NAS-ap­pa­ra­ten van 100 tot 140 eu­ro

NAS-ap­pa­ra­ten van 100 tot 140 eu­ro

C’t Magazine - - Inhoud - An­drij­an Möc­ker

Als je goed­ko­pe cen­tra­le op­slag­ruim­te in je net­werk no­dig hebt, bij­voor­beeld voor back-ups, fo­to’s en vi­deo’s, dan heb je geen NAS van 300 eu­ro no­dig. Veel goed­ko­pe NAS-sys­te­men wer­ken ook nog eens bij­zon­der zui­nig.

Bij net­werk­op­slag is er een trend naar over­kill: veel van de hui­di­ge NAS-sys­te­men bie­den niet al­leen op­slag­ruim­te in het net­werk, maar heb­ben ook een heel ar­se­naal aan an­de­re func­ties die een com­ple­te ser­ver zou­den kun­nen ver­van­gen. Voor veel doel­ein­den is een goed­ko­pe NAS met twee har­de schij­ven met een klei­ne ARM-pro­ces­sor al ruim vol­doen­de.

Veel fa­bri­kan­ten van der­ge­lij­ke ap­pa­ra­ten voor­zien hun een tot drie jaar ou­de mo­del­len nog van up­da­tes. Als je be­sluit een ou­der mo­del te ko­pen, krijg je niet de per­for­man­ce van een nieu­wer ap­pa­raat, maar vaak wel een groot deel van de func­ties in de hui­di­ge soft­wa­re.

We heb­ben ge­ke­ken naar de na­gel­nieu­we The­cus N2350 en de ou­de­re mo­del­len QNAP TS-228, Sy­no­lo­gy DS216­se en Buf­fa­lo LS520D. Die kos­ten zon­der har­de schij­ven zo’n 100 tot 140 eu­ro.

Func­tie­wen­sen

Om de juis­te goed­ko­pe NAS te kie­zen, moet je eerst over­we­gen wel­ke func­ties je no­dig

hebt. Een mo­del met ruim­te voor twee har­de schij­ven is aan te ra­den. Met een RAID 1 krijg je daar­mee slechts de op­slag­ca­pa­ci­teit van één schijf, maar je da­ta wor­den wel dub­bel op­ge­sla­gen. Als er één schijf uit­valt, gaan er dan geen be­stan­den ver­lo­ren – je ver­vangt sim­pel­weg de ka­pot­te schijf.

Als je op zoek bent naar een een­vou­di­ge op­slag­plek waar je back-ups van pc’s, mu­ziek­be­stan­den, fo­to’s en vi­deo’s cen­traal kunt be­wa­ren, dan heb je geen web-, mail- en cloud­dien­sten no­dig en kun je ook zon­der han­di­ge smartpho­ne­apps. In dat ge­val zijn al­leen be­stands­dien­sten als Sam­ba en FTP van be­lang, en die wor­den door al­le be­stu­rings­sys­te­men on­der­steund. De ge­tes­te Link­sta­ti­on LS250D van Buf­fa­lo biedt der­ge­lij­ke mo­ge­lijk­he­den al voor net iets min­der dan 100 eu­ro.

Als je fo­to’s, vi­deo’s en mu­ziek­be­stan­den met een strea­ming­client of op een smart-tv wilt af­spe­len, heb je een DLNA-/UPnP-ser­ver no­dig. Al­le hier ge­tes­te ap­pa­ra­ten be­schik­ken daar­over. Uit­ge­brei­de­re dien­sten als Twon­ky en Plex zijn bij Sy­no­lo­gy, QNAP en The­cus te in­stal­le­ren via het pak­ket­be­heer.

Ver­geet-mij-NAS

Als de NAS in de gang­kast zijn werk moet doen zon­der al te veel op te val­len, moet hij wel zijn fout­mel­din­gen kwijt kun­nen – bij­voor­beeld via au­to­ma­tisch ver­stuur­de e-mails. An­ders dreig je be­stan­den kwijt te ra­ken om­dat je niet merkt dat een schijf uit­ge­val­len is en een RAID ver­der draait zon­der re­dun­dan­tie. De mo­del­len van QNAP, Sy­no­lo­gy en The­cus be­schik­ken over een der­ge­lij­ke func­tie.

Als be­vei­li­gings­maat­re­gel te­gen da­ta­ver­lies is het aan te ra­den re­gel­ma­tig een SMART-test van de schij­ven uit te voe­ren. Als er een de­fect is, stuurt de NAS een e-mail naar de be­zit­ter. Op Sy­no­lo­gy’s DS216­se en QNAP’s TS-228 kun je in­stel­len dat hij pe­ri­o­diek een SMART-test uit­voert.

Ver­der moet je op het ener­gie­ver­bruik let­ten. Bij al­le mo­del­len in de­ze test kon­den we een ener­gie­spaar­stand con­fi­gu­re­ren die de har­de schij­ven na een paar mi­nu­ten tot een aan­tal uren in­ac­ti­vi­teit uit­scha­kelt. De The­cus-NAS kre­gen we tij­dens de test ech­ter niet in slaap.

NAS-back-ups

Als je voor je be­stan­den een ex­tra bac­kup wilt heb­ben, kun je usb-me­dia ge­brui­ken. Al­le mo­del­len in de­ze test heb­ben

min­stens één usb-aan­slui­ting en kun­nen de gang­ba­re be­stands­sys­te­men le­zen en schrij­ven. Bij QNAP en Sy­no­lo­gy luk­te het in een paar stap­pen om het back-up­pen naar een ex­ter­ne usb-schijf te au­to­ma­ti­se­ren.

QNAP en Sy­no­lo­gy bie­den als al­ter­na­tief ook stan­daard ge­ïn­stal­leer­de clients voor cloud­op­slag­dien­sten als Drop­box, Ama­zon en Goog­le Dri­ve. The­cus heeft een Drop­box-client in de app-sto­re. Die clients kun­nen ook op min­der krach­ti­ge NAS-sys­te­men draai­en zon­der per­for­man­ce­ver­lies om­dat de snel­heid van de in­ter­ne­t­aan­slui­ting meest­al voor­komt dat de pro­ces­sor veel moet doen. Zelfs als je al­leen de gra­tis cloud­aan­bie­din­gen ge­bruikt, kun je daar­mee bij­voor­beeld back-ups ma­ken van be­lang­rij­ke do­cu­men­ten in een apar­te map.

Uit­breid­baar­heid

In­mid­dels bie­den bij­na al­le fa­bri­kan­ten een pak­ket­be­heer voor hun NAS. QNAP en Sy­no­lo­gy heb­ben een groot aan­bod en dit is mak­ke­lijk te ge­brui­ken. Uit­brei­din­gen zijn met een paar muis­klik­ken en zon­der aan­mel­ding te in­stal­le­ren. Het pak­ket­be­heer van The­cus werk­te net zo mak­ke­lijk, maar het aan­bod is wat min­der groot. In som­mi­ge ca­te­go­rie­ën zit­ten he­le­maal geen uit­brei­din­gen. Hier is de LS520D van Buf­fa­lo hek­ken­slui­ter: een pak­ket­be­heer ont­breekt he­le­maal.

Met uit­zon­de­ring van de har­de schij­ven is er aan de hard­wa­re van al­le mo­del­len niets uit te brei­den. De pro­ces­sors en het werk­ge­heu­gen zit­ten op de print­pla­ten vast­ge­sol­deerd. Als je een NAS wilt waar­bij je niet al­leen de har­de schij­ven, maar bo­ven­dien het werk­ge­heu­gen kunt ver­wis­se­len, kun je in het vol­gen­de ar­ti­kel eens naar een NAS met een x86­pro­ces­sor kij­ken.

Con­clu­sie

De QNAP TS228 zal de fa­vo­riet zijn van ie­der­een die een snel­le NAS met een gro­te se­lec­tie aan soft­wa­re zoekt. Sy­no­lo­gy’s SD216e is wat min­der snel, maar heeft wel mo­der­ne­re soft­wa­re. Bei­de mo­del­len zijn pri­ma ge­schikt voor be­gin­ners en voor er­va­ren ge­brui­kers.

De The­cus N2350 is meer ge­schikt voor een thuis­sys­teem­be­heer­der met eni­ge voor­ken­nis. Hij blijft wat ach­ter wat de soft­wa­re be­treft. De Buf­fa­lo LS520D doet geen po­gin­gen iets an­ders te zijn dan een NAS: hij heeft al­leen be­stands­dien­sten. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.