Al­ter­na­tief voor Rasp­ber­ry Pi: Oran­ge Pi Ze­ro

Goed­koop al­ter­na­tief voor de Rasp­ber­ry Pi

C’t Magazine - - Inhoud - An­drij­an Möc­ker

De Oran­ge Pi Ze­ro is met 10 eu­ro op­val­lend goed­koop en de soft­wa­re is ver­ras­send com­pa­ti­bel met die voor de Rasp­ber­ry Pi.

Door het suc­ces­ver­haal van de Rasp­ber­ry Pi zijn er al­ler­lei de­vel­op­ment-boards met ARM-cpu uit­ge­ko­men. De Oran­ge Pi Ze­ro van fa­bri­kant Xun­long uit het Chi­ne­se Shenz­hen is een heel bij­zon­der exem­plaar. Voor som­mi­ge pro­jec­ten is hij na­me­lijk be­ter dan de print­plaat­jes van con­cur­ren­ten.

Op het board zit 256 of 512 MB RAM. Koop je hem di­rect in Chi­na, dan krijg je de 256MB-va­ri­ant voor zo'n 9,50 eu­ro en de 512MB-va­ri­ant voor 11,50 eu­ro. Bij Ne­der­land­se shops als Va­nal­le­sen­meer en Mar­toParts be­taal je voor die laat­ste zo'n 23 eu­ro. Door het CE-keur­merk wordt de Oran­ge Pi Ze­ro toe­ge­la­ten op de Eu­ro­pe­se markt.

Ze­ker geen Ze­ro

Met af­me­tin­gen van 46 mm × 48 mm is het ap­pa­raat­je na­ge­noeg vier­kant. Met een Fast-Ether­net- en USB 2.0-poort er­op ge­sol­deerd komt hij op een dik­te van 13 mm. De pro­ces­sor is een quad­co­re Al­l­win­ner H2 (ARM v7) met 1,2 GHz.

De Oran­ge Pi Ze­ro heeft geen hd­mi­aan­slui­ting. Daar­mee is hij ge­schikt voor head­less-toe­pas­sin­gen – dus zon­der vi­deo-out­put. Als je toch een vi­deo­sig­naal no­dig hebt, kun je dat la­ten lo­pen via de FBAS-pin.

Voor draad­lo­ze com­mu­ni­ca­tie on­der­steunt de Oran­ge Pi Ze­ro al­leen wi­fi. Blue­tooth zit er niet op. De wi­fi-mo­du­le XR819 biedt IEEE 802.11b/g/n, maar wel al­leen op de 2,4-GHz-band. Van­we­ge de U.FL­con­nec­tor kun je uit veel an­ten­nes kie­zen – han­dig voor een ei­gen pro­ject waar­bij je een goe­de an­ten­ne no­dig hebt. In de test met de mee­ge­le­ver­de an­ten­ne haal­de de XR819 op 20 me­ter af­stand zo'n 32 Mbit/s. Dat is pri­ma voor ge­bruik als draad­lo­ze spea­ker, IoT-cen­tra­le of om een net­werk in de ga­ten te hou­den met Na­gi­os.

Aan­slui­tin­gen

De GPIO-he­a­der moet je er zelf op sol­de­ren. Hier­voor wor­den geen hulp­mid­de­len mee­ge­le­verd. Met 26 pin­nen (in plaats van 40) heeft de Oran­ge Pi Ze­ro de­zelf­de lay-out als de Rasp­ber­ry Pi 1. Des­on­danks le­vert dat am­per na­deel op: op de he­a­der zit 2x I2C, een SPI en twee UART's. Heb je die niet no­dig, dan heb je 17 GPIO's als di­gi­ta­le in- of uit­gan­gen tot je be­schik­king.

De twee­de he­a­der is voor­al in­te­res­sant voor usb- en au­dio­pro­jec­ten: er zit­ten twee usb-aan­slui­tin­gen op, zo­dat je een usb-ap­pa­raat di­rect kunt aan­slui­ten en niet met on­han­dig gro­te stek­kers hoeft te han­ne­sen. Daar­naast zijn er aan­slui­tin­gen voor een ge­luids­kaart die in po­si­tie­ve zin ver­rast. Je krijgt geen mid­del­ma­tig PWM-ge­luid, maar een 16-bit au­dio­chip. In de test met een 44,1kHz-Wa­ve-be­stand scoor­de de chip met een ver­vor­ming van slechts 0,01 pro­cent en een li­ne­ai­re fre­quen­tie­res­pons.

Soft­wa­re

Xun­long biedt voor de Oran­ge Pi Ze­ro een aan­tal ima­ges. Bij de com­mu­ni­ty zijn die al­leen niet zo po­pu­lair, om­dat er heel wat pro­ble­men in zit­ten. De Oran­ge Pi Zeroima­ge van de opens­our­ce ARM-dis­tri­bu­tie Arm­bi­an wordt van­we­ge de goe­de hard­wa­re­on­der­steu­ning en sta­bi­li­teit wel erg ge­waar­deerd. Na in­stal­la­tie van de Oran­ge Pi GPIO-bi­bli­o­theek on­der Arm­bi­an ne­men de GPIO's com­man­do's aan. Ook I2C en SPI ble­ken pri­ma te wer­ken: in de test re­a­geer­de zo­wel een ADS1115 (ADC, I2) als een CC1101 (draad­lo­ze UHF­mo­du­le, SPI) op com­man­do's. De syn­tax van de Oran­ge Pi-bi­bli­o­theek ver­schilt maar wei­nig van die van de Rasp­ber­ry Pi, zo­dat je er ook als be­gin­ne­ling snel mee uit de voe­ten kunt.

Met Mop­idy speelt de Oran­ge Pi Ze­ro ook be­trouw­baar mu­ziek van in­ter­net – volg hier­voor ge­woon de aan­wij­zin­gen in de hand­lei­ding. Je hoeft niets aan de in­stel­lin­gen van de ge­luids­kaart te wij­zi­gen.

Con­clu­sie

De Oran­ge Pi Ze­ro is geen ver­van­ger voor de Rasp­ber­ry Pi. Als je nog geen en­ke­le er­va­ring met Li­nux hebt, kun je het best met die laat­ste be­gin­nen. Ben je ech­ter een fer­vent twea­ker en heb je con­cre­te idee­ën voor pro­jec­ten, dan heb je aan de Oran­ge Pi Ze­ro een leu­ke en veel goed­ko­pe­re hard­war­een soft­wa­re­ba­sis. Om Rasp­ber­ry Pi­pro­jec­ten over te zet­ten naar de Oran­ge Pi Ze­ro hoef je vaak al­leen een paar re­gels co­de aan te pas­sen. (mvdm)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.