Sport­maatje

C’t Magazine - - Apps -

iOS (€ 3,49)

De app Full Fit­ness : Exer­ci­se

Wor­kout Trai­ner van Mehr­dad Mehrain fun­geert als een vir­tu­e­le coach voor zo­wel de be­gin­nen­de als de ge­vor­der­de spor­ter. Aan de hand van tekst­in­struc­ties, fo­to’s en vi­deo’s legt Full Fit­ness de uit­voe­ring van hon­der­den oe­fe­nin­gen uit. De­ze zijn ge­ru­bri­ceerd op de li­chaams­de­len buik­spie­ren, ar­men, borst, be­nen, schou­ders en 'te­rug' (= rug). Der­ge­lij­ke ver­taal­fout­jes zit­ten er he­laas wel meer in. Bo­ven­dien zijn ver­schil­len­de tek­sten vol­le­dig in het En­gels, waar­on­der de in­struc­ties.

Af­ge­zien daar­van kan Full Fit­ness de ide­a­le fit­nessbud­dy zijn. Voor een be­gin­ner zijn de tien­tal­len trai­nings­sche­ma’s goed te ge­brui­ken. Die zijn ge­richt op ver­schil­len­de doe­len, zo­als het ver­lie­zen van buik­vet of het op­bou­wen van spier­mas­sa. Ook kun je je ei­gen trai­nings­sche­ma sa­men­stel­len en in­plan­nen en de voort­gang van el­ke oe­fe­ning re­gi­stre­ren. De app Full Fit­ness il­lu­streert met gra­fie­ken hoe de voort­gang ver­loopt, wat ui­ter­ma­te mo­ti­ve­rend is om vol te kun­nen hou­den.

Full Fit­ness fun­geert als een vir­tu­e­le coach voor zo­wel de be­gin­nen­de als de ge­vor­der­de spor­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.