An­droid-smartpho­nes: Xiao­mi Mi 6

High-end smartpho­ne Xiao­mi Mi 6 met dub­be­le ca­me­ra

C’t Magazine - - Inhoud - Alexan­der Spier

Top­pres­ta­ties voor een re­la­tief la­ge prijs: de Mi 6 van Xiao­mi lijkt een erg ver­lei­de­lijk aan­bod. Voor de prijs van een (du­re) mid­den­klas­ser krijg je de pres­ta­ties van een Sams­ung Ga­laxy S8. Maar je moet wel de klei­ne let­ter­tjes le­zen.

Xiao­mi be­gint zich lang­za­mer­hand ook bui­ten Chi­na te be­ge­ven. Zo werk­te het be­drijf met Goog­le sa­men om een An­droid One-te­le­foon (de Mi A1) uit te bren­gen in In­dia en an­de­re lan­den. Ook voor an­de­re mo­del­len hoef je niet per se meer je toe­vlucht te ne­men tot im­port uit Chi­na en is er net als bij de Mi 6 een 'glo­bal ver­si­on'. Dat laat­ste scheelt so­wie­so ge­doe met al­ter­na­tie­ve ROM's en een ont­bre­ken­de Play Sto­re. De Mi 6 en an­de­re Xiao­mi-toe­stel­len zijn in Ne­der­land recht­streeks ver­krijg­baar via bels­im­pel.nl.

Met Qu­al­comms Snap­dra­gon 835, 6 GB RAM en een dub­be­le ca­me­ra is de uit­rus­ting ver­ge­lijk­baar met die van een Ga­laxy S8 en an­de­re top­mo­del­len. Maar ook al is het toe­stel in Chi­na te koop voor cir­ca 360 eu­ro, met in­voer­rech­ten en der­ge­lij­ke wordt de prijs al snel ho­ger. Bestel je hem in Ne­der­land, dan be­taal je (bij bels­im­pel) 450 eu­ro. Dat is bij­na even­veel als je voor een OnePlus 5 be­taal­de. Maar die on­der­steunt de in Ne­der­land veel­ge­bruik­te LTE-band 20 voor 4G (800 MHz) wel, de Mi 6 niet. Daar­door zal het toe­stel bui­ten de rand­stad of gro­te ste­den vaak te­rug­val­len op 3G.

Top-hard­wa­re

De pres­ta­ties van de Mi 6 lig­gen op het­zelf­de ni­veau als die van de snel­ste An­droids­martpho­nes. Zo­wel de gpu als de cpu la­ten wei­nig te wen­sen over, het sys­teem re­a­geert erg vlot en apps star­ten met­een. Dank­zij 6 GB RAM hoe­ven ze ook zel­den op­nieuw ge­la­den te wor­den. De ac­cu­duur is uit­ste­kend: de Mi 6 hield het meer dan 17 uur vol bij de wi­fi­test en 13 uur bij de vi­deo­test.

Om­dat Xiao­mi het IPS-dis­play heeft ge­ka­li­breerd op sRGB, zijn de kleu­ren in ver­ge­lij­king met an­de­re smartpho­nes wat mat. Het con­trast is zeer hoog, we ma­ten een waar­de van 2500:1. Dat is wel dank­zij een truc: hoe gro­ter het aan­deel zwart in het beeld, hoe meer de Mi 6 het bac­k­light te­rug­schroeft. Bij 50 pro­cent wit was het con­trast nog 1500:1.

De dub­be­le ca­me­ra aan de ach­ter­kant maakt bij zon­licht fraaie, ge­de­tail­leer­de fo­to's. Maar het ont­breekt aan fi­nes­se bij de bes­te ca­me­ra's. Bij min­de­re licht­om­stan­dig­he­den wor­den fo­to's flets en is dui­de­lijk ruis zicht­baar. De twee­de ca­me­ra met te­le­lens maakt een ver­lies­vrije 2x zoom en bokeh-ef­fec­ten mo­ge­lijk.

Ei­gen­wij­ze soft­wa­re

Xiao­mi ge­bruikt een ei­gen An­droid-schil ge­naamd MIUI die dui­de­lijk af­wijkt van de Goog­le-stan­daard. Som­mi­ge ex­tra's daar­van zijn prak­tisch, zo­als de mo­ge­lijk­heid om apps dub­bel te in­stal­le­ren met ver­schil­len­de ac­counts. De An­droid-ver­sie is met 7.1.1 re­de­lijk ac­tu­eel, maar het patch­ni­veau zit nog op ju­li. Het be­stu­rings­sys­teem zelf en de mee­ge­le­ver­de apps zijn in het Ne­der­lands.

De apps van Xiao­mi zelf zijn wel erg nieuws­gie­rig: bij­na geen en­ke­le app start zon­der te vra­gen om toe­gang tot je con­tac­ten, lo­ca­tie of ca­me­ra. Dat hangt wel­is­waar meest­al sa­men met de func­ti­o­na­li­teit van de app, maar wekt geen ver­trou­wen. Bo­ven­dien krijg je ge­re­geld mel­din­gen over win­ac­ties en an­de­re Xiao­mi-be­rich­ten.

Con­clu­sie

De Xiao­mi Mi 6 is een ge­slaag­de high-end smartpho­ne met top­pres­ta­ties en een goe­de uit­rus­ting. Maar hij laat wel wat ste­ken val­len ver­ge­le­ken met top­mo­del­len van con­cur­ren­ten, zo­als bij de ca­me­ra. Dank­zij de in­ter­na­ti­o­na­le An­droid-ver­sie is het ge­doe met Chi­ne­se ROM's ver­le­den tijd. Maar het ont­bre­ken van een be­lang­rij­ke 4G-band (800 MHz) blijft een groot min­punt.

On­danks de goe­de spe­ci­fi­ca­ties is de Mi 6 geen su­per­koop­je. Voor de Ne­der­land­se prijs van 450 eu­ro schaf je ook een top­mo­del van vo­rig jaar aan (zo­als de Ga­laxy S7) met een be­te­re ca­me­ra en vol­le­di­ge 4G-on­der­steu­ning. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.