Win­dows re­pa­ra­tie­func­ties ont­dek­ken en ge­brui­ken

Wel­ke re­pa­ra­tie­mid­de­len Win­dows zelf in huis heeft

C’t Magazine - - Inhoud - Ha­jo Schulz, Axel Vahl­diek

Als Win­dows niet lek­ker werkt, wil je niet te veel tijd kwijt zijn met het ach­ter­ha­len van de oor­zaak, maar zo snel mo­ge­lijk weer aan de gang. Win­dows heeft een aan­tal tools waar­mee je de mees­te pro­ble­men met een paar muis­klik­ken kunt ver­hel­pen.

Je net­werk ligt dwars, de nieu­we dri­ver die je net ge­ïn­stal­leerd hebt werkt voor geen me­ter, na een patch­day geeft het sys­teem de voor­keur aan cras­hen in plaats van op­star­ten of het boo­ten wil al he­le­maal niet luk­ken: soms weet Win­dows pre­cies hoe het je bloed­druk kan ver­ho­gen. Maar ge­luk­kig is het in heel veel ge­val­len mo­ge­lijk om het eu­vel te ver­hel­pen zon­der dat je pre­cies weet wat het pro­bleem is. Win­dows heeft na­me­lijk best wat op­ties om hulp­mid­de­len aan te slin­ge­ren die het pro­bleem voor je ver­hel­pen. Die hulp­mid­de­len zijn voor­al han­dig als iets voor de eer­ste keer gaat ha­pe­ren. In het ide­a­le ge­val blijft het bij die ene ha­pe­ring en is het pro­bleem daar­na voor­goed op­ge­lost.

Dit ar­ti­kel laat je op­ties zien die je kunt pro­be­ren als Win­dows zelf nog draait. Maar ook als het op­star­ten niet lukt, is er geen re­den tot pa­niek. Ook voor dat soort ge­val­len heeft Win­dows tools die soms zelfs vol­le­dig au­to­ma­tisch hun werk doen. Meer daar­over lees je in het vol­gen­de ar­ti­kel.

Als eer­ste

Voor­dat we ver­der­gaan, wij­zen we je graag nog op twee mid­del­tjes die zo sim­pel zijn dat je ze vaak over het hoofd ziet. Dat geldt voor­al als je vrien­den of be­ken­den wilt hel­pen met hun pc-pro­ble­men. De eer­ste tip is een her­start en de twee­de is om na te gaan of al­le up­da­tes ge­ïn­stal­leerd zijn. En met up­da­tes be­doe­len we niet al­leen die van Win­dows zelf, maar ook bij­ge­werk­te ver­sies van de ge­bruik­te pro­gram­ma's. Die twee tips zor­gen al in be­hoor­lijk wat si­tu­a­ties voor een (per­ma­nen­te) op­los­sing.

Op­nieuw op­star­ten lost veel pro­ble­men op om­dat daar­bij al­le on­der­de­len weer in een be­paal­de toe­stand te­rug­ge­zet wor­den. Niet voor niets is her­star­ten één van de meest aan­ge­ra­den tips bij sup­port­lij­nen. En dat geldt niet al­leen voor pc's. Bij een ha­pe­ren­de in­ter­net­ver­bin­ding of weg­val­len­de toe­gang tot een an­de­re pc in je net­werk helpt het uit- en weer in­scha­ke­len van je rou­ter vaak. Je hoeft al­leen maar even te wach­ten tot al­le sta­tus­leds weer de juis­te kleur heb­ben. Dat truc­je werkt ook bij NAS-sys­te­men en prin­ters.

Als het even kan, ge­bruik dan de her­start­func­tie van het be­stu­rings­sys­teem. Ge­bruik de re­set- of po­werknop pas als de in­ter­fa­ce vast­loopt of de pc niet meer te be­na­de­ren is.

Con­tro­leer ook of al­le up­da­tes zijn gein­stal­leerd, voor­al als het om een voor jou on­be­ken­de pc gaat. Als het gaat om up­da­tes voor Win­dows kun via de In­stel­lin­gen on­der 'Bij­wer­ken en be­vei­li­ging' of door te zoe­ken op 'up­da­tes' de up­da­tes­ta­tus con­tro­le­ren. Ook bij pro­gram­ma's die zich­zelf up-to-da­te hou­den, zo­als een brow­ser, mail­client en vi­rus­scan­ner, loont het de moei­te om na te gaan of dat ook echt ge­beurd is. Bij an­de­re pro­gram­ma's moet je zelf op de web­si­te van de pro­du­cent kij­ken of er een nieu­we ver­sie be­schik­baar is of via het me­nu con­tro­le­ren of er nieu­we te in­stal­le­ren ver­sies be­schik­baar zijn.

Dri­vers ko­men bij Win­dows ook via de up­da­te­func­tie bin­nen, maar dat zijn niet al­tijd de meest re­cen­te. Mocht de gra­fi­sche per­for­man­ce te wen­sen over la­ten, dan kan het zijn dat je zelf op zoek moet. Dat kan via de web­si­te van de fa­bri­kant, maar Win­dows kan zelf ook naar nieu­we dri­vers zoe­ken. Druk op Win­dows+Pau­se en klik links­bo­ven op Ap­pa­raat­be­heer. In dit ge­val ga je aan de slag met de dri­vers van de gra­fi­sche kaart. Kies via het snel­me­nu voor 'Stuur­pro­gram­ma bij­wer­ken' en dan zoekt Win­dows au­to­ma­tisch naar een bij­ge­werk­te ver­sie van de dri­ver. Dat werkt vaak be­ter dan het up­da­ten via Win­dows Up­da­te.

Pro­ble­men ver­hel­pen

Blijft een up­da­te voor Win­dows han­gen, krijg je via de zoek­func­tie be­paal­de be­stan­den niet bo­ven wa­ter of lukt het maar niet om in­ter­net op te gaan? Er­va­ren sup­port­me­de­wer­kers door­lo­pen dan als eer­ste een aan­tal stan­daard stap­pen: de bij­be­ho­ren­de ser­vi­ces her­star­ten, de be­tref­fen­de hard­wa­re en da­ta­ba­ses te­rug­zet­ten, con­tro­le­ren of be­paal­de re­gis­ter­sleu­tels aan­we­zig zijn en de juis­te waar­de heb­ben en meer van dat soort din­gen. Voor Win­dows­pro­ble­men hoef je het niet zo­ver te la­ten ko­men. Er be­staan scripts die zelf al het een en an­der na­lo­pen. Die staan in C:\ win­dows\dia­gnos­tics, maar je hoeft ze niet zelf uit te voe­ren. Dat wordt ge­re­geld door de pro­bleem­op­los­ser 'Pro­bleem op­los­sen', een item in het over­zicht van 'Bij­wer­ken en be­vei­li­ging' bij de In­stel­lin­gen. Die toont een lijst met op­ties om pro­ble­men te tac­ke­len.

Kies bij­voor­beeld voor de pro­bleem­op­los­ser voor Win­dows Up­da­te. Dan con­tro­leert Win­dows na el­kaar of de bij­be­ho­ren­de ser­vi­ces draai­en, al­le be­no­dig­de sys­teem­be­stan­den in­tact zijn en of

de in­ter­ne Win­dows-da­ta­ba­se voor het be­heer van de ei­gen up­da­tes de­fect is. Win­dows zet een aan­tal re­gis­ter­sleu­tels te­rug naar de stan­daard­waar­den en loopt na of er nog om een of an­de­re re­den her­start moet wor­den en of er nog up­da­tes ont­bre­ken. Je krijgt steeds de keu­ze een op­los­sing toe te pas­sen of een an­de­re op­los­sing uit te pro­be­ren. Aan het eind krijg je de re­sul­ta­ten in een over­zicht te zien.

Te­rug in de tijd

Het kan voor­ko­men dat de nieuw­ste gra­fi­sche dri­ver juist voor meer pro­ble­men zorgt dan een ou­de. Ge­luk­kig kun je een stap­je te­rug doen en te­rug­gaan naar de vo­ri­ge ge­ïn­stal­leer­de dri­ver. De knop vind je via Ap­pa­raat­be­heer door via het snel­me­nu van de be­tref­fen­de hard­wa­re te kie­zen voor Ei­gen­schap­pen en op het tab­blad Stuur­pro­gram­ma te klik­ken op 'Vo­ri­ge stuur­pro­gram­ma'. Sinds Win­dows 10 wordt er door Win­dows dan ge­vraagd waar­om je graag te­rug­gaat naar de ou­de­re ver­sie van de dri­ver. Dat in kaart bren­gen is een pri­ma idee. Als er op­val­lend veel mel­din­gen over een be­paal­de dri­ver bin­nen­ko­men, kan Mi­cro­soft bij de pro­du­cent na­gaan wat er aan de hand is en vra­gen om een op­los­sing.

Na­dat je hebt be­ves­tigd dat je graag te­rug­gaat naar de vo­ri­ge ver­sie van de dri­ver, moet je nog een keer her­star­ten om de­fi­ni­tief naar de voor­gaan­de si­tu­a­tie te­rug te kun­nen.

Pro­bleem­rap­port

Zo­dra Win­dows merkt dat dri­vers niet wer­ken, er iets crasht of iets an­ders niet goed gaat, stelt het au­to­ma­tisch een pro­bleem­rap­port op en stuurt dat naar Mi­cro­soft. Als ge­brui­ker krijg je daar wei­nig van mee, ten­zij het pro­bleem niet al­leen be­kend is maar er ook een voor­stel is om het op te los­sen: dan krijg je die op­los­sing voor je neus.

Door via de zoek­func­tie let­ter voor let­ter 'pro­bleem' in te ty­pen, krijg je op een ge­ge­ven mo­ment 'Al­le pro­bleem­rap­por­ten weer­ge­ven' te zien. Daar­in staan ook al­le voor­ge­scho­tel­de oplossingen en ex­tra in­for­ma­tie. We krij­gen ech­ter slechts zel­den een goe­de op­los­sings­sug­ges­tie. De oplossingen die links be­vat­ten naar bij­voor­beeld an­de­re dri­vers zijn wel nut­tig.

Be­scher­ming ac­ti­ve­ren

Zo­dra een pro­bleem ont­staat na­dat je net een nieuw pro­gram­ma of nieu­we hard­wa­re met bij­be­ho­ren­de dri­ver hebt ge­ïn­stal­leerd, is het weer ver­wij­de­ren van de net ge­ïn­stal­leer­de soft­wa­re een mo­ge­lij­ke op­los­sing. Maar soms werkt dat niet om­dat de nieu­we soft­wa­re ook op an­de­re plek­ken (con­fi­gu­ra­tie­be­stan­den of het re­gis­ter) wij­zi­gin­gen heeft door­ge­voerd. Het weer te­rug­gaan naar een ver­sie van Win­dows zon­der die wij­zi­ging is dan een goe­de op­tie. Dat klinkt las­tig, maar is het niet. Win­dows heeft daar een ei­gen tool voor met de naam Sys­teem­be­vei­li­ging (ook wel Sys­teem­her­stel ge­noemd). Bij Win­dows 7 en 8.1 stond die op­tie stan­daard aan, maar om een on­be­ken­de re­den staat hij bij Win­dows 10 niet stan­daard in­ge­scha­keld. Druk op Win­dows+Pau­se en klik op Sys­teem­be­vei­li­ging om bij het tab­blad Sys­teem­be­vei­li­ging uit te ko­men waar­op Sys­teem­her­stel staat ver­meld. De func­tie is in te scha­ke­len door op Con­fi­gu­re­ren te druk­ken. Daar­bij kun je aan­ge­ven hoe­veel ruim­te op de schijf voor de func­tie ge­bruikt mag wor­den. Daar­bij is 10 tot 20 GB aan te ra­den, af­han­ke­lijk van de groot­te van je sys­teem­schijf. Zo­dra de ruim­te vol raakt, wor­den ou­de­re her­stel­pun­ten au­to­ma­tisch (en zon­der mel­ding) ge­wist. Het is dus geen pro­bleem om daar aar­dig wat ruim­te voor te re­ser­ve­ren. In het ge­val dat er iets mis­gaat, heb je dan in ie­der ge­val de keu­ze uit meer­de­re her­stel­pun­ten. Op het tab­blad Sys­teem­be­vei­li­ging staat on­der­aan ook Ma­ken om met­een hand­ma­tig een her­stel­punt aan te ma­ken.

Win­dows maakt vóór up­da­tes, het in­stal­le­ren van dri­vers en bij het uit­voe­ren van een in­stal­la­tie­pro­gram­ma een her­stel­punt aan. Dat is een soort van vir­tu­e­le ko­pie sa­men met sys­teem­be­stan­den en re­gis­ter­waar­den. Zo'n 'scha­duw­ko­pie' neemt op de be­scherm­de sys­teem­schijf in eer­ste in­stan­tie slechts wei­nig plek in voor be­heer­in­for­ma­tie. Er wordt pas echt van al­les vei­lig­ge­steld zo­dra een pro­ces of een ge­brui­ker pro­beert om be­scherm­de be­stan­den te ver­an­de­ren, wis­sen of over­schrij­ven. Maar ook daar­bij wordt niet het com­ple­te sys­teem vei­lig­ge­steld maar al­leen het be­stand dat ge­wij­zigd is. Dat be­spaart een hoop ruim­te.

Be­lang­rijk om te we­ten is dat Win­dows ook echt al­leen het ei­gen sys­teem her­stelt naar een vo­ri­ge ver­sie, dus al­leen het hoogst nood­za­ke­lij­ke. Je do­cu­men­ten en per­soon­lij­ke be­stan­den ho­ren daar niet bij, dus die wor­den niet vei­lig­ge­steld of her­steld. Sys­teem­her­stel is dus geen back-up. In­te­gen­deel zelfs: het te­rug­gaan naar een eer­der her­stel­punt kan zelfs da­ta­ver­lies op­le­ve­ren. Ook la­ter toe­ge­voeg­de sys­teem­be­stan­den zijn dan foet­sie. Wel­ke be­stan­den pre­cies vei­lig­ge­steld wor­den, hangt af van het be­stands­ty­pe. Al­les wat Win­dows, pro­gram­ma's en dri­vers no­dig heb­ben om te kun­nen wer­ken hoort daar­bij, dus al­le uit­voer­ba­re be­stan­den zo­als .exe, .dll, .sys en .drv plus con­fi­gu­ra­tie­be­stan­den als .inf en .ini. De lijst met de in to­taal on­ge­veer 600 ty­pe be­stan­den staat bij de link aan het eind van dit ar­ti­kel.

Fy­siek ge­zien staan de scha­duw­ko­pi­een van de her­stel­pun­ten in de ver­stop­te sys­teem­map 'Sy­s­tem Vo­lu­me In­for­ma­ti­on'. Die wordt door Win­dows be­schermd via spe­ci­a­le ge­brui­kers­rech­ten, zo­dat je daar niet in kunt kij­ken met de Ver­ken­ner. Maar dat maakt ver­der niet veel uit, want je kunt met de in­houd toch niks be­gin­nen.

Eer­der her­stel­punt

Voor­dat je naar een eer­der her­stel­punt te­rug­gaat, moet je in het ach­ter­hoofd hou­den dat ook een aan­tal scripts als .bat en .cmd on­der sys­teem­her­stel val­len. Stel zelf­ge­schre­ven scripts dus eerst vei­lig of sla ze so­wie­so al­tijd op een fy­siek an­de­re schijf op. Ook als je zelf soft­wa­re hebt ge­schre­ven of ge­bruikt die met ei­gen be­stands­ty­pes werkt, is het ver­stan­dig even naar de lijst bij de link aan het eind van dit ar­ti­kel te kij­ken om te con­tro­le­ren of je die ook be­ter van te­vo­ren kunt vei­lig­stel­len.

Als je de laat­ste wij­zi­gin­gen aan je sys­teem on­ge­daan wilt ma­ken en te­rug­gaat naar een eer­der her­stel­punt, pak je er de Sys­teem­be­vei­li­ging bij en klik je op de knop Sys­teem­her­stel op het tab­blad Sys­teem­be­vei­li­ging. Een wi­zard loodst je door het se­lec­te­ren van een her­stel­punt heen en start je pc daar­na op­nieuw op. Zorg dat je al­le pro­gram­ma's van te­vo­ren af­sluit, zo­dat al­le ver­an­de­rin­gen aan be­werk­te be­stan­den op­ge­sla­gen wor­den. Ove­ri­gens zorgt Sys­teem­her­stel bij het te­rug­gaan naar een eer­der her­stel­punt au­to­ma­tisch voor een nieuw her­stel­punt. Mocht de stap te­rug in de tijd de pro­ble­men al­leen maar er­ger ma­ken, kun je in ie­der ge­val weer te­rug naar waar je ge­ble­ven was.

In het vol­gen­de ar­ti­kel gaan we ook in op een com­man­do voor het te­rug­zet­ten van Win­dows naar een eer­de­re si­tu­a­tie via een an­de­re rou­te. Dat is voor­al han­dig

als wij­zi­gin­gen aan de con­fi­gu­ra­tie er­voor zor­gen dat je pc niet meer op­start met je Win­dows-in­stal­la­tie.

Scha­kel het ge­bruik van her­stel­pun­ten niet al­leen in voor je ei­gen pc, maar ook voor pc's van vrien­den, fa­mi­lie en be­ken­den. Voor­al op die pc's is het las­tig(er) te ach­ter­ha­len wat de re­den van de hui­di­ge pro­ble­men is.

Sys­teem­be­stan­den re­pa­re­ren

Ook al doet Win­dows zijn best om be­scha­dig­de sys­teem­be­stan­den te voor­ko­men, er kan toch wat mis­gaan. Die scha­de kan Win­dows zelf re­pa­re­ren. Maar voor­dat je de com­man­do's ver­der­op gaat in­ty­pen, ra­den we je aan om eerst een back-up van be­lang­rij­ke be­stan­den te ma­ken. Want per on­ge­luk een keer ver­keerd klik­ken of een in de soep lo­pend in­stal­la­tie- of de­ïn­stal­la­tie­pro­gram­ma kan de pro­ble­men ver­oor­za­ken, maar ook een de­fect aan een schijf. Be­scha­dig­de sys­teem­be­stan­den zijn dan slechts een eer­ste waar­schu­wing dat je schijf het lood­je gaat leg­gen. Ze­ker dan is het be­lang­rijk om de on­ver­vang­ba­re per­soon­lij­ke be­stan­den vei­lig te stel­len in plaats van de sys­teem­be­stan­den te gaan re­pa­re­ren. Na de back-up moet je met­een con­tro­le­ren of de schijf nog wel in or­de is. Meer daar­over lees je bij [1] in de FAQ over ssd's: de daar ge­noem­de tools zijn ook in com­bi­na­tie met nor­ma­le mag­neet­schij­ven te ge­brui­ken.

Als je weet dat je schijf nog pri­ma is, kun je Win­dows de op­dracht ge­ven om al­le sys­teem­be­stan­den te con­tro­le­ren. Open een com­mand­line als ad­mi­ni­stra­tor. Bij Win­dows 8.1 en 10 krijg je met Win­dows+X een heel lijst­je met tools te zien, se­lec­teer daar 'Win­dows po­werShell (Ad­min)' van. Je kunt ook de ge­wo­ne Op­dracht­prompt (cmd) ge­brui­ken en die als ad­mi­ni­stra­tor uit­voe­ren. Je krijgt dan nog de vraag of je de app wilt toe­staan om wij­zi­gin­gen aan te bren­gen, waar je ui­ter­aard Ja op moet ant­woor­den.

Het be­wus­te com­man­do werkt bij al­le re­cen­te ver­sies van Win­dows. Van­af Win­dows 8 raadt Mi­cro­soft ech­ter aan om voor­af eerst een ex­tra com­man­do in te ty­pen. Dat zorgt er­voor dat al­les wat no­dig is om be­scha­di­gin­gen te kun­nen re­pa­re­ren ook echt aan­we­zig is. Mocht er wat ont­bre­ken, dan haalt Win­dows dat via Win­dows Up­da­te bin­nen:

dism /on­li­ne /clea­nup-ima­ge

./res­to­rehe­alth

Mocht je je af­vra­gen wat in dat com­man­do de toe­voe­ging over een ima­ge pre­cies doet: dism is de stan­daard­tool voor het be­wer­ken van Win­dows-ima­ges. De naam is een af­kor­ting voor De­ploy­ment Ima­ge Ser­vi­cing and Ma­na­ge­ment-tool. Dit soort ima­ges staan ook op di­ver­se in­stal­la­tie­me­dia: setup.exe doet tij­dens het in­stal­le­ren van Win­dows niet an­ders dan een ima­ge op de schijf zet­ten en die voor­zien van een boot­lo­a­der. Voor dism is een draai­en­de Win­dows-in­stal­la­tie niet meer dan een ima­ge, maar dan in een ac­tie­ve (on­li­ne) va­ri­ant.

Het vol­gen­de com­man­do, dat in te­gen­stel­ling tot het eer­ste ook bij

Win­dows 7 werkt, voert de con­tro­le van de sys­teem­be­stan­den uit:

sfc /scan­now

Het af­han­de­len van het com­man­do kan af­han­ke­lijk van hoe lang de in­stal­la­tie van Win­dows al ac­tief is en hoe snel je hard­wa­re is een tijd­je du­ren. Meest­al gaat het om een paar mi­nu­ten, geen uren.

Ver­sie te­rug

Bij Win­dows 10 zit on­der het item 'Bij­wer­ken en be­vei­li­ging' op som­mi­ge pc's een op­tie om naar een eer­de­re ver­sie van Win­dows te­rug te gaan. Daar­mee wordt be­doeld dat Win­dows te­rug kan naar de si­tu­a­tie voor­dat de laat­ste func­ti­eup­gra­de ge­ïn­stal­leerd werd. Het gaat dus niet om vei­lig­heid­sup­da­tes en der­ge­lij­ke die Mi­cro­soft maan­de­lijk­se be­schik­baar stelt, maar om de half­jaar­lijk­se up­gra­des, zo­als de laat­ste Fall Cre­a­tors Up­da­te die Win­dows naar ver­sie 1709 bracht.

Voor het in­stal­le­ren van dat soort up­gra­des zet Win­dows een back-up van de hui­di­ge si­tu­a­tie in de map Win­dows.old. Die her­stel je met de­ze op­tie dan weer. Dat kan al­leen zo­lang de au­to­ma­tisch aan­ge­maak­te back-up nog aan­we­zig is. Dat komt in de prak­tijk neer op een be­perk­te tijd. Win­dows wist de map na­me­lijk na tien da­gen.

Op die ma­nier kun je func­ti­eup­gra­des over­slaan. Je keert bij pro­ble­men weer te­rug naar een voor­gaan­de ver­sie en je wijst de keu­ze om te up­gra­den net zo lang af tot de op­vol­ger aan­ge­bo­den wordt. Je krijgt nog steeds vei­lig­heid­sup­da­tes, want el­ke ver­sie krijgt 18 maan­den sup­port.

Als Win­dows niet meer wil star­ten, kan te­rug­ke­ren naar een ou­de­re ver­sie ook (zie het vol­gen­de ar­ti­kel), maar ook slechts bin­nen de ge­noem­de kor­te ter­mijn.

Fris­se start

Tot slot noe­men we nog een me­cha­nis­me dat je niet zo­maar moet uit­pro­be­ren zon­der eerst na te gaan wat het pre­cies doet. Win­dows 10 noemt dat een 'nieu­we start'. Je komt er via 'Op­nieuw be­gin­nen met een scho­ne in­stal­la­tie van Win­dows' bij Sys­teem­her­stel in de In­stel­lin­gen. Dat houdt in dat je pc te­rug­ge­zet wordt naar de stan­daard­si­tu­a­tie. Een pc die je kan­ten-klaar met Win­dows ge­kocht hebt, gaat te­rug naar de si­tu­a­tie waar­in hij door de fa­bri­kant werd aan­ge­le­verd. In an­de­re ge­val­len gaat het om een stan­daard-in­stal­la­tie.

Voor­dat je daad­wer­ke­lijk ak­koord gaat met die stap, kun je als ge­brui­ker be­slis­sen of je je ei­gen be­stan­den wilt mee­ne­men of niet. Let op: het gaat daar­bij al­leen om de per­soon­lij­ke be­stan­den uit je ge­brui­kers­pro­fiel. Be­stan­den die je als ge­brui­ker in an­de­re map­pen op de sys­teem­schijf hebt ge­par­keerd, wor­den ge­woon ge­wist. Het­zelf­de geldt voor ge­ïn­stal­leer­de pro­gram­ma's (uit­zon­de­ring: de apps uit de Mi­cro­soft Sto­re) en de mees­te Win­dows-in­stel­lin­gen. Bij het te­rug­gaan naar de ver­sie van Win­dows zo­als de­ze is uit­ge­le­verd door de fa­bri­kant van de pc, krijg je ook al­le blo­at­wa­re en an­de­re rom­mel weer te­rug. Up­da­tes moet je op­nieuw down­lo­a­den en in­stal­le­ren.

Die op­tie her­stelt ei­gen­lijk niets, maar start een com­ple­te her­in­stal­la­tie. Je kunt daar­bij al­leen kie­zen of de sys­teem­schijf com­pleet wordt ge­leegd of niet. De fa­bri­kan­ten die com­ple­te pc's ver­ko­pen ra­den het te­rug­zet­ten graag aan als hulp­mid­del. Zo­dra al­les werkt zijn ze weer een te­vre­den klant rij­ker, maar ze ge­ven niets om je per­soon­lij­ke be­stan­den. Daar zijn ze im­mers niet ver­ant­woor­de­lijk voor.

De op­tie om de 'nieu­we start' te be­gin­nen is ei­gen­lijk al­leen han­dig als je je pc aan ie­mand weg­geeft of wilt ver­ko­pen – en toch al van plan was om al je per­soon­lij­ke be­stan­den er­af te ha­len. Als re­pa­ra­tie­mid­del is het niet ge­schikt. Maar dat maakt niet uit, want er zijn ge­noeg an­de­re ma­nie­ren om in ge­val van nood snel weer ver­der te kun­nen. (avs)

Pro­ble­men met ge­ïn­stal­leer­de soft­wa­re, dri­vers en up­da­tes krijg je glad­ge­stre­ken met Sys­teem­her­stel: als je die op­tie ge­ac­ti­veerd hebt ten­min­ste.

Een nieu­we dri­ver ge­ïn­stal­leerd, maar die werkt nog slech­ter dan de ou­de? Geen punt: klik sim­pel­weg op 'Vo­rig stuur­pro­gram­ma'.

Als het pro­bleem bij de soft­wa­re ligt, zit er niks an­ders op dan te up­da­ten. Nieu­we­re dri­vers re­gel je niet al­leen via de fa­bri­kant, maar ook via het Ap­pa­raat­be­heer.

Win­dows biedt ge­noeg op­ties om pro­ble­men zelf op te los­sen door bij­voor­beeld be­paal­de ser­vi­ces te (her)star­ten, sys­teem­be­stan­den te con­tro­le­ren, re­gis­ter­in­stel­lin­gen te con­tro­le­ren en dri­vers naar een eer­de­re ver­sie te­rug te zet­ten.

Met een en­ke­le muis­klik zet je de sys­teem­be­stan­den weer te­rug naar een wer­ken­de si­tu­a­tie. Let wel op: daar­bij raak je zelf­ge­schre­ven scripts mo­ge­lijk kwijt. Win­dows maakt zelf au­to­ma­tisch een her­stel­punt aan na het in­stal­le­ren van een nieu­we ver­sie van...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.