Split-screen voor An­droid

C’t Magazine - - Apps -

An­droid (gra­tis) An­droid 7 kan dan wel twee apps naast el­kaar weer­ge­ven, maar dat gaat erg om­slach­tig. Eerst moet je de eer­ste app star­ten, ver­vol­gens moet je de­ze ver­la­ten met de ho­me­knop. Dan moet je de twee­de app star­ten en die ook weer ver­la­ten. Daar­na roep je het over­zicht van ge­star­te apps op, houd je je vin­ger wat lan­ger op de ene net ge­star­te app en sleep je die naar de bo­ven­ste scherm­rand. Dan splitst het scherm zich en krijg je op de on­der­ste helft weer het over­zicht waar je de twee­de app kunt aan­tik­ken.

Split-screen cre­a­tor maakt dit pro­ces een stuk een­vou­di­ger. De kern is een wid­get. Die vraagt je om twee apps te kie­zen die dan na een klik op de wid­get bo­ven el­kaar ge­start wor­den. De wid­get zet dan ook nog een ge­com­bi­neerd pic­to­gram op je ho­me-screen. Meest­al gaat dat goed, maar af en toe start al­leen de eer­ste app en blijft die ver­vol­gens han­gen. Soms helpt dan een keer lang druk­ken op de ho­me-knop, of in het ui­ter­ste ge­val de te­le­foon her­star­ten.

De mees­te apps on­der­steu­nen de splits­creen­mo­dus. He­laas komt je er al­leen door uit­pro­be­ren ach­ter wel­ke dat niet doen.

Split-screen cre­a­tor maakt het star­ten van twee apps in de split-screen­mo­dus een stuk mak­ke­lij­ker.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.