Trou­ble­shooting voor Li­nux-ga­mes

Trou­ble­shooting voor Li­nux-ga­mers

C’t Magazine - - Inhoud - Bernd Rit­ter en Ke­vin Roh­land

Er zijn on­der­tus­sen dui­zen­den ga­mes voor Li­nux. Maar ze wer­ken niet al­le­maal zon­der pro­ble­men op al­le sys­te­men. Vaak heb je maar een paar in­gre­pen no­dig om een spel ein­de­lijk aan de praat te krij­gen. Hier­on­der lees je waar­op je moet let­ten, als het met een ga­me on­der Li­nux niet lukt.

De mees­te Li­nux-ga­mes zijn net zo mak­ke­lijk te in­stal­le­ren en te star­ten als de Win­dows-ver­sies. Maar hoe­wel er van veel ga­mes on­der­tus­sen ook een Li­nux-ver­sie uit­ge­bracht wordt, krijgt de­ze niet al­tijd de­zelf­de aan­dacht van de ont­wik­ke­laars als zijn Win­dows-te­gen­han­ger. Dan kan het wel eens ge­beu­ren dat een spel niet wil star­ten, er gra­fi­sche fou­ten op­tre­den of voort­du­ren­de cras­hes het ple­zier ver­gal­len.

Veel men­sen gaan dan ge­woon ach­ter­over zit­ten en ho­pen ge­la­ten dat de ont­wik­ke­laars met een patch op de prop­pen ko­men die het pro­bleem ver­helpt. Als je daar niet op wilt wach­ten, kun je veel pro­ble­men met spe­ci­a­le op­start­op­ties, het in­stal­le­ren van ont­bre­ken­de bi­bli­o­the­ken of iets der­ge­lijks ook zelf op­los­sen.

Een voor­beeld waar­bij vin­ding­rij­ke ga­mers snel met een op­los­sing in de Steam­fo­ra kwa­men is het vol­gen­de. Bij de re­lea­se van Fi­re­watch had de fa­bri­kant er niet aan ge­dacht dat bij Li­nux de be­stands­sys­te­men on­der­scheid ma­ken tus­sen hoofd­let­ters en klei­ne let­ters. Het pro­bleem was door het her­noe­men van de be­tref­fen­de be­stan­den en di­rec­to­ry's een­vou­dig zelf op te los­sen. Je hoef­de dus niet op de patch van de pro­du­cent te wach­ten.

De juis­te dis­tri­bu­tie

Wel­ke Li­nux-dis­tri­bu­tie het meest ge­schikt is voor ga­men on­der Li­nux, is een on­der­werp van dis­cus­sie on­der Li­nux-ge­brui­kers. In prin­ci­pe kun je met el­ke dis­tri­bu­tie ga­men. Maar Steam en de mees­te ont­wik­ke­laars on­der­steu­nen Ubuntu en Val­ves

ei­gen SteamOS, ge­ba­seerd op De­bi­an Tes­ting.

Voor ga­mes kun je het best een re­de­lijk mo­der­ne dis­tri­bu­tie ge­brui­ken, want daar­mee krijg je de nieuw­ste on­der­de­len en dri­vers. Zo kun je op voor­hand al veel pro­ble­men om­zei­len. De gra­fi­sche dri­vers van Nvi­dia on­der­steu­nen bij­voor­beeld pas van­af dri­ver­ver­sie 381.26 de nieu­we gra­fi­sche in­ter­fa­ce Vul­kan. De­ze ver­sie is voor Ubuntu in een re­po­si­to­ry te vin­den, zo­dat hij mak­ke­lijk te in­stal­le­ren is. Maar dat geldt al­leen voor nieu­we­re Ubuntu-ver­sies. Ubuntu 16.04 is nieuw ge­noeg, maar ou­der moet hij niet zijn. Met de nieuw­ste Ubunt­u­ver­sie ben je meest­al het bes­te af.

De ver­schil­len be­staan hoofd­za­ke­lijk in de ver­sie­num­mers van bi­bli­o­the­ken en pro­gram­ma's. Als bi­bli­o­the­ken niet in de ge­wens­te ver­sie be­schik­baar zijn of he­le­maal ont­bre­ken, star­ten ga­mes vaak niet op. Kun­nen ont­bre­ken­de pak­ket­ten niet van­uit de stan­daard re­po­si­to­ry's ge­ïn­stal­leerd wor­den of func­ti­o­ne­ren de hier­on­der ge­noem­de tips niet? Dan kun je vreem­de re­po­si­to­ry's aan­kop­pe­len, die an­de­re pro­gram­ma- of dri­ver­ver­sies be­schik­baar stel­len. Maar pas op, het in­stal­le­ren van soft­wa­re uit vreem­de bron­nen kan de sta­bi­li­teit van het sys­teem in ge­vaar bren­gen of zelfs mal­wa­re bin­nen­ha­len. Daar­om kun je be­ter al­leen soft­wa­re in­stal­le­ren uit bron­nen waar­van je de aan­bie­ders ver­trouwt.

Op­ti­ma­le gra is­che dri­ver

Net als on­der Win­dows be­pa­len de pres­ta­ties van de gra­fi­sche hard­wa­re en de bij­be­ho­ren­de dri­vers ook on­der Li­nux hoe goed of slecht ga­mes draai­en. Ac­tu­e­le dis­tri­bu­ties in­stal­le­ren de juis­te gra­fi­sche dri­vers au­to­ma­tisch. Bij sys­te­men met Nvi­dia GeFor­ce- of heel nieu­we gra­fi­sche chips moet je vaak zelf de han­den uit de mou­wen ste­ken. Wel­ke gra­fi­sche dri­ver de juis­te is voor je pc, hangt af van fac­to­ren als dis­tri­bu­tie, gra­fi­sche chip en het be­tref­fen­de spel. Meer over dit on­der­werp lees je in [1].

Om te ach­ter­ha­len wel­ke gra­fi­sche hard­wa­re er in je com­pu­ter zit en wel­ke OpenGL-dri­ver er ge­bruikt wordt, kun je de com­mand­line­tool glx­in­fo ge­brui­ken:

glx­in­fo | grep OpenGL

Bij Nvi­dia GeFor­ce-chips zal dan de naam 'Nou­veau' in ver­band met de dri­ver op­dui­ken. De­ze wordt door de mees­te dis­tri­bu­ties au­to­ma­tisch voor Nvi­dia-chips ge­ïn­stal­leerd. Maar de­ze haalt maar een frac­tie van de po­ten­ti­ë­le pres­ta­ties uit de gra­fi­sche chips. Voor ga­men moet je dus vrij­wel al­tijd de prop­ri­ë­tai­re dri­ver van Nvi­dia in­stal­le­ren. Daar­bij kun je het bes­te de voor­keur ge­ven aan de pak­ket­ten van je dis­tri­bu­tie en niet aan de dri­ver-in­stal­ler van de web­si­te van Nvi­dia. Want de­ze laat­ste ver­eist meer ge­vor­der­de ken­nis en laat zich niet zo goed in het sys­teem in­te­gre­ren. Met de voor de dis­tri­bu­tie ge­schik­te pak­ket­ten ver­loopt de in­stal­la­tie daar­en­te­gen net­jes en vlot.

On­der Ubuntu open je daar­voor het on­der­deel 'Ad­di­ti­o­nal Dri­vers' via de dash. Daar­in kies je op het ge­lijk­na­mi­ge tab­blad de nieuw­ste dri­ver­ver­sie, die in de be­schrij­ving '-up­da­tes' be­vat. Na een klik op 'Ap­ply Chan­ges', een of twee mi­nu­ten wacht­tijd en een re­boot is de dri­ver klaar voor ge­bruik. Ook in an­de­re dis­tri­bu­ties vind je via zoek­ma­chi­nes snel ma­nie­ren om de dri­ver te in­stal­le­ren.

Om een nieu­we­re dri­ver te ge­brui­ken dan door je Ubuntu-ver­sie wordt aan­ge­bo­den, kun je een ex­tra pak­ket­bron van de Ubuntu-com­mu­ni­ty toe­voe­gen en zo zelf de dri­ver up­da­ten (zie de link on­der­aan dit ar­ti­kel). Met de vol­gen­de com­man­do's voeg je de re­po­si­to­ry toe en ver­nieuw je de pak­ket­lijst, zo­dat het sys­teem de nieu­we pak­ket­ten ook kent.

su­do add-apt-re­po­si­to­ry

ppa:grap­hics-dri­vers/ppa su­do apt-get up­da­te

Ver­vol­gens up­da­te je de dri­ver naar de nieuw­ste ver­sie, op het mo­ment van schrij­ven is de naam van het pak­ket nvi­dia-381:

su­do apt in­stall nvi­dia-381

Het bes­te kun je daar­na het sys­teem op­nieuw op­star­ten om de nieu­we dri­ver in ge­bruik te ne­men.

Wordt bij de uit­voer van glx­in­fo In­tel ge­noemd, dan ge­bruikt je sys­teem de gpu van je In­tel-pro­ces­sor via de opens­our­ce dri­ver­fa­mi­lie 'in­tel'. De­ze werkt be­hoor­lijk goed, al­ter­na­tie­ve dri­vers zijn er niet. En­ke­le nieu­we OpenGL-com­man­do's waar­mee Li­nux-ga­mes de 3D-func­ties van de gra­fi­sche chip ge­brui­ken, ver­ei­sen ech­ter nieu­we, de af­ge­lo­pen maan­den pas uit­ge­brach­te dri­ver­ver­sies. Het­zelf­de geldt voor nieu­we pro­ces­sors, die door de dri­vers van de dis­tri­bu­tie nog niet on­der­steund wor­den. De In­tel-dri­vers zijn ech­ter nauw met kern­on­der­de­len van de dis­tri­bu­ties ver­we­ven en daar­door niet zo mak­ke­lijk te up­da­ten. In dit ge­val is het over­stap­pen naar een nieu­we­re dis­tri­bu­tie vaak de sim­pel­ste ma­nier om aan nieu­we­re dri­vers te ko­men.

Bij Ra­de­on-chips van AMD ligt de si­tu­a­tie ge­com­pli­ceer­der. De mees­te mo­der­ne gra­fi­sche chips wor­den door de stan­daard ge­ïn­stal­leer­de dri­ver­fa­mi­lies 'ra­de­on' en 'amd­g­pu' goed on­der­steund. In de uit­voer van glx­in­fo ko­men de­ze aan­dui­din­gen vaak niet voor, want hun OpenGL-dri­ver heet 'ra­de­on­si'. Ook de gra­fi­sche chips van de hui­di­ge Ra­de­on Rx-se­ries 400 en 500 wor­den door de­ze opens­our­ce dri­vers goed on­der­steund – maar al­leen bij de nieuw­ste dis­tri­bu­ties. Zo­als bij de In­tel-dri­vers is het erg in­ge­wik­keld om nieu­we­re ver­sies van de dri­vers hand­ma­tig te in­stal­le­ren. Naast

Glx­in­fo laat be­hal­ve de in­ge­bouw­de gra is­che hard­wa­re ook zien wel­ke ver­sie van wel­ke dri­ver in ge­bruik is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.