Rasp­ber­ry Pi Ze­ro snel met usb-ka­bel con­fi­gu­re­ren

Rasp­ber­ry Pi Ze­ro met al­leen een usb-ka­bel con­fi­gu­re­ren

C’t Magazine - - Inhoud - Ro­nald Ei­ken­berg

De Rasp­ber­ry Pi Ze­ro is klein en goed­koop, maar om hem te con­fi­gu­re­ren heb je nog wat ex­tra's no­dig, zo­als een mo­ni­tor, usb-toet­sen­bord en de bij­be­ho­ren­de adap­ters. Met een klei­ne in­greep kun je het ook doen met maar één mi­cro-usb­ka­bel.

De in ver­ge­lij­king met de vol­was­sen Rasp­ber­ry Pi 3 veel zwak­ke­re Pi Ze­ro kan niet als ver­van­ging voor een desktop­com­pu­ter die­nen, maar is wel zeer ge­schikt voor toe­pas­sin­gen die geen mo­ni­tor of toet­sen­bord ver­ei­sen. Bij­voor­beeld voor het aan­stu­ren van je smart-ho­me (zie o.a. c't 10/2017, p.86). Dit ge­bruik noem je head­less. In zul­ke ge­val­len kun je je het ge­goo­chel met adap­ters, muis, toet­sen­bord en mo­ni­tor be­spa­ren. Voor het in ge­bruik ne­men kun je vol­staan met een mi­cro-usb­ka­bel en een pc.

De Ze­ro-mo­del­len mel­den zich via hun usb-in­ter­fa­ce niet al­leen aan als host, waar­op je rand­ap­pa­ra­tuur kunt aan­slui­ten zo­als toet­sen­bor­den, maar zo no­dig ook als client. Op die ma­nier kun je de Pi als usb-ap­pa­raat aan een pc ge­brui­ken, bij­voor­beeld als usb-in­voer­ap­pa­raat, op­slag­me­di­um, se­ri­ë­le in­ter­fa­ce of als usb­net­werk­kaart. Via die laat­ste op­tie kun je de mi­ni­com­pu­ter heel mak­ke­lijk con­fi­gu­re­ren. Je bouwt ge­woon via usb een net­werk­ver­bin­ding met de pc op en maakt op die ma­nier via ssh con­tact met de Pi.

Down­load om te be­gin­nen de nieuw­ste Rasp­bi­an-ima­ge (zie de link on­der­aan dit ar­ti­kel). Neem bij voor­keur Rasp­bi­an Stretch Li­te. Dat is maar 350 MB en heeft geen gra­fi­sche userin­ter­fa­ce. Na het down­lo­a­den kun je met een tool als Et­cher (voor Win­dows, macOS en Li­nux, zie et­cher.io) de ima­ge heel mak­ke­lijk op het sd-kaartje zet­ten. Je hoeft het zip-ar­chief van de ima­ge niet eens uit te pak­ken. Ver­wij­der het sd-kaartje na af­loop even uit de re­a­der en steek het er ver­vol­gens weer in. Dan kan Win­dows de FAT32-par­ti­tie 'boot' vin­den.

In de root­di­rec­to­ry maak je eerst een leeg be­stand­je aan dat je 'ssh' noemt. Hier­mee in­stru­eer je Rasp­bi­an om bij het boo­ten de ssh-ser­ver te star­ten. Let er­op dat het be­stand geen ex­ten­sie zo­als .txt krijgt. Ver­vol­gens open je het be­stand cmd­line.txt en voeg je na 'root­wait' en voor 'qui­et' het vol­gen­de com­man­do toe:

mo­du­les-load=dwc2,g_e­ther

Let er­op dat voor en na dit com­man­do een spa­tie moet staan. Daar­na open je het be­stand con­fig.txt en zet je daar­in he­le­maal on­der­aan de vol­gen­de re­gel:

dto­ver­lay=dwc2

No­te­pad, de edi­tor van Win­dows, is voor de­ze aan­pas­sing niet ge­schikt om­dat hij de re­gel­af­bre­kin­gen in het be­stand niet cor­rect in­ter­pre­teert. In plaats daar­van kun je bij­voor­beeld Wor­dPad ge­brui­ken. Na het aan­pas­sen van de­ze twee be­stan­den steek je het kaartje in de Pi. Ver­vol­gens sluit je de mi­cro-usb­ka­bel aan. Sluit hem aan de Pi-kant aan op de mi­cro-us­baan­slui­ting waar 'USB' bij staat. Dat is de us­baan­slui­ting die het verst van de hoek af zit.

Dri­ver on­der Win­dows 10

De Pi start nu op en meldt zich via usb bij de com­pu­ter aan. De eer­ste keer op­star­ten kan goed 30 se­con­den du­ren om­dat het sys­teem nog de par­ti­tie­ta­bel van de ge­heu­gen­kaart aan­past. Con­fi­gu­re­ren on­der Win­dows gaat het best met de hui­di­ge Win­dows-ver­sie, met ou­de ver­sies stuit­ten we op pro­ble­men.

On­der Win­dows 10 wordt de Pi als COM-in­ter­fa­ce her­kend. Het is niet mo­ge­lijk uit de stan­daard NDIS-dri­vers te kie­zen om­dat Win­dows in het bij­be­ho­ren­de dia­loog­ven­ster al­leen dri­vers voor COM-in­ter­fa­ces aan­biedt. Via de link on­der­aan dit ar­ti­kel kun je een aan­ge­pas­te dri­ver down­lo­a­den die voor ons doel ge­schikt is. Pak het zip-ar­chief uit in een wil­le­keu­ri­ge map. Open nu het Ap­pa­raat­be­heer en klik met de rech­ter muis­knop op 'Se­ri­eel USB-ap­pa­raat', dat je on­der 'Poor­ten (COM & LPT)' vindt. Kies voor 'Stuur­pro­gram­ma bij­wer­ken / Op mijn com­pu­ter zoe­ken naar stuur­pro­gram­ma­soft­wa­re / Ik wil kie­zen uit een lijst met stuur­pro­gram­ma's op mijn com­pu­ter' en kies het juis­te sta­ti­on en map. Ver­vol­gens se­lec­teer je het be­stand 'RNDIS.inf' uit het uit­ge­pak­te zi­par­chief. Met een klik op Vol­gen­de wordt de Pi ten slot­te als 'USB Ether­net/RNDIS Gad­get' ge­ï­den­ti­fi­ceerd.

Bon­jour Pi!

Voor het op­bou­wen van de ssh-ver­bin­ding tus­sen Win­dows en de Pi ont­breekt nu nog maar één puz­zel­stuk­je: het ip-adres van de Pi. Om­dat zijn net­werk­in­ter­fa­ce op dit mo­ment nog niet ge­con­fi­gu­reerd is en hij dus ook geen ip-adres van een dhcpser­ver toe­ge­we­zen krijgt, geeft Rasp­bi­an hem een lo­kaal ip-adres dat met 169. be­gint. Dit ver­an­dert bij el­ke re­boot – het is dan ook niet slim om daar­mee te wer­ken. Het goe­de nieuws is dat op de Pi de ava­hi­dae­mon draait. De­ze on­der­steunt ze­ro con­fi­gu­ra­ti­on net­wor­king (Zero­conf, ook be­kend on­der de naam Ap­ple Bon­jour). Daar­mee kun je de Pi sim­pel­weg via de host­naam rasp­ber­ry­pi.lo­cal aan­spre­ken. Al het an­de­re ge­beurt op de ach­ter­grond.

Als je al Ap­ple-soft­wa­re zo­als iTu­nes ge­ïn­stal­leerd hebt, is Bon­jour waar­schijn­lijk al ac­tief en is je com­pu­ter ge­schikt voor Zero­conf. An­ders kun je ge­woon de Bon­jour Print Ser­vi­ces voor Win­dows in­stal­le­ren om de Pi te kun­nen aan­spre­ken. Ge­bruik een ssh-client zo­als PuTTy om de ssh-ver­bin­ding op te bou­wen. Geef als host­na­me pi@rasp­ber­ry­pi.lo­cal op. Ver­vol­gens kun je je met de stan­daard-user "pi" en wacht­woord "rasp­ber­ry" aan­mel­den.

Ubuntu & macOS

On­der macOS gaat het mak­ke­lij­ker. Bon­jour is hier een vast on­der­deel van het sys­teem, zo­dat je de Pi na het aan­slui­ten met­een via het ter­mi­nal­com­man­do ssh pi@rasp­ber­ry­pi.lo­cal kunt aan­spre­ken. Ubuntu heeft de Zero­con­fig-im­ple­men­ta­tie Ava­hi. Daar­mee kun je de Pi even­eens met dit com­man­do aan­spre­ken. Maar voor­dat de ver­bin­dings­op­bouw via ssh mo­ge­lijk is, moet er on­der Ubuntu nog iets in­ge­steld wor­den. Klik bo­ven­aan rechts op het pic­to­gram van de Net­work Ma­na­ger en op 'Edit Con­nec­ti­ons...'. Daar se­lec­teer je on­der 'Ether­net' de ka­bel­ver­bin­ding van de Pi (nor­maal ge­spro­ken de laatst ge­bruik­te) en klik je op 'Edit' Op het tab­blad 'IPv4 Set­tings' ver­an­der je de Me­thod van 'Au­to­ma­tic (DHCP)' in 'Link-Lo­cal On­ly'. Dit is el­ke keer no­dig als je de Pi op de pc aan­sluit, om­dat Ubuntu steeds een nieu­we net­werk­ver­bin­ding ziet.

Los van het be­stu­rings­sys­teem wordt het een pro­bleem als er al een Pi in het net­werk aan­we­zig is. Dan is er een gro­te kans dat je het ver­keer­de ap­pa­raat on­der rasp­ber­ry­pi.lo­cal aan­treft. In dit ge­val kun je tij­dens het con­fi­gu­re­ren van de Pi Ze­ro al­le net­werk­ver­bin­din­gen van de com­pu­ter los­ma­ken. Dan blijft al­leen nog de usb­ver­bin­ding met de Pi be­staan.

Ten slot­te is het om vei­lig­heids­re­de­nen han­dig om het wacht­woord van de ge­brui­ker pi te ver­an­de­ren mid­dels het com­man­do passwd. Daar­na kun je de in­ter­net­toe­gang via wi­fi gaan con­fi­gu­re­ren. Hoe je dat doet via de com­mand­line kun je le­zen in de link hier­on­der. Ver­der is het aan te ra­den om de soft­wa­re na de eer­ste con­fi­gu­ra­tie en daar­na re­gel­ma­tig te up­da­ten. Up­da­tes ver­wij­de­ren na­me­lijk meest­al ook bugs en vei­lig­heids­ga­ten. Voer daar­voor ge­woon het com­man­do su­do apt-get up­da­te && su­do apt-get up­gra­de uit.

Wan­neer je de ba­sis­con­fi­gu­ra­tie van je Pi een­maal hebt uit­ge­voerd, kun je je he­le­maal aan je pro­ject gaan wij­den.

De Ze­ro-mo­del­len mel­den zich via hun usb-in­ter­fa­ce niet al­leen aan als

host, maar zo no­dig ook als client

Win­dows 10 her­kent de Ras­ber­ry Pi Ze­ro (W) als se­ri­eel usb-ap­pa­raat. Met een aan­ge­pas­te dri­ver kan het be­stu­rings­sys­teem de mi­ni­com­pu­ter ook als net­werk­ap­pa­raat aan­spre­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.