Sams­ung Gear Fit 2 Pro ac­ti­vi­ty­trac­ker

Sams­ungs fit­ness­trac­ker Gear Fit 2 Pro leert zwem­men

C’t Magazine - - Inhoud - Mi­chael Link

De meest re­cen­te fit­ness­trac­ker van Sams­ung is de Gear Fit 2 Pro. Voor een prijs van meer dan 200 eu­ro mag je wel wat ver­wach­ten.

Sams­ung heeft de op­vol­ger van de Gear Fit 2 fit­ness­trac­ker niet de Gear Fit 3 ge­noemd. Het ap­pa­raat leek waar­schijn­lijk toch net iets te veel op zijn voor­gan­ger.

Bij het vo­ri­ge mo­del kon je al Spo­ti­fy strea­men van­af je smartpho­ne. Nieuw bij dit mo­del is dat je ook of­fli­ne play­lists er­op kunt zet­ten (met Spo­ti­fy Pre­mi­um). Op de 2 GB op­slag­ruim­te pas­sen cir­ca 500 num­mers. Je kunt dan spor­ten met mu­ziek op een blue­tooth­hoofd­te­le­foon, zon­der smartpho­ne.

Plas­tic fan­tas­tic

De fit­ness­trac­ker met het ei­gen Ti­zen 3 be­stu­rings­sys­teem heeft een stan­daard gesp­slui­ting. Hij blijft daar­door tij­dens het spor­ten be­ter zit­ten dan het vo­ri­ge mo­del met klik­slui­ting. Het kunst­stof band­je kun je zon­der ge­reed­schap ver­van­gen, maar de twee de­len ver­wij­de­ren gaat vrij stroef. De Gear Fit 2 Pro is wat af­ge­val­len, de Lver­sie 4 gram en de S­ver­sie 5 gram. Je voelt hem bij­na niet zit­ten. Met een dik­te van 13 mm schuift hij nog wel zon­der veel moei­te on­der een mouw. De band is door het gro­te dis­play veel bre­der dan bij­voor­beeld bij de Fit­bit Al­ta.

Het ken­mer­ken­de amo­led­scherm scha­kelt al­leen in bij pols­be­we­gin­gen of per knop­druk. Op­ti­o­neel kan dit ook bij nieu­we be­rich­ten. Er is geen om­ge­vings­licht­sen­sor om de hel­der­heid au­to­ma­tisch aan te pas­sen. De ho­ge re­so­lu­tie heeft de ont­wik­ke­laars er mis­schien toe ver­leid veel help­tek­sten met klei­ne let­ters en uit­ge­brei­de me­nu’s te to­nen. Dat ver­eist goe­de ogen en voor­al ge­wen­ning aan hoe je met de toet­sen en tou­ch­ge­ba­ren moet na­vi­ge­ren.

Als de ac­cu bij­na leeg is, kan het dis­play over­scha­ke­len op een stroom­be­spa­ren­de zwart­wit­stand. Voor het op­la­den plaats je de band op de bij­ge­le­ver­de la­der. Dank­zij mag­ne­ten en con­tact­pun­ten on­der­op de Gear gaat dit ge­mak­ke­lijk. De ac­cu laadt in 2 uur op en gaat cir­ca 2 da­gen mee.

Hart­slag en meer

De op­ti­sche hart­slag­me­ter ge­bruikt slechts twee leds, maar dat lijkt niet na­de­lig voor de nauw­keu­rig­heid. Je kunt de hart­slag de he­le dag door la­ten me­ten en die waar­den kwa­men over­een met die van de Ap­ple Watch 2. Bij spor­ten wer­den snel­le pie­ken wel af­ge­kapt (een eu­vel van op­ti­sche hart­slag­me­ters) en wa­ren be­gin­waar­den soms erg hoog.

De gps­chip start au­to­ma­tisch als je hand­ma­tig ac­ti­vi­tei­ten vast­legt. Som­mi­ge con­cur­ren­ten doen dat han­di­ger en la­ten de gps uit als er een smartpho­ne ge­kop­peld is. Dat is gun­sti­ger voor de ac­cu­duur. Bij een rond­je van vier ki­lo­me­ter door het park had de Gear Fit 2 Pro een af­wij­king van 400 m. De au­to­ma­ti­sche slaap­trac­king werk­te daar­en­te­gen feil­loos. Het au­to­ma­tisch her­ken­nen van ac­ti­vi­tei­ten werkt be­ter dan bij an­de­re fit­ness­trac­kers, voor een be­perk­te se­lec­tie waar­on­der fiet­sen en hard­lo­pen. De au­to­ma­ti­sche trac­king ac­ti­veert na cir­ca 10 mi­nu­ten en pau­zeert als je lang stil­staat (zo­als bij een stop­licht).

Ver­der kun je hand­ma­tig kie­zen uit 96 ver­schil­len­den ac­ti­vi­tei­ten. Nieuw is zwem­men, wat nu ook mo­ge­lijk is dank­zij de wa­ter­dicht­heid tot 50 m. Wat nog ont­breekt zijn ge­vor­der­de ana­ly­se­func­ties, zo­als een (schat­ting) van de maxi­ma­le zuur­stof­op­na­me van je bloed (VO2max). On­han­dig is dat je twee apps no­dig hebt: S He­alth voor het be­kij­ken van ge­ge­vens op je smartpho­ne en Gear Ma­na­ger voor kop­pe­len en in­stel­len.

Con­clu­sie

De Gear Fit 2 Pro kan veel, maar vergt wat stu­die. Je kunt hem wel pre­cies af­stem­men op je voor­keu­ren. De voor­gan­ger Gear Fit 2 is ei­gen­lijk de groot­ste con­cur­rent, ze­ker om­dat die veel goed­ko­per is. Af­ge­zien van spe­ci­fie­ke ken­mer­ken als de zwem­func­ties is er ver­der wei­nig re­den over te stap­pen. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.