Win­dows 10 wordt vei­li­ger

Win­dows 10 Fall Cre­a­tors Up­da­te

C’t Magazine - - Inhoud - Jan Sch­üßler

Met de Fall Cre­a­tors Up­da­te is de vijf­de edi­tie van Win­dows 10 uit. Daar­mee wor­den weer heel wat nut­ti­ge func­ties aan het be­stu­rings­sys­teem toe­ge­voegd. Zo is er on­der meer een sub­sys­teem voor Li­nux en is de be­die­ning han­di­ger. Een be­vei­li­gings­func­tie be­schermt map­pen daar­naast te­gen ransom­wa­re.

Sinds 17 ok­to­ber is er weer een up­gra­de voor Win­dows 10 uit. Met di­ver­se klei­ne wij­zi­gin­gen aan de be­die­ning en de lay-out moet het fij­ner wer­ken wor­den. Maar dat is nog niet al­les: Mi­cro­soft heeft er ook een nieu­we be­vei­li­ging te­gen ransom­wa­re in ge­stopt.

Het is weer zo ver: Mi­cro­soft brengt een nieu­we edi­tie uit van Win­dows 10, een zo­ge­he­ten fea­tu­re of ook wel func­tie-up­gra­de ge­noemd. Tech­nisch ge­zien gaat het om een nieu­we Win­dows-ver­sie die via de up­gra­de-func­tie van het hui­di­ge sys­teem kan wor­den ge­ïn­stal­leerd. Dit keer luidt het ver­sie­num­mer 1709. Maar om­dat dat wat saai klinkt, geeft Mi­cro­soft een nieu­we edi­tie ook al­tijd een klin­ken­de naam. Na de 'Cre­a­tors Up­da­te' uit april volgt nu de 'Fall Cre­a­tors Up­da­te', of­te­wel de herf­stedi­tie van de Cre­a­tors Up­da­te. Erg cre­a­tief is dat nog steeds niet.

In de prak­tijk speelt de naam geen rol. De ont­wik­ke­laars heb­ben weer eens het een en an­der aan de func­ties en de be­die­ning ge­sleu­teld. Het is niet re­vo­lu­ti­o­nair, maar al met al blij­ken het wel vaak wel­ko­me ver­be­te­rin­gen. De Fall Cre­a­tors Up­da­te gaat nog ver­der: Mi­cro­soft heeft de nieu­we ver­sie en­ke­le spec­ta­cu­lai­re be­vei­li­gings­func­ties ge­ge­ven. De be­lang­rijk­ste is een func­tie die map­pen moet be­vei­li­gen te­gen ransom­wa­re (zie pa­gi­na 49).

Het Li­nux-sub­sys­teem (Win­dows Sub­sy­s­tem for Li­nux, WSL), dat sinds de An­ni­vers­a­ry Up­da­te (au­gus­tus 2016) in Win­dows zit, is het bè­ta­sta­di­um in­mid­dels ont­groeid. Mi­cro­soft wil daar­mee met na­me ont­wik­ke­laars strik­ken. Van­af pa­gi­na 50 ver­tel­len we wat je met dat sys­teem kunt en waar­om het ook voor am­bi­ti­eu­ze ge­brui­kers de moei­te van het be­kij­ken waard is.

De me­tho­diek van de Win­dows-up­da­tes en fea­tu­re-up­gra­des voor Win­dows 10 heeft Mi­cro­soft steeds ver­an­derd. Hier­door kun je ook snel het over­zicht ver­lie­zen. Hoe het zit met Win­dows Up­da­te for Bu­si­ness, Se­mi-An­nu­al Chan­nel, dif­fe­ren­tie­le down­lo­ads en der­ge­lij­ke lees je van­af pa­gi­na 54.

Het komt zo­als het komt

Aan de dis­tri­bu­tie­ka­na­len van de nieu­we Win­dows-ver­sie is wei­nig ver­an­derd: het loopt nog steeds ge­woon via Win­dows Up­da­te. Als daar niks ge­beurt, kan het zijn dat de hard- of soft­wa­re-uit­rus­ting die Win­dows aan de up­da­te-ser­ver heeft door­ge­ge­ven on­ge­brui­ke­lijk of wat ou­der is. Zul­ke pc's krij­gen de fea­tu­re-up­gra­de in eer­ste in­stan­tie meest­al niet. Als Mi­cro­soft aan de hand van de te­le­me­trie­ge­ge­vens ziet dat de up­gra­de werkt, wordt hij mas­saal vrij­ge­ge­ven.

Als de Fall Cre­a­tors Up­da­te niet van­zelf komt, kun je hem hand­ma­tig door­voe­ren. Zo kun je een in­stal­la­tiestick ma­ken met Mi­cro­softs gra­tis Me­dia Cre­a­ti­on Tool. Be­lang­rijk is daar­bij dat je de pc niet van de stick boot. Dub­bel­klik ge­woon van­uit de reeds ge­ïn­stal­leer­de (en ac­tie­ve) Win­dows op het be­stand setup.exe op de stick.

De vijf­de Ed­ge

Ed­ge is niet al­leen een brow­ser, maar ook met­een een pdf- en e-book-vie­wer. Voor die ei­gen­schap heeft het pro­gram­ma nu een aan­tal func­ties ge­kre­gen die in an­de­re pdf-vie­wers al­lang van­zelf­spre­kend zijn. Zo geeft Ed­ge nu ook in­houds­op­ga­ves (Ta­ble of Con­tent, ToC) weer, als die in do­cu­men­ten zit­ten. Ook wor­den pdf­for­mu­lie­ren on­der­steund en zijn er knop­pen om de weer­ga­ve te draai­en of te swit­chen naar dub­bel­zij­di­ge weer­ga­ve. Zo­wel bij pdf's als bij e-books in epub-for­maat kun je op­mer­kin­gen, mar­ke­rin­gen en Ink-no­ti­ties toe­voe­gen. Tekst kan nu ook in e-books wor­den ge­se­lec­teerd en ge­ko­pi­eerd. Klik je in het me­nu van Ed­ge op 'Hard­op voor­le­zen', dan leest de Ver­tel­ler­func­tie web­si­tes en pdf's voor. Dat gaat re­de­lijk goed. In een kor­te test met een be­richt op nu.nl viel hoofd­za­ke­lijk op dat bij sa­men­ge­stel­de woor­den de klem­toon wel eens ver­keerd lag en dat het ge­tal in een con­struc­tie als '25-ja­ri­ge' werd uit­ge­spro­ken als twee en vijf.

Via het fulls­creen­pic­to­gram in het me­nu (een dia­go­na­le dub­be­le pijl) of F11 gaat Ed­ge in de fulls­creen­mo­dus. Blad­wij­zers – door Win­dows 'Fa­vo­rie­ten' ge­noemd – kun je niet meer al­leen vast­ma­ken aan het start­me­nu, maar ook aan de taak­balk. Een be­vei­li­gings­fea­tu­re die Mi­cro­soft al­leen in de za­ke­lij­ke edi­tie Win­dows 10 En­ter­pri­se stopt, is 'Win­dows De­fen­der Ap­pli­ca­ti­on Gu­ard' voor Ed­ge. Dit is een ge­ï­so­leer­de brow­ser-mo­dus, die me­de­wer­kers moe­ten ge­brui­ken voor al­le web­si­tes die door de ad­mi­ni­stra­tor niet van te­vo­ren op een whi­te­list zijn ge­zet. Na­dat je de func­tie in het klas­sie­ke Con­fi­gu­ra­tie­scherm on­der 'Win­dows-on­der­de­len in- of uit­scha­ke­len' hebt in­ge­scha­keld en de com­pu­ter op­nieuw hebt op­ge­start, kun je in Ed­ge een nieuw ven­ster ope­nen in de Ap­pli­ca­ti­on Gu­ard-mo­dus – tech­nisch ge­zien werkt zo'n ses­sie in een Hy­per V-sand­box.

Open ty­pes

Mi­cro­soft werkt sa­men met an­de­re gro­te be­drij­ven uit de bran­che al zo'n 17 jaar aan OpenTy­pe. De­ze stan­daard voor let­ter­ty­pen is flexi­be­ler dan het ou­de­re Tru­eTy­pe. De uit­brei­ding OpenTy­pe 1.8 werd ruim een jaar ge­le­den ge­ïn­tro­du­ceerd en be­vat met na­me on­der­steu­ning voor 'va­ria­ble fonts'.

Daar­mee kun­nen meer­de­re dik­tes in één font­be­stand wor­den ge­zet. Je kunt de dik­te van de let­ter dan aan­pas­sen zon­der dat de tekst bre­der wordt. 'Bahn­schrift' is Mi­cro­softs eer­ste va­ria­ble font in Win­dows. Het be­treft een imi­ta­tie van het let­ter­ty­pe DIN 1451. De naam ver­wijst naar het ge­bruik van dit let­ter­ty­pe op ver­keers­bor­den in Duits­land.

Up­da­te­ver­tra­ger

De 'De­li­ve­ry Op­ti­mi­za­ti­on' moet hel­pen up­da­tes uit te rol­len. An­ders dan de ou­de­re 'Back­ground In­tel­li­gent Trans­fer Ser­vi­ce' (BITS) kan de tool up­da­tes ont­van­gen van an­de­re pc's in het lo­ka­le net­werk of van in­ter­net (peer-to-peer­me­tho­de). An­ders­om werkt het ook: de up­da­tes wor­den weer ge­üpload voor ver­de­re dis­tri­bu­tie. De func­tie is nu ein­de­lijk flexi­be­ler. Je krijgt niet al­leen de mo­ge­lijk­heid om de band­breed­te en een maan­de­lijk­se li­miet voor uplo­ads vast te leg­gen, je kunt ook in­stel­len welk deel van de be­schik­ba­re band­breed­te mag op­gaan aan down­lo­ads. De­ze func­tie komt niet zo­maar uit de lucht val­len. Van­af het mo­ment dat Win­dows 10 uit­kwam, ruim twee jaar ge­le­den, heb­ben ge­noeg men­sen hun on­ge­noe­gen la­ten blij­ken over het feit dat het leek als­of het thuis­net­werk met het down­lo­a­den van de maan­de­lijk­se cu­mu­la­tie­ve pat­ches plat kwam te lig­gen. Bij 'Ac­ti­vi­teit­be­wa­king' zijn voor de hui­di­ge maand up- en down­load-sta­tis­tie­ken te zien van het over­ge­zet­te vo­lu­me en de down­lo­ad­snel­heid.

Al lan­ge­re tijd geldt dat Win­dows 10 bij ver­bin­din­gen met ge­bruiks­kos­ten, bij­voor­beeld via 4G, geen up­da­tes met la­ge pri­o­ri­teit down­lo­adt. Met de Fall Cre­a­tors Up­da­te kun je ook om­ge­keerd in­stel­len dat al­le up­da­tes al­tijd mo­gen wor­den ge­down­load – han­dig als je bij­voor­beeld een on­be­perkt da­t­avo­lu­me zou heb­ben.

Al­leen op aan­vraag

Na­dat Mi­cro­soft de ti­me­li­ne-func­tie en het cloud-on­der­steun­de klem­bord voor de Fall Cre­a­tors Up­da­te had ge­schrapt, was het even niet dui­de­lijk of de OneDri­ve-fea­tu­re 'Be­stan­den on-de­mand' wel mee zou gaan. Dat is toch ge­lukt: als de func­tie is in­ge­scha­keld, down­lo­adt OneDri­ve nieu­we be­stan­den die van een an­de­re lo­ca­tie in de cloud zijn ge­ko­men, niet au­to­ma­tisch naar de pc. Ze wor­den in de Ver­ken­ner eerst ge­la­beld met 'be­schik­baar in­dien on­li­ne'. Klik je met de rech­ter­muis­knop op een item en dan op 'Al­tijd be­hou­den op dit ap­pa­raat', dan kun je ze syn­chro­ni­se­ren.

Taak­balk-con­tac­ten

Een op­val­len­de ver­nieu­wing is het pic­to­gram 'Per­so­nen' in het sys­teem­vak. Door te klik­ken op 'Con­tact­per­so­nen zoe­ken en vast­ma­ken' kun je maxi­maal drie pic­to­gram­men van per­so­nen aan de taak­balk be­ves­ti­gen. Je kunt dan bij­voor­beeld di­rect met zo ie­mand sky­pen of die­ge­ne een be­stand stu­ren. Voor dat laat­ste sleep je het be­stand ge­woon naar het icoon­tje.

De­ze func­tie is al­leen nut­tig als je je bij Win­dows 10 aan­meldt met een Mi­cro­soft-ac­count of als je even­tu­eel an­de­re cloud-ac­counts met per­soon­lij­ke con­tac­ten (iCloud- of Goog­le-ac­counts) aan Win­dows kop­pelt (via 'In­stel­lin­gen / Ac­counts / E-mail- en app-ac­counts'). Daar­in zit dan ook een be­lang­rij­ke be­per­king: de con­tact­per­so­nen op de Taak­balk kun­nen al­leen af­kom­stig zijn uit ac­counts die aan Win­dows 10 kun­nen wor­den ge­kop­peld. Het is (nog) niet mo­ge­lijk met je vrien­den van Fa­ce­book, Vi­ber of een an­der plat­form.

Ver­de­di­gings­bol­werk

Het 'Win­dows De­fen­der-be­vei­li­gings­cen­trum' is sinds de Cre­a­tors Up­da­te de nieu­we gui van De­fen­der, Mi­cro­softs ei­gen vi­rus­scan­ner. Daar­naast is het met­een de ver­van­ger voor de mo­du­le 'Be­vei­li­ging en on­der­houd' uit het klas­sie­ke Con­fi­gu­ra­tie­scherm – hoe­wel die er ook nog steeds is. Met de Fall Cre­a­tors Up­da­te geeft Mi­cro­soft met­een toe­gang tot twee nieu­we be­vei­li­gings­mo­du­les. On­der de 'In­stel­lin­gen voor vi­rus- en be­drei­gings­be­vei­li­ging' vind je de 'Con­trol­led fol­der ac­cess' die map­pen moet be­scher­men te­gen ransom­wa­re (zie pa­gi­na 49). Bo­ven­dien zijn on­der 'Ap­pen brow­ser­be­heer' de 'In­stel­lin­gen voor Ex­ploit Pro­tec­ti­on' te vin­den. Hier­mee wordt de op­vol­ger van de voor­heen los­staan­de En­han­ced Mi­ti­ga­ti­on Ex­pe­rien­ce Tool­kit (EMET) ac­tief. Met de­ze func­tie heb je toe­gang tot Win­dows-in­ter­ne be­vei­li­gings­me­cha­nis­men als Ad­dress Spa­ce Lay­out Ran­do­mi­za­ti­on (ASLR), Da­ta Exe­cu­ti­on Pre­ven­ti­on (DEP) en­zo­voorts. Weet goed wat je doet als je daar iets aan gaat wij­zi­gen! Met klei­ne aan­pas­sin­gen is de kans al groot dat je lek­ken open­zet of af­zon­der­lij­ke func­ties om zeep helpt.

Toet­sen­bord

Naast gro­te up­gra­des scha­ven de ont­wik­ke­laars con­ti­nu aan soms vrij on­op­val­len­de za­ken. Dat kun­nen sim­pel­weg op­ti­sche

ver­an­de­rin­gen zijn, maar het kan ook dui­de­lijk meer­waar­de heb­ben. Dat laat­ste geldt ze­ker voor de bij­ge­werk­te in­voer­func­ties. Het scherm­toet­sen­bord biedt nu bij­voor­beeld een zeer com­pac­te weer­ga­ve die met één hand (mid­dels ge­stu­res) te be­die­nen is. Qua for­maat is hij ge­lijk aan het toet­sen­bord van een smartpho­ne. Als je het toet­sen­bord aan de zij­kant van het scherm zet, kun je hem mak­ke­lijk met je duim be­die­nen. Ook de hand­schrif­t­her­ken­ning bij pen­in­voer kan meer. De edi­tor kan her­ken­de woor­den aan de hand van pen­ge­stu­res schei­den en sa­men­voe­gen. Let­ters die niet goed zijn her­kend, kun­nen di­rect wor­den over­schre­ven.

Kij­ken mag

Bij een aan­pas­sing van de schaalfac­tor van het beeld­scherm – bij­voor­beeld als je een lap­top aan een high-res mo­ni­tor dockt – is het beeld van veel ou­de­re desktop­pro­gram­ma's vaak niet meer scherp. Je zult je dan eerst moe­ten af­mel­den en ver­vol­gens op­nieuw aan­mel­den. Met de Fall Cre­a­tors Up­da­te is dat iets min­der om­slach­tig: je hoeft dan al­leen het be­tref­fen­de pro­gram­ma een keer te slui­ten en te ope­nen.

Ver­der zijn er de­ze keer al­leen wat klei­ne ver­an­de­rin­ge­tjes aan de in­ter­fa­ce. De lay-out van de be­rich­ten in het Ac­tie­cen­trum is wat rui­mer op­ge­zet en som­mi­ge snel­me­nu's van app-te­gels heb­ben leu­ke­re pic­to­gram­me­tjes voor de la­bels ge­kre­gen. Veel me­nu's on­der In­stel­lin­gen zijn voor­zien van tekst met uit­leg waar­voor dat me­nu be­doeld is. De tekst valt vaak pas op als je in het me­nu naar be­ne­den scrollt – bo­ven­in zou je ze eer­der in het oog krij­gen. Ten­slot­te heeft Mi­cro­soft hier en daar meer kop­pe­lin­gen naar ver­wan­te op­ties toe­ge­voegd.

Kof­fie? Lek­ker!

Het zijn vaak vrij on­op­val­len­de din­ge­tjes die het da­ge­lijk­se werk met Win­dows dui­de­lijk mak­ke­lij­ker ma­ken. Zo meldt Win­dows je na een her­start – ook bij­voor­beeld na een Win­dows-up­da­te – au­to­ma­tisch weer aan. Je kunt dat even­tu­eel uit­scha­ke­len via 'In­stel­lin­gen / Ac­counts / Aan­mel­dings­op­ties'. De­ze func­tie moet geen na­de­li­ge in­vloed heb­ben op de be­vei­li­ging, aan­ge­zien het scherm na de re­boot toch is ver­gren­deld. Je moet dus nog steeds ont­gren­de­len met een wacht­woord, pin­co­de of via Win­dows Hel­lo. Op de ach­ter­grond wordt het ge­brui­kers­pro­fiel dan wel al ge­la­den.

Een pc start daar­mee niet snel­ler op, maar met na­me op lang­za­me­re of ou­de­re com­pu­ters zon­der ssd is het ont­zet­tend fijn. Als je dan de pc aan­zet en even een kop­je kof­fie gaat zet­ten, hoef je na het aan­mel­den niet lang meer te wach­ten tot het ge­brui­kers­pro­fiel is ge­la­den. Je hoeft dan al­leen het scherm nog te ont­gren­de­len.

Klei­ne din­ge­tjes

Ook in de Vo­lu­memixer blijkt aan de­tails te zijn ge­werkt. De mixer biedt niet al­leen een ei­gen re­ge­laar voor desktop-pro­gram­ma's, maar ook voor te­gel-apps. Ver­der is het Taak­be­heer uit­ge­breid met gra­fie­ken voor de gpu-be­las­ting. Meld je je aan met een Mi­cro­soft-ac­count maar ben je het wacht­woord ver­ge­ten, dan kun je de me­tho­de om het wacht­woord te re­set­ten di­rect van­uit het aan­meld­scherm star­ten (link 'Ik ben mijn wacht­woord ver­ge­ten'). Je moet daar­voor wel een ver­bin­ding met in­ter­net heb­ben.

De func­tie 'Mijn ap­pa­raat zoe­ken' is in­di­rect uit­ge­breid naar de pen. Dat is han­dig als je een ta­blet met pen hebt en daar vaak mee op ver­schil­len­de plek­ken werkt. De pen heeft van zich­zelf na­tuur­lijk geen gps, maar de func­tie geeft aan waar je de pen het laatst hebt ge­bruikt. Je ziet daar­mee dus niet waar de pen op dat mo­ment is, maar je kunt er wel een hint mee krij­gen.

Hy­per-V, de ei­gen vir­tu­a­li­zer die sinds Win­dows 10 Pro van de par­tij is, is uit­ge­breid met een func­tie voor au­to­ma­ti­sche snap­shots ('Con­tro­le­pun­ten'). Zo'n con­tro­le­punt wordt au­to­ma­tisch el­ke keer ge­maakt als een VM start. Je kunt daar­mee de wij­zi­gin­gen on­ge­daan ma­ken die je sinds de laat­ste start aan een vir­tu­eel sys­teem hebt door­ge­voerd. Con­cur­rent VMwa­re heeft in Work­sta­ti­on Pro ove­ri­gens al lan­ge­re tijd zo'n func­tie.

Toe­gan­ke­lij­ker

Mi­cro­soft heeft ook weer eens ge­sleu­teld aan de func­ties voor toe­gan­ke­lijk­heid. De op­ties voor het Ver­groot­glas zijn op­nieuw ge­or­ga­ni­seerd en di­ver­se scha­ke­laars zijn ver­van­gen door check­boxen. Lang za­gen de let­ters in het Ver­groot­glas bij zeer ster­ke ver­gro­ting er ont­zet­tend vaag uit. De loep heeft nu een ei­gen an­ti-ali­a­sing, waar­door de let­ters ook veel be­ter lees­baar zijn. Soms zie je nog wel ar­te­fac­ten – met ClearTy­pe in­ge­scha­keld zelfs ge­kleur­de. Het lijkt als­of de ron­din­gen met een pot­lood zijn ge­schetst. Al met al is het nu dui­de­lijk be­ter.

Het me­nu voor hoog con­trast heet nu 'Kleur en hoog con­trast' en be­vat een ex­tra op­tie om het beeld te in­ver­te­ren of in grijs­tin­ten weer te ge­ven. Daar­naast kun je voor een be­te­re zicht­baar­heid een hoog con­trast in­stel­len. De on­der­steu­ning

voor brail­le­te­kens, die met de Cre­a­tors Up­da­te is in­ge­voerd, be­vindt zich nog steeds in het bè­ta­sta­di­um.

Kwes­tie van in­stel­len

Het blijkt bij Mi­cro­soft een be­hoor­lijk lan­ge­ter­mijn­pro­ject om de me­nu's uit het klas­sie­ke Con­fi­gu­ra­tie­scherm over te zet­ten naar de 'In­stel­lin­gen' van Win­dows 10. Wel zijn we weer een stap­je ver­der. On­der 'Sys­teem' is nu een func­tie te vin­den om een ex­tern bu­reau­blad in te scha­ke­len en te con­fi­gu­re­ren. De func­tie om stan­daard­pro­gram­ma's in te stel­len is niet met­een uit het ou­de Con­fi­gu­ra­tie­scherm ver­dwe­nen, maar als je er­op klikt, wordt het ven­ster voor de In­stel­lin­gen ge­o­pend.

On­der het sub­me­nu 'Vi­deo af­spe­len' (links in het ven­ster bij 'In­stel­lin­gen / Apps') staan en­ke­le in­stel­lin­gen voor apps die het in­ge­bouw­de plat­form ge­brui­ken om vi­deo's af te spe­len. Zo kun je HDR­vi­deo's la­ten strea­men of vi­deo's met een la­ge­re re­so­lu­tie af­spe­len om net­werk­band­breed­te te be­spa­ren. En over net­werk ge­spro­ken: het net­werk­pro­fiel van be­ken­de ver­bin­din­gen is nu on­der de be­tref­fen­de ei­gen­schap­pen al­tijd om te zet­ten van 'Open­baar' naar 'Pri­vé' en om­ge­keerd.

In het sub­me­nu 'Uit­zen­den' (ca­te­go­rie 'Ga­ming') kun je nu de taal voor de uit­zen­ding vast­leg­gen en in­stel­len of bij het strea­men al­leen de ga­me-au­dio moet wor­den uit­ge­zon­den of ook het ge­luid dat door de mi­cro­foon wordt op­ge­van­gen. De scha­ke­laar om de ga­me­mo­dus in al­ge­me­ne zin in of uit te scha­ke­len is er niet meer. Het sub­me­nu 'Xbox-net­wer­ken' test de kwa­li­teit van de ver­bin­ding met Mi­cro­softs ga­me­plat­form Xbox Li­ve en meet de waar­den voor la­ten­tie en pak­ket­ver­lies. De me­nuop­tie 'Tru­ePlay' was al­tijd een pla­ce­hol­der. In de toe­komst wil Mi­cro­soft daar­mee waar­schijn­lijk een an­ti-che­a­ting-me­cha­nis­me in­voe­ren, om­dat ga­ming leu­ker wordt "als ie­der­een eer­lijk speelt". Be­paal­de sys­teem­in­for­ma­tie wordt daar­mee open­baar "om er­voor te zor­gen dat al­les loopt zo­als het is be­doeld". Hoe het me­cha­nis­me pre­cies werkt en wel­ke ge­ge­vens daar­bij wor­den ge­deeld, is ons niet be­kend.

Ook bij 'Pri­va­cy' is een nieu­we op­tie toe­ge­voegd. On­der 'Au­to­ma­ti­sche be­stands­down­lo­ads' geef je apps de mo­ge­lijk­heid be­no­dig­de be­stan­den uit OneDri­ve te dow­lo­a­den die van­we­ge de nieu­we en eer­der be­spro­ken ruim­te­be­spa­ren­de func­tie 'Be­stan­den on-de­mand' niet lo­kaal be­schik­baar zijn.

XL-me­nu

Naast hier en daar wat nieu­we me­nu's is er in de 'In­stel­lin­gen' ook een nieu­we hoofd­ca­te­go­rie bij­ge­ko­men. In to­taal zijn er nu der­tien. On­der 'Te­le­foon' wor­den de smartpho­nes weer­ge­ge­ven waar­op de ge­brui­ker met het­zelf­de Mi­cro­soft-ac­count is aan­ge­meld. Klik je op 'Een te­le­foon toe­voe­gen' en voer je je te­le­foon­num­mer in, dan stuurt Mi­cro­soft een sms met een link naar de app 'Con­ti­nue on PC'. Als je die in­stal­leert en je je daar aan­meldt met je Mi­cro­soft-ac­count, kun je bij­voor­beeld web­si­tes uit de mo­bie­le brow­ser via de sha­re-func­tie naar de com­pu­ter stu­ren om ze daar ver­der te le­zen. Op de be­tref­fen­de pc wordt dan een ven­ster in Ed­ge ge­o­pend met de ver­stuur­de pa­gi­na. De url kan ook als snel­kop­pe­ling in het Ac­tie­cen­trum te­recht ko­men. Met een iPho­ne SE en iOS 11.0.3 werk­te dat in prin­ci­pe goed. Ben je een van de wei­ni­gen met een Win­dows Pho­ne, waar­voor Mi­cro­soft de ont­wik­ke­ling in­mid­dels gro­ten­deels heeft be­ëin­digd, dan zou het nog mak­ke­lij­ker moe­ten gaan. Een link in het me­nu open­de al­leen de ei­gen zoek­ma­chi­ne Bing met in het zoek­veld de vraag hoe je je Win­dows Pho­ne en pc syn­chro­ni­seert met be­hulp van een Mi­cro­soft-ac­count.

Con­clu­sie

Er zit­ten veel ver­nieu­win­gen in de vijf­de edi­tie van Win­dows 10. Een groot deel daar­van is leuk. De be­te­re be­scher­ming te­gen ransom­wa­re had ei­gen­lijk al veel eer­der moe­ten ko­men. Het­zelf­de geldt voor za­ken als han­dig swit­chen tus­sen een open­baar of pri­vé­net­werk en een band­breed­te­li­miet voor Win­dows Up­da­te. Daar­naast zul­len som­mi­gen het pret­tig vin­den dat je nu na een her­start au­to­ma­tisch kunt in­log­gen en dat de af- en aan­meld­pro­ce­du­re is ko­men te ver­val­len als je de schaal van het beeld­scherm hebt aan­ge­past.

Hoe ple­zie­rig de Fall Cre­a­tors Up­da­te echt is, zal blij­ken rond de tijd dat je de­ze c't leest – on­ge­veer een maand na ver­schij­ning. Mil­joe­nen be­zit­ters van exo­ti­sche of ou­de­re hard- en/of soft­wa­re­com­bi­na­ties zul­len de af­ge­lo­pen tijd im­mers weer in span­ning heb­ben ge­ze­ten – of nog zit­ten – over de vraag of de up­gra­de ook op hun pc vlek­ke­loos zou ver­lo­pen. (mvdm)

OneDri­ve down­lo­adt nieu­we be­stan­den van een an­de­re lo­ca­tie niet au­to­ma­tisch. Een groen vin­kje als sta­tus geeft aan dat het be­stand wel op het ap­pa­raat be­schik­baar is.

In de Fall Cre­a­tors Up­da­te kun je vast­leg­gen hoe­veel band­breed­te Win­dows voor het down­lo­a­den van up­da­tes mag ge­brui­ken.

Bahn­schrift, het eer­ste va­ria­ble font in Win­dows en het stan­daard­let­ter­ty­pe op Duit­se ver­keers­bor­den, is een imi­ta­tie van het let­ter­ty­pe DIN 1451.

Het pro­fiel van een net­werk is voort­aan mak­ke­lijk om te zet­ten van Pri­vé naar Open­baar en om­ge­keerd.

Let­ters in de Ver­ken­ner met het Ver­groot­glas op 500% en ClearTy­pe uit­ge­scha­keld – links met de Cre­a­tors Up­da­te, rechts met de Fall Cre­a­tors Up­da­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.