So­nar­works Re­fe­ren­ce 4 Stu­dio fre­quen­tie­cor­rec­tie

C’t Magazine - - Inhoud -

So­nar­works Re­fe­ren­ce 4 strijkt niet al­leen krom­me fre­quen­tie­cur­ves van hoofd­te­le­foons glad, maar ka­li­breert ook luid­spre­kers.

Voor­heen kon je de So­nar­works-soft­wa­re al­leen als plug-in ge­brui­ken bij mu­ziek­soft­wa­re. Maar Re­fe­ren­ce 4 heeft ook stand-alo­ne soft­wa­re, die in­te­greert met de au­dio-uit­voer van Win­dows en macOS en in elk pro­gram­ma zijn werk doet.

De soft­wa­re werkt als een vir­tu­e­le ge­luids­kaart (2-ka­naals, 44,1-192 kHz) waar­van de out­put naar de fy­sie­ke au­dio-uit­gang wordt ge­stuurd. De au­dio­sig­na­len wor­den daar­bij ge­cor­ri­geerd met een kant-en-klaar hoofd­te­le­foon­pro­fiel of je ei­gen in­di­vi­du­e­le spea­ker­ka­li­bra­tie. Die laat­ste past niet al­leen de fre­quen­tie­cur­ve aan, maar cor­ri­geert ook fa­se­ver­schui­vin­gen en ni­veau­ver­schil­len. Dat is voor­al gun­stig voor het ste­re­o­beeld: de klank wordt neu­tra­ler en trans­pa­ran­ter, zo­dat je bij­voor­beeld de op­stel­ling van de mu­zi­kan­ten op een po­di­um be­ter kunt plaat­sen.

De bij de cor­rec­tie toe­ge­pas­te fil­ters kun­nen zon­der la­ten­tie wer­ken. Doel­tref­fen­der is de fa­se­li­ne­ai­re mo­dus, maar die ver­traag­de de uit­voer op een iMac met Co­re i7 wel met cir­ca 45 ms. Bij het mixen en mas­te­ren is dat niet echt een pro­bleem.

Het mee­ge­le­ver­de ka­li­bra­tie­pro­gram­ma cre­ëert een pro­fiel voor je ei­gen ste­reo­luid­spre­kers. Daar­voor sluit je een om­nidi­rec­ti­o­ne­le meet­mi­cro­foon aan, zo­als de goed­ko­pe So­nar­works XREF 20 (cir­ca 60 eu­ro). Die con­tro­leert de af­stan­den tus­sen de luid­spre­kers en luis­ter­po­si­tie en 24 an­de­re meet­pun­ten. De soft­wa­re geeft de meet­pun­ten voor de mi­cro­foon au­to­ma­tisch aan, je hoeft hem daar al­leen maar en­ke­le se­con­den te hou­den.

Als je de soft­wa­re voor de cor­rec­tie ge­bruikt en niet de bij­ge­le­ver­de plug-in, loop je niet het ri­si­co dat je een track per on­ge­luk be­luis­tert met in­ge­scha­kel­de ka­mer­cor­rec­tie. He­laas moet je wel nog steeds zelf scha­ke­len tus­sen het cor­ri­ge­ren voor luid­spre­kers of hoofd­te­le­foon. Een ge­lijk­tij­di­ge cor­rec­tie voor meer­de­re aan­slui­tin­gen zou na­tuur­lijk ide­aal zijn.

So­nar­works haalt vaak dui­de­lijk meer uit het ge­luid dan mo­ge­lijk is met duur­de­re spea­kers. Het is een aan­ra­der voor wie mu­ziek maakt of hi­fi­lief­heb­ber is. Kwa­li­ta­tief over­treft het hard­wa­re-oplossingen als de dbx Dri­verack PA2. Het staat op ge­lij­ke voet met de Di­racRCS en de ARC 2 van IK Mul­ti­me­dia. Al on­der­steu­nen die laat­ste geen hoofd­te­le­foons en zijn ze min­der flexi­bel. Je kunt de re­sul­ta­ten tes­ten met een gra­tis 21-da­gen demover­sie. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.