A3-prin­ter: HP Pa­ge­wi­de Pro 777z

Eer­ste A3-kleu­ren­prin­ter met pa­gi­na­bre­de print­kop

C’t Magazine - - Inhoud - Ru­dolf Opitz

De HP Pa­ge­Wi­de Pro 777z mul­ti­func­ti­o­nal print en ko­pi­eert in kleur tot A3-for­maat. Met zijn vas­te print­kop print hij snel­ler en goed­ko­per dan de mees­te la­ser­prin­ters.

Kleu­renin­kjets met een vas­te print­kop die pa­gi­na­breed is, ha­len snel­he­den ver­ge­lijk­baar met die van snel­le la­ser­prin­ters of zelfs net daar­bo­ven. De groot­ste uit­voe­ring kwam tot DIN A4, maar de HP Pa­ge­Wi­de Pro 777z ge­bruikt de­ze tech­niek nu als eer­ste voor A3-prints.

Ons test­ap­pa­raat heeft drie op­ti­o­ne­le cas­set­tes (550 pa­gi­na's per stuk) en heeft zo vier A3-cas­set­tes voor to­taal 2200 pa­gi­na's. De­ze ex­tra pa­pier­op­slag heb je wel no­dig, want in de snel­ste stand leegt hij in 8,5 mi­nu­ten een cas­set­te.

Be­hal­ve een po­werknop zit er al­leen een sci­en­ce­fic­ti­on-ach­tig gla­zen pa­neel op met een 20 cen­ti­me­ter groot tou­chs­creen. Ver­der zit er ook nog NFC in­ge­bouwd. Links van het pa­neel zit een poort voor usb-sticks waar je Word- en Po­werPoint­be­stan­den, fo­to's en pdf's van­af kunt prin­ten. De stick als doel­lo­ca­tie voor je scans ge­brui­ken kan ook. Voor het prin­ten op bij­zon­de­re me­dia en bij­voor­beeld fo­to­pa­pier moet je aan de lin­ker­kant een spe­ci­a­le in­voer uit­klap­pen.

Har­de wer­ker

Al bij de stan­daard snel­le af­druk­kwa­li­teit ko­men er pri­ma prints te­voor­schijn. Een zui­ni­ge mo­dus ont­breekt, maar via de uit­ge­brei­de op­ties kun je de ver­za­di­ging te­rug­schroe­ven zon­der dat dat de lees­baar­heid ne­ga­tief be­ïn­vloedt. Bij de op­tie voor pre­sen­ta­ties print hij tra­ger. De kwa­li­teit is niet he­le­maal zo­als bij een la­ser­prin­ter, maar dat merk je pas als je er een loep bij pakt. Beeld­ma­te­ri­aal print hij net­jes. Al­leen kaars­rech­te lij­nen wa­ren niet al­tijd he­le­maal zui­ver.

200 pdf-pa­gi­na's met veel af­beel­din­gen wer­den in iets meer dan 7 mi­nu­ten ge­print. Voor­al het ren­de­ren kost­te tijd. Bij en­kel­zij­dig of dub­bel­zij­dig prin­ten op A3 bleef de snel­heid hoog. De prin­ter is niet ge­schikt voor fo­to's. Op fo­to­pa­pier za­gen we dui­de­lij­ke dik­ke trans­port­lij­nen en veel kleu­ren wa­ren ver­was­sen. 20 A4-ko­pie­tjes la­gen na 30 se­con­den in de uit­voer­bak, voor A3-for­maat kost­te dat 50 se­con­den.

Las­tig met tekst

De scan­ner to­ver­de bij fo­to's (600 dpi) sterk kunst­ma­tig ver­scherp­te en de­tailar­me re­sul­ta­ten te­voor­schijn. De kleu­ren klop­pen wel goed. Bij zwar­te tekst op een grijs vlak za­gen we wit­te ran­den, ver­oor­zaakt door de over­dre­ven ver­scher­ping. Ver­der za­gen de grij­ze vlak­ken en kleur­vlak­ken er pri­ma uit. Voor door­zoek­ba­re pdf's in goe­de kwa­li­teit moet je de hulp in­roe­pen van een pc. We had­den ei­gen­lijk wel een ge­ïn­te­greer­de teksther­ken­ning ver­wacht. Scans di­rect op usb-stick op­slaan kan al­leen als af­beel­ding in PDF, JPG, TIF en XPS.

Scans zijn per e-mail te ver­stu­ren of op sha­res of Sha­rePoint-ser­vers op te slaan. Via de we­bin­ter­fa­ce van de prin­ter down­lo­a­den kan ook (web­scan). Er wordt door HP flink na­druk ge­legd op vei­lig­heid. De on­der­te­ken­de firm­wa­re wordt bij el­ke start ge­checkt, de uit­ge­brei­de maar over­zich­te­lij­ke we­bin­ter­fa­ce ver­eist een adm­in­wacht­woord. Kri­ti­sche func­ties als Wi­fi Di­rect staan stan­daard uit­ge­scha­keld. SSL voor net­werk­dien­sten, LDAP-au­then­ti­ca­tie en het vei­lig prin­ten met een pin­co­de en een fi­re­wall ma­ken het vei­lig­heids­pak­ket com­pleet. Do­cu­ment­ma­na­ge­ment ont­breekt, maar dat moet in de En­ter­pri­se Flow-ver­sie van de prin­ter als­nog wor­den ge­re­geld.

Con­clu­sie

De HP Pa­ge­Wi­de Pro 777z kost on­ge­veer 3700 eu­ro. Hij doet mee in een klasse waar­in dui­de­lijk duur­de­re la­ser­prin­ters zit­ten en over­treft ze als het gaat om snel­heid en print­kos­ten. De ty­pi­sche krul­ling van pa­pier die je bij la­ser­prin­ters ziet treedt niet op bij de HP, maar hij kan ze bij tekst prin­ten net niet bij­be­nen. En de be­trouw­baar­heid van de nieu­we print­tech­niek moet zich nog be­wij­zen. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.