A Way Out

(Elec­tro­nic Arts, van­af € 30)

C’t Magazine - - Inhoud -

A Way Out is een ac­tie-ad­ven­tu­re van de ma­kers van het mooie Bro­thers: A Ta­le of Two Sons. Het idee van de nieu­we ga­me is dat je hem en­kel sa­men met een vriend(in) kunt spe­len of­te­wel in co-op­mo­dus. Om op het sa­men (uit)spe­len nog eens ex­tra na­druk te leg­gen kun je met één be­taal­de ver­sie sa­men spe­len. De ga­me draait om twee man­nen, Leo en Vin­cent, die in de ge­van­ge­nis zijn be­land. Ze ko­men er al snel ach­ter dat ze een ge­za­men­lij­ke vij­and heb­ben die de re­den is dat bei­de he­ren ach­ter de tra­lies zit­ten.

Leo en Vin­cent be­kok­sto­ven een plan om te ont­snap­pen. El­ke fa­se van het plan moet goed wor­den uit­ge­dacht: bei­de he­ren moe­ten hun deel uit­voe­ren om te zor­gen dat het be­oog­de doel wordt ge­haald. Er lo­pen be­wa­kers rond die je plan­nen kun­nen dwars­bo­men, dus het is zaak ze af te lei­den. Dit kan door een ge­sprek aan te kno­pen of me­de­ge­van­ge­nen uit te ho­ren voor in­for­ma­tie. Je kunt ze ook voor­lie­gen zo­dat er ru­zie ont­staat en de be­wa­kers hun han­den vol heb­ben. Als je de ver­keer­de keu­zes maakt of niet al­les goed plant, faalt je plan of wordt het weg­ko­men las­ti­ger. Bij be­paal­de sec­ties moet je sa­men be­pa­len hoe je ver­der gaat. Vin­cent wil graag pra­tend tot een op­los­sing ko­men, Leo is meer hands on en ge­bruikt eer­der ge­weld.

Zo­dra de ont­snap­pings­po­ging is ge­lukt, zijn de he­ren nog lang niet 'ho­me free'. Eerst krij­gen ze ron­d­om de ge­van­ge­nis in het on­her­berg­za­me ter­rein last van ge­wa­pen­de agen­ten waar ze langs moe­ten snea­ken. Het con­ti­nu op moe­ten let­ten blijft van kracht zo­dra ze in de be­woon­de we­reld zijn be­land, want hun smoe­len staan pa­gi­na­groot in de kran­ten. De truc is om steeds de po­li­tie een stap voor te blij­ven en on­der­tus­sen in­for­ma­tie en wa­pens te ver­ga­ren om de wraak­ac­tie uit te kun­nen voe­ren.

De film-ach­ti­ge sfeer is erg pret­tig, maar de dia­lo­gen lij­ken wel wat af­ge­raf­feld en zijn soms rond­uit slecht. De hu­mor en leu­ke mi­ni­ga­mes (sa­men een stuk­je mu­ziek spe­len bij­voor­beeld) zor­gen wel weer voor een glim­lach. (avs)

ver­haal en ach­ter­grond hoofd­per­so­nen be­die­ning / sa­men­wer­king soms te­nen­krom­men­de dia­lo­gen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.