HPE ProLi­ant Mi­cro­ser­ver met AMD Op­te­ron X3000

HPE ProLi­ant Mi­cro­ser­ver Gen10 met AMD Op­te­ron X3000

C’t Magazine - - Inhoud - Chris­tof Win­deck

De com­pac­te ser­ver van Hew­lett Pack­ard En­ter­pri­se is al ja­ren­lang een po­pu­lair ap­pa­raat dat voor rond 300 eu­ro ver­krijg­baar is. De nieuw­ste ge­ne­ra­tie is voor­zien van een AMD-pro­ces­sor. Er zijn en­ke­le din­gen ver­an­derd ten op­zicht van de voor­gan­ger, maar niet al­les is be­ter.

Al ze­ven jaar lang rolt de ProLi­ant Mi­cro­Ser­ver uit de fa­brie­ken van HPE. In de nieuw­ste Gen10-va­ri­ant zit een Sy­s­tem-on-Chip Op­te­ron X3216 of X3418 van AMD met ge­ïn­te­greer­de chips­et­func­ties.

De mi­nis­er­ver is met na­me be­doeld voor het MKB, maar om­dat de een­vou­dig­ste con­fi­gu­ra­ties zo be­taal­baar zijn, is het ap­pa­raat ook ge­liefd bij thuis­ge­brui­kers om als NAS in te zet­ten. De mi­cro­ser­ver Gen10 met HPE-num­mer 873830-421 vind je al voor rond de 300 eu­ro. Er zit­ten dan geen har­de schij­ven in, maar het ap­pa­raat is goed­ko­per dan veel schijf­lo­ze NAS-ap­pa­ra­ten met ruim­te voor vier schij­ven en hij biedt ver­ge­lijk­ba­re pres­ta­ties. Bo­ven­dien zit er 8 GB uit­breid­baar ECC-RAM in.

Er zit­ten twee gi­ga­bit-ether­net­poor­ten op, twee PCIe-3.0 slots en twee Dis­playPorts op, die 4K-dis­plays aan­stu­ren. Het ap­pa­raat on­der­steunt vol­gens HP Win­dows Ser­ver en en­ke­le Li­nux­ver­sies, de fa­bri­kant ad­vi­seert ClearOS.

Ach­ter de klep aan de voor­zij­de zit­ten vier hard­disk-bays, waar­in je de har­de schij­ven klikt, zon­der be­ves­ti­gings­fra­me. Er zit een vijf­de SATA-poort in het ap­pa­raat die be­doeld is om een SlimLi­ne op­ti­sche dri­ve of een boot-SSD te plaat­sen.

De SATA-6G-poor­ten van de vier hots­wap disk­bays zijn aan­ge­slo­ten aan een Mar­vell 88SE9230-con­trol­ler, die de poor­ten met twee PCIe 2.0-la­nes ver­bindt. Daar gaat maxi­maal 1 GB/s over­heen, maar dit is ge­noeg voor vier mag­neet­schij­ven. De Mar­vell-con­trol­ler on­der­steunt naast SATA AHCI ook RAID 0, 1 of 10, maar niet RAID 5 of 6. De vijf­de SATA-poort is di­rect met de Op­te­ron X3216 ver­bon­den, daar­door zijn bij de­ze ge­ne­ra­tie de boot­pro­ble­men ver­hol­pen die zijn voor­gan­ger had met de RAID­firm­wa­re.

Kaal­ge­plukt

De Op­te­ron X3216 is 25 pro­cent lang­za­mer dan de Ce­leron G1610T uit de vo­ri­ge Gen8ge­ne­ra­tie, maar ver­bruikt be­dui­dend min­der stroom en is al­tijd nog snel­ler dan de du­al­co­re Ce­leron N3100, die in veel in NAS­ap­pa­ra­ten wordt ge­bruikt.

Wat de pres­ta­ties be­treft, valt er wei­nig aan te mer­ken: bij gro­te be­stan­den be­haal je mak­ke­lijk gi­ga­bit-ether­net snel­he­den. In Win­dows zat de schrijf­snel­heid maxi­maal te­gen de 200 MB/s aan, wat pri­ma is. De trans­fer­ra­tes via USB 3.0 zijn zo­als je ze mag ver­wach­ten. De ser­ver ver­bruikt be­dui­dend min­der stroom dan zijn Gen8-voor­gan­ger. He­laas pro­du­ceert hij wel meer ge­luid: 1 so­ne in id­le is op zich ac­cep­ta­bel, maar de Gen8 was met 0,6 so­ne toch wel wat stil­ler.

Con­clu­sie

De ProLi­ant Mi­cro­ser­ver Gen10 is een stuk zui­ni­ger dan zijn voor­gan­ger en je kunt hem nu van maxi­maal 32 GB RAM voor­zien. Daar­mee hou­den de be­lang­rijk­ste ver­be­te­rin­gen op. De mi­nis­er­ver is duur­der, tra­ger en lui­der ge­wor­den en hij heeft aan func­ties in­ge­boet: geen be­heer op af­stand en geen ESXi-com­pa­ti­be­le RAID meer. HPE heeft en­ke­le de­tails zo­als de dri­ve­be­ves­ti­ging nog wel ge­op­ti­ma­li­seerd. De ProLi­ant Mi­cro­ser­ver Gen10 komt niet he­le­maal als zorg­vul­dig door­dacht over, des­on­danks is hij ge­schikt voor veel ser­ver­doel­ein­den en kan als FreeNAS-ba­sis die­nen.

Als je aan twee schij­ven ge­noeg hebt en zon­der ECC-RAM en mo­ni­to­raan­slui­ting kunt le­ven, dan kun je met de Ter­raMas­ter F2-220 een klei­ne 100 eu­ro be­spa­ren. De vier-disk­bay-ver­sie daar­van is daar­en­te­gen al­weer duur­der dan de Mi­cro­ser­ver Gen10. Met zelf een ser­ver bou­wen ben je niet veel goed­ko­per uit, om­dat com­pac­te pc-be­hui­zin­gen met vier hots­wap wis­sel­fra­mes ta­me­lijk duur zijn. (ddu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.