Smart­wat­ches voor el­ke ge­le­gen­heid

Een smart­watch voor el­ke ge­le­gen­heid

C’t Magazine - - Inhoud - Ste­fan Por­teck

Smart­wat­ches zijn meer dan een ver­leng­stuk van je smartpho­ne. Veel van die hor­lo­ges zijn be­stemd voor spe­ci­fie­ke toe­pas­sin­gen, zo­als spor­ten. Som­mi­ge van die bij­de­han­te gad­gets mo­gen er ech­ter ook zijn zon­der te­le­foon.

Een sub­tie­le tril­ling aan je pols meldt dat er een be­richt bin­nen­ge­ko­men is. Om dat te le­zen, hoef je al­leen op je hor­lo­ge te kij­ken – je smartpho­ne kan in je zak blij­ven zit­ten. Een smart­watch dient vaak als ver­leng­stuk van het smartpho­ne­scherm. Als je er de juis­te apps op zet, kun je ze ook ge­brui­ken voor na­vi­ga­tie, als mu­ziekspe­ler of als ac­ti­vi­ty-trac­ker. De trend is om smart­wat­ches meer toe te spit­sen op spe­ci­fie­ke toe­pas­sin­gen. We heb­ben ze­ven mo­del­len van be­ken­de fa­bri­kan­ten ge­test om te kij­ken wel­ke smart­watch het meest ge­schikt is voor welk doel.

De Gear Sport van Sams­ung en de Io­nic van Fit­bit zijn he­le­maal af­ge­stemd op spor­ten. De Ac­cess Gray­son van Mi­chael Kors, de Ex­plo­rist Q van Fos­sil en de Con­nec­ted 45 Mo­du­lar van Tag Heu­er leg­gen meer na­druk op een fraai ui­ter­lijk. Ca­sio scoort met de WSD-F20 bij out­door­ac­ti­vi­tei­ten, ter­wijl Ap­ple met de Ap­ple Watch 3 een all­roun­der biedt.

Het meest ge­bruik­te be­stu­rings­sys­teem bij smart­wat­ches is het gra­tis be­schik­ba­re An­droid Wear. Daar­mee kun­nen tra­di­ti­o­ne­le hor­lo­ge­fa­bri­kan­ten, die wei­nig kaas heb­ben ge­ge­ten van IT-tech­niek, toch een veel­zij­dig en bo­ven­dien fraai af­ge­werk­te smart­watch ma­ken. Maar er zijn meer sys­te­men die vech­ten om een plaats aan de pols. Sams­ung zet op de Gear Shor­lo­ges het ei­gen be­stu­rings­sys­teem

Ti­zen, waar Goog­le qua look&feel nog wat van kan le­ren. Fit­bit be­treedt met de Io­nic de smart­watch­markt en kiest voor een ei­gen be­stu­rings­sys­teem. Fit­bit heeft de know­how daar­voor eind 2016 ver­wor­ven door het over­ne­men van Peb­ble. Maar loopt daar­mee nog wel ach­ter op Goog­le, Sams­ung en Ap­ple. Ap­ple ge­bruikt voor zijn hor­lo­ge het zelf ont­wik­kel­de WatchOS.

Smart­watch-kop­pe­ling

Al­le smart­wat­ches in de test wor­den bij het in­stal­le­ren via blue­tooth aan de smartpho­ne ge­kop­peld. Voor ge­ge­vens­uit­wis­se­ling met de smartpho­ne moet een bij­be­ho­ren­de app wor­den ge­ïn­stal­leerd. Om­dat iOS apps van der­den min­der rech­ten gunt dan An­droid, wor­den de mo­ge­lijk­he­den van An­droid- en Ti­zensmart­wat­ches op iOS wat in­ge­perkt. Als je op een iPho­ne de maxi­ma­le func­ti­o­na­li­teit van je smart­watch wilt be­nut­ten, moet je gaan voor een Ap­ple Watch. Om­ge­keerd werkt de Ap­ple Watch he­le­maal niet sa­men met An­droid-smartpho­nes.

De mees­te smart­wat­ches hoe­ven niet voort­du­rend aan de blue­tooth-lei­band van de smartpho­ne te han­gen om­dat ze ook via wi­fi kun­nen com­mu­ni­ce­ren. De Ap­ple Watch is ook in een LTE-uit­voe­ring be­schik­baar, maar die wordt (nog) niet door lo­ka­le te­le­foon­pro­vi­ders on­der­steund om­dat hij het­zelf­de mo­bie­le num­mer ge­bruikt als de ge­kop­pel­de iPho­ne. Roa­men op een an­der net­werk on­der­steunt de Ap­ple Watch niet.

Veel van de func­ties op de ap­pa­ra­ten zijn al­leen via tou­ch­ge­ba­ren te be­die­nen. Bij de Fit­bit Io­nic kun je soms de druk­knop­pen ge­brui­ken. Sams­ung doet het wat dat be­treft be­ter en heeft de Gear Sport voor­zien van een ro­te­ren­de be­zel. An­droid on­der­steunt fy­sie­ke knop­pen pas van­af Wear 2.0. Die zit­ten op de hor­lo­ges van Ca­sio, Fos­sil en Mi­chael Kors.

De hor­lo­ges zijn het mak­ke­lijkst te be­die­nen via spraak­op­drach­ten. An­droid Wear ver­stond aan­van­ke­lijk al­leen een­vou­di­ge spraak­op­drach­ten voor bij­voor­beeld het dic­te­ren van sms- of What­sApp-be­rich­ten, maar in­mid­dels is Goog­le As­sis­tant be­schik­baar. Daar­mee kun je bij­voor­beeld de na­vi­ga­tie star­ten of de ope­nings­tij­den van de su­per­markt in de buurt op­vra­gen. Je hoeft nau­we­lijks je smartpho­ne uit je zak te ha­len, zo­lang je met En­gels­ta­li­ge com­man­do's uit de voe­ten kunt.

Ap­ple en Sams­ung doen het­zelf­de met Si­ri en S Voi­ce. De spraak­her­ken­ning werkt net zo goed als bij Goog­le en is net zo min Ne­der­lands­ta­lig. Maar voor­al Sams­ungs slim­me as­sis­tent kan zich niet me­ten met de mo­ge­lijk­he­den en de Know­led­ge Graph van Goog­le As­sis­tant.

Fit­Bit volgt in de voet­spo­ren van Peb­ble en houdt de Io­nic mi­ni­ma­lis­tisch. Een slim­me spraak­ge­stuur­de as­sis­tent zul je hier dan ook niet vin­den. Dat zal voor veel ge­brui­kers geen ramp zijn, maar een­vou­di­ge spraak­op­drach­ten zijn best han­dig om bij­voor­beeld de mu­ziekspe­ler te be­die­nen tij­dens het spor­ten. Bij de Io­nic moet je het he­le­maal zon­der doen, om­dat er so­wie­so geen mi­cro­foon in­zit.

Ex­tra scherm(pje)

Voor het dis­play wor­den te­gen­woor­dig meest­al oled-scher­men ge­bruikt. Die tech­no­lo­gie heeft het voor­deel van erg ver­za­dig­de kleu­ren, een hoog con­trast en voor­al een laag ener­gie­ver­bruik. De zelf­op­lich­ten­de pixels ma­ken het bac­k­light van een lcd-scherm over­bo­dig. Hoe meer don­ke­re ele­men­ten de vir­tu­e­le wij­zer­plaat be­vat, des te la­ger het ener­gie­ver­bruik bij oleds. An­droid Wear ge­bruikt daar­naast spe­ci­a­le stand-by­wij­zer­pla­ten: als het be­stu­rings­sys­teem merkt dat het hor­lo­ge niet ac­tief ge­bruikt wordt, scha­kelt de weer­ga­ve over op een be­perk­te ver­sie met veel zwart. Dat ver­bruikt veel min­der stroom dan een vol­le­dig op­ge­tuig­de di­gi­ta­le wij­zer­plaat. Daar­door kan het dis­play bij An­droid Wear al­tijd ac­tief blij­ven. Al­leen als je op een erg lan­ge, ac­tie­ve dag ze­ker wilt we­ten dat je het ein­de haalt, moet je het au­to­ma­tisch uit­scha­ke­len van het dis­play ac­ti­ve­ren.

De WSD-F20 van Ca­sio heeft als eni­ge ap­pa­raat in de­ze test een klas­siek LC-dis­play. De ont­wer­pers heb­ben voor dit out­door-hor­lo­ge een bij­zon­de­re con­struc­tie be­dacht: de An­droid-in­ter­fa­ce wordt ge­toond op een stan­daard rond kleu­ren-lcd met een re­so­lu­tie van 320 x 300 pixels, en daar over­heen ligt een mo­no­chroom seg­men­ten­dis­play zo­als je dat mis­schien kent van goed­ko­pe re­ken­ma­chi­nes. Dat toont de tijd en da­tum zo­dra het smart­watch­dis­play uit­scha­kelt. Daar­door is de tijd al­tijd en zelfs bij fel zon­licht goed af te le­zen zon­der dat je de smart­watch hoeft te ac­ti­ve­ren met een pols­ge­baar of knop­druk. Het seg­men­ten-lcd ver­bruikt veel min­der ener­gie. Als je de smart­watch­func­ties zel­den ge­bruikt, haal je mak­ke­lijk een ac­cu­duur van twee da­gen. Het is ook mo­ge­lijk de WSD-F20 in een pu­re hor­lo­ge­mo­dus te zet­ten. An­droid Wear wordt dan af­ge­slo­ten en al­leen het seg­men­ten­dis­play met de tijd is nog ac­tief. Op die

ma­nier houdt de ac­cu het zelfs meer­de­re we­ken uit.

Hoe­wel de chips van al­le smart­wat­ches zijn ont­wor­pen voor een laag ener­gie­ver­bruik, zijn ze al­le­maal na hoog­uit vier da­gen leeg – en nog eer­der als je ze 's nachts niet uit­zet. Als je niet voor ver­ve­len­de ver­ras­sin­gen wilt ko­men te staan, laad je je smart­watch 's nachts sa­men met je smartpho­ne op. De fa­bri­kan­ten heb­ben daar ver­schil­len­de oplossingen voor: Ca­sio en Fit­bit le­ve­ren usb-ka­bels mee met spe­ci­a­le con­nec­tors en de an­de­re smart­wat­ches wor­den ge­le­verd met laad­stan­daar­den of pla­teaus. Bij Ap­ple en Fos­sil zijn die lek­ker com­pact. Tag Heu­ers laad­pla­teau heeft de­zelf­de dia­me­ter als het hor­lo­ge zelf, maar de Gear Sport heeft een vrij lom­pe stan­daard, die je niet even in je broek­zak mee­neemt voor nood­ge­val­len. Geen van de ge­tes­te wat­ches heeft een stan­daard mi­cro-usb-aan­slui­ting. Als je de ori­gi­ne­le laad­ac­ces­soi­res ver­liest, gaat het je dus (veel) geld kos­ten.

Con­clu­sie

De smart­wat­ches van de der­de ge­ne­ra­tie heb­ben veel kin­der­ziek­ten over­won­nen, zo­als een slecht lees­baar dis­play en een be­perk­te func­ti­o­na­li­teit. Als uit­brei­ding op een smartpho­ne ma­ken ze een goe­de in­druk.

Het kie­zen van een ge­schikt mo­del hangt in eer­ste in­stan­tie van je smartpho­ne af. Als je een iPho­ne hebt, krijg je al­leen bij een Ap­ple Watch de vol­le­di­ge func­ti­o­na­li­teit. Met An­droid heb je juist he­le­maal niets aan een Ap­ple Watch. Dan krijg je ui­ter­aard de mees­te mo­ge­lijk­he­den met An­droid Wear. Bij de hor­lo­ges met dat be­stu­rings­sys­teem kun je je keu­ze la­ten be­pa­len door de prijs en de ge­wens­te toe­pas­sing. Voor out­door­lief­heb­bers is de Ca­sio WSD-F20 de bes­te op­tie. De mo­del­len van Fos­sil en Mi­chael Kors zijn meer ge­richt op ge­brui­kers die een klas­siek ogend hor­lo­ge wil­len. Tech­nisch zijn ze ge­lijk. De Tag Heu­er Con­nec­ted Mo­du­lar 45 gaat de­zelf­de kant op, maar is bo­ven­dien een echt fas­hi­onsta­te­ment – met een bij­be­ho­rend prijs­kaart­je.

Voor en­thou­si­as­te spor­ters is de Fit­bit Io­nic met de ver­schil­len­de sen­so­ren en de op ac­ti­vi­ty-trac­king ge­rich­te app de eer­ste keus. Maar qua smart­watch­func­ties is hij de hek­ken­slui­ter. Als je een com­bi­na­tie daar­van wilt, moet je eens kij­ken naar Sams­ungs Gear Sport. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.