Sur­ro­gaat-kat

C’t Magazine - - Lifestyle -

Ge­tui­ge het gro­te aan­tal YouTu­be-film­pjes met kat­ten in de hoofd­rol heb­ben ze aar­dig wat lief­heb­bers. Maar niet ie­der­een heeft zin om de kat­ten­bak te ver­scho­nen, half­do­de mui­zen op te rui­men en an­de­re klus­sen die er­bij ho­ren als je een kat in huis neemt. Voor al die men­sen kan de Qoo­bo een al­ter­na­tief zijn.

De Qoo­bo is een soort ro­bot­kat. Een he­le sim­pe­le dan, want ei­gen­lijk doet hij niet veel meer dan vi­bre­ren en zijn staart be­we­gen als je hem aait. Een hoofd of po­ten heeft Qoo­bo niet. Maar zijn staart be­weegt wel op een heel 'na­tuur­lij­ke' ma­nier. Bij zacht­jes aai­en gaat de staart rus­tig op en neer, bij en­thou­si­ast wrij­ven be­weegt hij speel­ser. Vol­gens de Ja­pan­se be­den­ker heeft Qoo­bo aai­en een po­si­tief ef­fect op je wel­zijn. Je kunt kie­zen tus­sen een grij­ze of brui­ne. Daar­naast hoef je niet te be­ta­len voor vac­ci­na­ties, voer en­zo­voorts. Je zult al­leen nog wel even moe­ten wach­ten, want hij komt op zijn vroegst vol­gend jaar op de markt.

qoo­bo.in­fo • prijs n.n.b.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.