vorm van een Clas­sic Mi­ni-con­so­le. Er staan 21 vas­te ga­mes op, waar­on­der een nog niet eer­der uit­ge­brach­te ti­tel.

C’t Magazine - - Inhoud -

Na het suc­ces van de NES Clas­sic Mi­ni brengt Nin­ten­do nu ook de SNES uit in ver­klein­de vorm. De­ze heeft de­zelf­de hard­wa­re als zijn voor­gan­ger: een Al­l­win­ner R16 SoC met vier ARM Cor­tex A7-ker­nen, een Ma­li 400 MP2-gpu en 256 MB aan RAM. Op het 512 MB aan as­h­ge­heu­gen staan 21 spel­len. Het as­h­ge­heu­gen is niet uit te brei­den.

Er wor­den twee ga­me­pads mee­ge­le­verd die ge­lijk zijn aan de oor­spron­ke­lij­ke ga­me­pads. De ka­bels aan de ga­me­pads zijn nog­al aan de kor­te kant met slechts 140 cen­ti­me­ter. Dat wordt dicht op je tv zit­ten dus. De stroom­voor­zie­ning ver­loopt via USB. Je moet zelf nog een usb-voe­ding van 1 am­pè­re ko­pen.

De 21 spel­len die vast zijn ge­ïn­stal­leerd wor­den via HD­MI (120cm lan­ge ka­bel) weer­ge­ge­ven in 720p met 60 Hz. Qua beeld­for­maat heb je de keu­ze uit 1:1, 4:3 en in­ter­la­ced-emu­la­tie. Rechts en links zie je al­tijd zwar­te bal­ken. De spel­len wor­den ge­ren­derd in hun ori­gi­ne­le re­so­lu­tie van 256 × 224 of 512 × 224 pixels. De SNES heeft ove­ri­gens geen in­ter­net­ver­bin­ding.

De se­lec­tie spel­len be­vat klas­sie­kers uit 1992 tot 1996. Voor­al jump&runs en rpg's zijn ruim aan­we­zig. Er zijn maar wei­nig spel­len die je met twee man kunt spe­len. Als je het te­gen el­kaar op wilt ne­men heb je naast Su­per Ma­rio Kart en Street Figh­ter 2 Tur­bo niet veel te kie­zen. Bij de an­de­re ti­tels speel je of­wel sa­men (Don­key Kong Coun­try) of wis­sel je el­kaar af (Su­per Ma­rio World).

De klas­sie­ke ga­mes zijn vaak een stuk las­ti­ger dan mo­der­ne ga­mes. Je vraag je af hoe je ze vroe­ger ooit hebt uit­ge­speeld. Nin­ten­do heeft de Mi­ni-con­so­les uit­ge­breid met wat ex­tra's: je kunt op elk mo­ment op­slaan en hebt vier sa­ve­s­lots tot je be­schik­king. Met een te­rug­spoel-op­tie kun je naar een wil­le­keu­rig punt te­rug­zap­pen. Bij een ac­tie­ga­me kan dat 40 tot 50 se­con­den te­rug, bij een rpg tot vijf mi­nu­ten. Dit is voor­al han­dig bij boss ghts. Daar­voor moet je wel snel rich­ting de con­so­le dui­ken en de re­set-knop in­druk­ken.

De mees­te 2D-ti­tels zijn met de na­gi­va­tie­knop­pen op de ga­me­pad goed te be­stu­ren. Het wordt las­ti­ger bij de 3Ds­hoo­ters Star Fox en Star Fox 2. Star Fox 2 viert zijn pre­mi­è­re op de SNES Mi­ni. De ga­me werd in 1996 door Nin­ten­do af­ge­maakt maar nooit uit­ge­bracht. Op de Mi­ni SNES merk je ook waar­om: de le­lij­ke ruim­te­sche­pen be­staan uit een paar drie­hoe­ken en la­ten zich in de 3D-om­ge­ving met de ana­lo­ge stick las­tig be­stu­ren. Zo ben je de saaie ruim­te­ge­vech­ten al zeer snel beu. Al­leen voor ga­me­his­to­ri­ci is Star Fox 2 echt in­te­res­sant.

Als je dat even bui­ten be­schou­wing laat is de Mi­ni SNES pri­ma ge­slaagd. De ga­mes zijn tijd­loos en le­ve­ren met een druk op de knop leuk ver­tier op. Van­we­ge de gro­te vraag zal de prijs de ko­men­de tijd gaan stij­gen, voor­al als win­kels door hun voor­ra­den heen ra­ken. Op het mo­ment van schrij­ven is de klei­ne con­so­le voor 90 eu­ro in huis te ha­len. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.