LG Q6 met 18:9-scherm

An­droid-smartpho­ne LG Q6 met 18:9-dis­play

C’t Magazine - - Inhoud - Alexan­der Spier

LG komt als eer­ste fa­bri­kant met een bij­na rand­loos 18:9-dis­play op een mid­den­klas­se smartpho­ne. De Q6 heeft de aan­trek­ke­lijk dun­ne uit­stra­ling van top­mo­del G6, maar kost met 300 eu­ro slechts de helft.

Voor een smartpho­ne met 'rand­loos' scherm be­taal je meest­al de hoofd­prijs. LG drukt die prijs met de Q6 dui­de­lijk. Ook al is de rand niet he­le­maal ver­dwe­nen, het re­sul­taat is fraai. Met links en rechts slechts twee mil­li­me­ter is de rand van de Q6 dui­de­lijk dun­ner dan nor­maal. Ver­ge­le­ken daar­mee zien ge­wo­ne smartpho­nes er ou­der­wets uit.

Groots dis­play

LG ge­bruikt een dis­play met een beeld­ver­hou­ding van 2:1 (of 18:9). Bij de­zelf­de breed­te als een 5"-dis­play met tra­di­ti­o­ne­le beeld­ver­hou­din­gen krijg je dan een 5,5-inch dia­go­naal. An­droid-apps kun­nen door­gaans goed over­weg met de on­ge­brui­ke­lij­ke beeld­ver­hou­ding en de re­so­lu­tie van 2160 1080 pixels. Een deel hier­van wordt ge­bruikt voor de na­vi­ga­tie­knop­pen.

De hoe­ken van het dis­play zijn af­ge­rond. De con­tent van apps blijft daar­mee pri­ma zicht­baar, maar de ra­fe­li­ge pixels in de hoe­ken zijn sto­rend. De Q6 moet het doen met de sRGB-kleur­ruim­te en daar­door zijn de kleu­ren niet zo spran­ke­lend als bij som­mi­ge con­cur­ren­ten. Het ge­me­ten con­trast is met 2270:1 uit­ste­kend. Fo­to's en vi­deo's zien er al met al dan ook heel goed uit. De maxi­ma­le hel­der­heid van 450 cd/m2 haalt de Q6 al­leen in de au­to­ma­ti­sche stand, maar is vol­doen­de voor ge­bruik in de zon.

Klein ge­scha­pen

De rest van de uit­rus­ting is meer be­schei­den. De re­la­tief zwak­ke oc­ta­co­re-pro­ces­sor ko­men we ook in veel goed­ko­pe­re ap­pa­ra­ten te­gen. Bij al­le­daags ge­bruik merk je daar meest­al wei­nig van: de in­ter­fa­ce werkt vloei­end en apps la­den snel ge­noeg. Maar zo­dra er meer apps op de ach­ter­grond draai­en, krijg je ha­pe­rin­gen en ver­tra­ging. De ac­cu hield het bij de vi­deo­test 11 uur vol. Ook dat is voor de prijs­klas­se on­der ge­mid­deld. Wi­fi werkt al­leen op 2,4 GHz en ge­bruikt een en­ke­le an­ten­ne.

Een vin­ger­af­druks­can­ner ont­breekt. In plaats daar­van krijg je ge­zichts­her­ken­ning, die met een fo­to mak­ke­lijk te mis­lei­den is. Je kunt die be­vei­li­ging ver­be­te­ren, maar dan gaat het ook vaak mis bij le­gi­tie­me po­gin­gen en is het lang­za­mer dan een pin­co­de in­voe­ren.

De 3 GB werk­ge­heu­gen en 32 GB op­slag­ruim­te zijn wel op het ni­veau van de con­cur­ren­tie. De op­slag­ruim­te kun je uit­brei­den met een mi­croSDXC-kaartje, maar dat kun je niet for­mat­te­ren als uit­brei­ding van het in­ter­ne ge­heu­gen ('adop­ta­ble stor­a­ge'). Er kun­nen dus geen apps op gein­stal­leerd wor­den.

De hoofd­ca­me­ra maakt keu­ri­ge fo­to's bij goe­de licht­om­stan­dig­he­den en scoort ook bij wei­nig licht nog met scher­pe de­tails. In de mid­den­klas­se slaat hij een goed fi­guur. Met de front­cam kun je even­tu­eel ook groot­hoek-sel­fies ma­ken (100 gra­den ge­zichts­veld), maar die heb­ben niet veel de­tails en zijn vaak over­be­licht.

De be­hui­zing is goed af­ge­werkt en voelt ste­vig aan. Hij is be­stand te­gen re­gen en stof (IP52), maar kan niet on­der wa­ter. De Q6 draait op een op­tisch sterk aan­ge­past An­droid 7.1.1 met een ver­ou­der­de be­vei­li­gings­patch van ju­li. LG laat de blo­at­wa­re ach­ter­we­ge en in­stal­leert slechts een paar ei­gen apps.

Con­clu­sie

De Q6 is geen slecht toe­stel. De af­wer­king is goed, de ca­me­ra is pri­ma en de pres­ta­ties vol­doen voor de mees­te doel­ein­den. Ook met het de­sign scoort LG pun­ten. Geen en­ke­le an­de­re fa­bri­kant biedt voor de­ze prijs zo wei­nig scherm­rand. Als je de­ze pun­ten be­lang­rijk vindt, zit je goed met de Q6.

Maar af­ge­zien van het fraaie 18:9-scherm heeft LG veel op de uit­rus­ting be­zui­nigd. Daar­door is de Q6 in ver­ge­lij­king met con­cur­ren­ten in zijn prijs­klas­se dui­de­lijk een com­pro­mis. Er zijn ge­noeg toe­stel­len met een be­te­re ac­cu­duur, pres­ta­ties en uit­rus­ting voor een ver­ge­lijk­ba­re of la­ge­re prijs. Sams­ung biedt bij­voor­beeld met de Ga­laxy A5 (2017) een toe­stel dat op veel pun­ten be­ter scoort – maar er een stuk ou­der­wet­ser uit­ziet. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.