Hoe HDR te­le­vi­sie re­vo­lu­ti­o­nair ver­an­dert

Hoe HDR een nieu­we di­men­sie aan tv-kij­ken toe­voegt

C’t Magazine - - Inhoud - Ni­co Jur­ran

Bij Ul­tra HD blu-ray en vi­deo­st­rea­ming wil­len de ilm­stu­dio's niet al­leen een ho­ge­re re­so­lu­tie bie­den, maar ook 'mooi­e­re' beel­den. Dat doen ze met HDR-tech­nie­ken die de kleu­ren van ilms, se­ries en sport­wed­strij­den ver­za­dig­der en con­trast­rij­ker ma­ken. Ook toe­kom­sti­ge 4K-tv-uit­zen­din­gen zul­len naar ver­wach­ting pro ite­ren van High Dy­na­mic Ran­ge.

Ge­woon meer pixels in een te­le­vi­sie stop­pen is niet vol­doen­de: de mees­te huis­ka­mers zijn zo klein, dat je van­af de op­ti­ma­le kij­kaf­stand (die af­hangt van de scherm­groot­te) geen ver­schil ziet tus­sen High De­fi­ni­ti­on en Ul­tra HD ali­as 4K. Bo­ven­dien zijn de mas­ters van veel films niet eens in een ul­tra­ho­ge re­so­lu­tie op­ge­no­men, maar wor­den de beel­den ge­ëx­tra­po­leerd om­dat on­der an­de­re de CGI-ef­fec­ten vaak in 2K-re­so­lu­tie ge­ren­derd zijn.

Daar­om ma­ken de film­stu­dio's zich bij Ul­tra HD blu-ray sterk voor een com­bi­na­tie van een 4K-re­so­lu­tie (even­tu­eel ge­ëx­tra­po­leerd), een gro­te­re kleur­ruim­te vol­gens de BT.2020-aan­be­ve­ling van de In­ter­na­ti­o­nal Te­le­com­mu­ni­ca­ti­ons Union (ITU) en een groot dy­na­misch con­trast­be­reik (HDR). Gro­te aan­bie­ders van strea­ming­vi­deo, zo­als Net­flix en Ama­zon bie­den al sinds eni­ge tijd HDR-vi­deo aan. Het is dan ook niet ver­won­der­lijk dat HDR-te­le­vi­sie als vol­gen­de aan bod komt.

Er zijn steeds meer te­le­vi­sies te koop die HDR-con­tent af­spe­len. In hun ad­ver­ten­ties voor 4K-tv's prij­zen fa­bri­kan­ten toe­stel­len aan die al een maxi­ma­le hel­der­heid van 2000 can­de­la per vier­kan­te me­ter (cd/m2) ali­as nits heb­ben. Zelfs oled-toe­stel­len, die meer de na­druk op zwart­waar­den dan op hel­der­heid leg­gen, heb­ben waar­den van 540 nits of meer. Ter ver­ge­lij­king: de ITU-R BT.709- (ook Rec.709 ge­noemd) en BT.1886-aan­be­ve­lin­gen die ooit voor beeld­buis­te­le­vi­sies gol­den, gin­gen uit van een maxi­ma­le hel­der­heid van 100 nits. Wat kleur­ruim­te be­treft, vol­doen de te­le­vi­sies nog niet he­le­maal aan de BT.2020-spe­ci­fi­ca­tie. Maar ze ge­ven nu al bij­na 20 pro­cent meer kleu­ren weer ten op­zich­te van Rec.709.

In den be­gin­ne was er licht

Net als bij an­de­re dis­tri­bu­tie­ka­na­len wordt HDR bij tv-uit­zen­din­gen ge­woon­lijk ge­as­so­ci­eerd met de ul­tra­ho­ge 4Kre­so­lu­tie. An­ders­om is dat niet het ge­val, want in het be­gin van het UHDTV-tijd­perk was er nog geen spra­ke van HDR. Toen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.