Ap­ple TV 4K

Ap­ple TV streamt 4K-films voor de prijs van de HD-ver­sie

C’t Magazine - - Inhoud - Hart­mut Gie­sel­mann

De nieu­we Ap­ple TV is niet het eer­ste klei­ne kast­je dat 4K-films in HDR streamt. Maar het is wel een be­taal­ba­re en mak­ke­lij­ke ma­nier om 4K-con­tent in HDR te strea­men.

Lan­ge tijd moest je voor films in 4K on­ge­veer twee keer zo veel geld neer­leg­gen als voor een HD-film. Voor een Ul­tra HD Blu-ray ben je 20 tot 30 eu­ro kwijt en bij Net­flix heb je een Pre­mi­um-abon­ne­ment no­dig voor 14 in plaats van 8 of 11 eu­ro per maand. Maar bij iTu­nes kos­ten 4K-films net zo veel als de HD-ver­sie: 10 tot 15 eu­ro als je ze koopt of 4 tot 5 eu­ro als je ze huurt. Als je al films hebt ge­kocht via iTu­nes, wor­den ze gra­tis ge­üp­gra­ded naar 4K met HDR voor zo­ver dat be­schik­baar is. Ap­ple geeft aan dat je er wel mi­ni­maal 25 Mbit/s aan in­ter­net­snel­heid voor moet heb­ben. De kwa­li­teit van de con­tent wordt au­to­ma­tisch ver­laagd als de snel­heid on­vol­doen­de blijkt te zijn. HD­films kun­nen lo­kaal wor­den op­ge­sla­gen, maar 4K-con­tent is niet op te slaan.

4K-films af­spe­len kan al­leen op de nieu­we Ap­ple TV 4K. De nieuw­ste iPho­ne X heeft geen 4K-scherm­re­so­lu­tie, maar biedt wel on­der­steu­ning voor HDR, net als de nieuw­ste iPad Pro's. Als je op je iPho­ne door iTu­nes struint kom je daar de 4K-lo­go's wel te­gen. Op een iPad, iPad Pro, Mac of Win­dows-pc houdt het op bij HD. 4K-films daar­op af­spe­len lukt niet, ook al kan het scherm ze wel weer­ge­ven. YouTu­be in 4K HDR werkt ove­ri­gens ook niet, aan­ge­zien Ap­ple het VP9-for­maat niet on­der­steunt.

In iTu­nes kre­gen we een aar­di­ge hoe­veel­heid films in de ho­ge­re re­so­lu­tie bo­ven wa­ter en dit aan­tal zal al­leen nog maar ver­der groei­en. De mees­te gro­te Hol­ly­wood­stu­dio's doen mee: Fox, Li­ons­ga­te, Pa­ra­mount, So­ny, Uni­ver­sal en War­ner. Daar­bij zit­ten films als Sul­ly, Lo­gan, Good­fel­las en Kong: Skull Is­land. Dis­ney ont­breekt in het lijst­je, aan­ge­zien die voor 2018 een ei­gen strea­ming­aan­bod wil­len ma­ken sa­men met de doch­ter­on­der­ne­min­gen Pixar, Lu­cas­film en Mar­vel.

Al­le 4K-ti­tels zijn be­schik­baar met HDR en bie­den dus een uit­ge­brei­der con­trast en kleu­ren­spec­trum. On­ge­veer drie­kwart is er in een Dol­by Vi­si­on-ver­sie, waar­mee je dank­zij dy­na­mi­sche met­a­da­ta nog meer beeld­kwa­li­teit moet krij­gen. Er zijn al­leen niet veel tv's die Dol­by Vi­si­on kun­nen af­spe­len. Op dit mo­ment heb­ben een be­perkt aan­tal tv's van LG, TCL, So­ny en Loe­we on­der­steu­ning voor de­ze tech­niek. Han­dig om te we­ten: een be­perkt aan­tal bios­co­pen biedt Dol­by Ci­ne­ma: Dol­by Vi­si­on voor het beeld ge­com­bi­neerd met Dol­by At­mos voor het ge­luid.

Be­ter beeld, het­zelf­de ge­luid

De nieu­we Ap­ple TV 4K draait tvOS 11.0. De klei­ne zwar­te box kan via HD­MI 2.0a 4K in HDR weer­ge­ven met maxi­maal 60 Hz. Het ge­luid is ver­ge­le­ken met de voor­gan­ger niet ge­wij­zigd. Ook de nieu­we Ap­ple TV geeft als bit­stream al­leen Dol­by Di­gi­tal 5.1 weer. Als een film Dol­by Di­gi­tal Plus 7.1 on­der­steunt – tot nu toe slechts een be­perkt aan­tal ti­tels, waar­on­der Lo­gan - ver­loopt de out­put via PCM-streams. Dol­by At­mos is niet be­schik­baar, dus je moet het zon­der in­druk­wek­kend 3D-ge­luid doen. Voor­lo­pig dan, want vol­gens Ap­ple staat on­der­steu­ning voor Dol­by At­mos wel op de road­map.

Beeld­ver­ge­lij­king

Dank­zij de nieu­we A10X-chip re­a­geert de nieu­we Ap­ple TV een tik­je vlot­ter. Het duurt slechts een paar se­con­den voor­dat een ge­star­te 4Kstream de vol­le­di­ge re­so­lu­tie toont. Door­spoe­len en naar be­paal­de stuk­ken sprin­gen gaat lek­ker snel. Waar­schijn­lijk wordt de op­slag van de box als ca­che ge­bruikt. Als je een niet zo vlot­te in­ter­net­ver­bin­ding hebt, is het ver­stan­dig om voor de 64GB-ver­sie te gaan voor wat meer ruim­te voor ca­ching.

Ver­ge­le­ken met de blu-ray-ver­sie van Good­fel­las ziet de Ap­ple TV-ver­sie in 4K en HDR er hel­der­der uit. Er is dui­de­lijk min­der ruis te zien, zon­der de na­tuur­lij­ke film­grain aan te tas­ten. De Ap­ple TV haalt niet de beeld­kwa­li­teit van een UHD-blu-ray. Dit merk­ten we bij een ver­ge­lij­king met Bat­man vs Su­per­man: Dawn of Jus­ti­ce. In een mis­ti­ge scè­ne had de Ap­ple TV wat meer last van ruis. Maar dat is niet gek, aan­ge­zien 4K-films nor­maal ge­zien met 15 tot 16 Mbit/s wor­den ge­streamd en UHD een twee tot drie keer zo gro­te da­ta­ra­te no­dig heeft.

De screensa­vers op de ATV 4K in 4K HDR zien er prach­tig uit. De lang­za­me ca­me­ra­be­we­gin­gen over gro­te ste­den doen niet on­der voor de beeld­kwa­li­teit van de UHD-blu-ray van Pla­net Earth II waar­in je spec­ta­cu­lai­re na­tuur­op­na­mes te zien krijgt.

Con­clu­sie

Ap­ple maakt 4K-films kij­ken mak­ke­lijk en re­de­lijk be­taal­baar, maar per­fect is het niet. De Ap­ple TV 4K is voor­al een fijn ap­pa­raat voor men­sen die al een 4K-tv in de huis­ka­mer heb­ben staan en bij voor­keur al een flin­ke film-col­lec­tie in iTu­nes heb­ben op­ge­bouwd. Als er nog een full hd-tv aan je muur hangt, is er be­hal­ve de wit­te cir­kel op de me­nuk­nop op de af­stands­be­die­ning geen ver­schil met de ou­de­re Ap­ple TV te mer­ken.

Jam­mer ge­noeg is YouTu­be in 4K HDR niet mo­ge­lijk. Fijn is wel dat je de 4K-con­tent van Net­flix via de Ap­ple TV kunt be­kij­ken, al heb je daar zo­als ge­zegd een Pri­me­a­bon­ne­ment voor no­dig. De 4K-con­tent op iTu­nes is voor­lo­pig het bes­te ver­koop­ar­gu­ment. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.