Sams­ung Ga­laxy S9/S9+ An­droid-smartpho­ne

De An­droid-smartpho­nes Sams­ung Ga­laxy S9 en S9+

C’t Magazine - - Inhoud - Jörg Wirt­gen

Sams­ung heeft bij zijn top­mo­del­len Ga­laxy S9 en S9+ voor­al de ca­me­ra, pro­ces­sor en luid­spre­kers ver­be­terd – en de vin­ger­af­druks­can­ner han­di­ger ge­plaatst. On­danks de­tails als een aan­pas­baar dia­frag­ma is de voor­sprong te­gen­over voor­gan­gers S8 en S8+ ge­ring.

De twee top­smartpho­nes zijn van vo­ren nau­we­lijks te on­der­schei­den van de voor­gan­gers. Het dis­play heeft weer af­lo­pen­de zij­kan­ten en dun­ne ran­den. Voor een fy­sie­ke ho­me­knop is geen plaats, de vin­ger­af­druks­can­ner zit weer op de kunst­stof ach­ter­kant – maar dit­maal on­der de ca­me­ra in plaats van er­naast. Daar­door is hij mak­ke­lij­ker be­reik­baar, ze­ker bij de gro­te­re S9+. De hoofd­ca­me­ra heeft als bij­zon­der­heid een ver­stel­baar dia­frag­ma: f/1,5 voor don­ke­re op­na­mes en bokeh-ef­fec­ten en f/2,4 voor meer scherp­te­diep­te. De voor­gaan­de smartpho­ne­ge­ne­ra­ties heb­ben een vast dia­frag­ma, bij de top­mo­del­len is dat meest­al rond f/1,8.

Sams­ung re­a­li­seert het ver­stel­ba­re dia­frag­ma met een plas­ti­cring in twee de­len. In de Pro-mo­dus van de ca­me­ra kies je het dia­frag­ma hand­ma­tig of laat je het aan de au­to­ma­ti­sche mo­dus over. Die scha­kelt al­leen bij wei­nig licht over op f/1,5. Bij de test za­gen we met f/2,4 iets meer scherp­te, maar erg dui­de­lijk is het ver­schil na­tuur­lijk niet met het slechts an­der­hal­ve stop meer of min­der.

De ca­me­ra maakt al met al uit­ste­ken­de fo­to's met veel scherp­te en wei­nig ruis, maar vaak wel met een vrij war­me wit­ba­lans. Bij wei­nig licht blij­ven de fo­to's uit­ste­kend, maar wel iets te veel be­licht, waar­door lam­pen snel over­stra­len en het con­trast wat la­ger wordt. Ver­ge­lij­ken­de fo­to's met een Pixel 2 XL, Ga­laxy S7, No­te 8 en iPho­ne X staan bij de link on­der­aan dit ar­ti­kel.

De ex­tra te­le­lens van de S9+ met twee­vou­di­ge ver­gro­ting maakt ook scher­pe fo­to's. Het dia­frag­ma daar­van staat vast op f/2,4. De te­le­lens blijft ook bij wei­nig licht (cir­ca 80 lux) nog ac­tief, bij 5 lux scha­kelt het toe­stel over naar een di­gi­ta­le zoom van de pri­mai­re sen­sors. Dat over­scha­ke­len doen an­de­re smartpho­nes met een te­le­sen­sor ook. In de Pro-mo­dus kun je al­leen de pri­mai­re ca­me­ra ge­brui­ken. In raw-be­stan­den zit­ten geen ge­ge­vens over de te­le­sen­sor. De S9+ biedt ver­der een por­tret­mo­dus met kunst­ma­ti­ge bokeh. Daar­bij wordt een scherp beeld van de pri­mai­re sen­sor ge­com­bi­neerd met een on­scherp beeld van de te­le­sen­sor. De rand­de­tec­tie werkt daar­bij be­hoor­lijk goed.

De slow-mo­ti­on­func­tie slaat 960 beel­den per se­con­de op. Om­dat dat maar 0,2 se­con­den lang werkt (en daar­bij be­perkt is tot Full HD-vi­deo's), is hand­ma­tig star­ten geen op­tie. In plaats daar­van wordt ge­start zo­dra het toe­stel be­we­ging in een be­paald ge­bied de­tec­teert. Dat werkt met een beet­je oe­fe­ning best han­dig.

Pro­ces­sor en ac­cu­duur

Het is wei­nig ver­ras­send dat de Exy­nos 9810 een van de snel­ste pro­ces­sors is. Hij scoort 5 tot 85 pro­cent be­ter dan voor­gan­ger Exy­nos 8895 in de No­te 8 en S8. De winst ten op­zich­te van de Snap­dra­gon 835, die in veel an­de­re top­smartpho­nes zit, is ver­ge­lijk­baar. Bij 3D-ben­ch­marks is het ver­schil cir­ca 5 pro­cent klei­ner. Hij blijft dui­de­lijk ach­ter bij de Ap­ple A11 in de iPho­ne X. De hui­di­ge top­mo­del­len zijn al blik­sem­snel, maar bij de S9/S9+ heb je geen ha­pe­rin­gen, geen ver­tra­gin­gen en zijn er per­for­man­ce­re­ser­ves over.

De ac­cu­duur lijdt daar niet on­der. On­danks een ver­ge­lijk­ba­re ac­cu­ca­pa­ci­teit als de voor­gan­gers, gaan de S9 en S9+ zelfs iets lan­ger mee. Daar­mee staan ze aan de top. Je kunt ze draad­loos op­la­den via Qi of via de USB-C-aan­slui­ting. De S9 is met de mee­ge­le­ver­de op­la­der na 30 mi­nu­ten voor een kwart op­ge­la­den. Na twee uur is de ac­cu vol. Het­zelf­de geldt voor de S9+.

Scherm en be­die­ning

Aan het scherm is niets ver­an­derd. Dat was ook niet no­dig: Sams­ungs oled-scher­men

heb­ben krach­ti­ge kleu­ren, diep zwart en een ho­ge maxi­ma­le hel­der­heid. De re­so­lu­tie van 2960 × 1440 pixels leidt tot een pixel­dicht­heid van 568 dpi voor de S9 met 5,8 inch en 531 dpi voor de 6,2-inch S9+. Stan­daard is het dis­play in­ge­steld op 2220 × 1080 pixels (426 res­pec­tie­ve­lijk 398 dpi), maar dat kun je aan­pas­sen via 'In­stel­lin­gen / Dis­play'. Met de maxi­ma­le re­so­lu­tie wor­den de ac­cu­duur en 3D-ben­ch­marks iets min­der, maar is het beeld net iets scher­per.

De smartpho­nes heb­ben An­droid 8.0, maar zon­der de daar­bij ge­ïn­tro­du­ceer­de kleur­pro­fie­len. Je kunt via 'In­stel­lin­gen / Scherm-mo­dus' wel scha­ke­len tus­sen erg ver­za­dig­de stan­den of de Ba­sis-mo­dus, die fo­to's na­tuur­lij­ker doet lij­ken, maar waar­mee an­de­re schermin­houd vrij flets oogt. Met schuif­re­ge­laars kun je de kleur­ba­lans zelf aan­pas­sen.

Sams­ung heeft An­droid zo­als ge­brui­ke­lijk aan­ge­past, maar le­vert vrij wei­nig blo­at­wa­re mee. Toch is 14 van de 64 GB be­zet. De 256GB-uit­voe­rin­gen van de S9 en S9+ zijn in Ne­der­land (nog) nau­we­lijks ver­krijg­baar.

Net als bij de voor­gan­gers laat Sams­ung de An­droid-op­tie ach­ter­we­ge om de ge­heu­gen­kaart als in­tern ge­heu­gen te for­mat­te­ren. Ge­ïn­stal­leer­de apps kun­nen wel naar de kaart wor­den ver­plaatst als ze dat on­der­steu­nen. Daar­naast wordt de ge­heu­gen­kaart ge­bruikt voor het op­slaan van fo­to's, vi­deo's en mu­ziek. Som­mi­ge apps kun­nen be­stan­den en da­ta op mi­croSD be­wa­ren (zo­als of­fli­ne Net­flix­vi­deo's), maar je moet dat steeds per app in­stel­len. Bij du­alsim-uit­voe­rin­gen moet je kie­zen tus­sen een twee­de sim­kaart of een mi­croSD-kaart.

De ge­zichts- en iris­her­ken­ning wer­ken wat snel­ler dan voor­heen. Als een toe­stel op ta­fel ligt, moet je er over­heen bui­gen (of het op­pak­ken). Een vin­ger­af­druks­can­ner aan de voor­kant zou in die si­tu­a­tie han­di­ger zijn. Aan de lin­ker­kant in het mid­den zit weer een knop voor Sams­ungs as­sis­tent Bix­by, waar je in Ne­der­land wei­nig aan hebt. De knop is wel te de­ac­ti­ve­ren, maar raar ge­noeg moesten we daar eerst een Sams­ung-ac­count voor aan­ma­ken. Een an­de­re func­tie er­aan toe­wij­zen is stan­daard niet mo­ge­lijk. Apps die dat wel mo­ge­lijk moe­ten ma­ken wer­ken niet be­trouw­baar.

Een po­si­tie­ve ver­an­de­ring is de ge­luids­weer­ga­ve. Mu­ziek en films heb­ben meer la­ge to­nen en klin­ken min of meer ste­reo, als je het toe­stel ten­min­ste in lig­gen­de stand vast­houdt.

De ver­trouw­de spea­ker on­der bij de hoofd­te­le­foon­aan­slui­ting en een spea­ker bo­ven het dis­play zor­gen voor het ge­luid, maar ze klin­ken ver­schil­lend. Die bo­ven het dis­play heeft wei­nig la­ge to­nen, de on­der­ste min­der ho­ge. Sa­men bie­den ze een voor smartpho­nes goed ge­luid met re­de­lij­ke la­ge to­nen en zon­der ver­vor­ming, maar echt ste­reo is het na­tuur­lijk niet. Niet ge­schikt voor een feest­je, maar be­ter ge­schikt om een ho­tel­ka­mer of va­kan­tie­wo­ning mee te vul­len dan zijn voor­gan­ger.

Con­clu­sie

Het to­taal­pak­ket over­tuigt: een top­ca­me­ra, lan­ge­re ac­cu­duur, snel­le pro­ces­sor, prach­ti­ge scher­men en een wa­ter­dich­te be­hui­zing. Bo­ven­dien heeft de S9+ een te­le­ca­me­ra, die voor­heen in duur­de­re toe­stel­len als de No­te 8 en iPho­ne 8/X zat. De S9+ heeft wel een ver­ge­lijk­ba­re prijs. Als je se­ri­eus wilt zoo­men, dan kom je met 2× te­le ook niet veel ver­der.

Af­ge­zien van een wat be­te­re ca­me­ra en pro­ces­sor biedt de S9 wei­nig door­slag­ge­ven­de voor­de­len te­gen­over toe­stel­len van de ge­ne­ra­tie Ga­laxy S8/Pixel 2. Daar­mee zijn de S9 en S9+ voor­al in­te­res­sant voor ko­pers die up­gra­den van een ou­der toe­stel. Dan kun je kie­zen tus­sen bij­voor­beeld de S9/S9+, Pixel 2 XL, No­te 8, iPho­ne 8/X en de nieu­we­re So­ny XZ2 en Hua­wei P20.

De S9 en S9+ slaan in dat ge­zel­schap een goed fi­guur door hun uit­ge­ba­lan­ceer­de to­taal­pak­ket. De groot­ste con­cur­ren­tie komt mis­schien nog wel van de goed­ko­pe­re S8/S8+. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.