Fox­conn In­ter­con­nect Tech­no­lo­gy koopt Bel­kin

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen -

Het zus­ter­be­drijf van de elek­tro­ni­ca­pro­du­cent Fox­conn heeft Bel­kin over­ge­kocht voor 866 mil­joen dol­lar. Bel­kin is het moe­der­be­drijf ach­ter Link­sys, Bel­kin, We­mo en het hier nog niet zo be­ken­de Phyn. Fox­conn In­ter­con­nect Tech­no­lo­gy (FIT) wil op de­ze ma­nier ver­sneld een stap doen op de in­ter­na­ti­o­na­le markt voor smart­ho­me­pro­duc­ten en pre­mi­um ac­ces­soi­res. Het valt net als de iPho­ne­fa­bri­kant Fox­conn on­der het moe­der­be­drijf Hon Hai.

Op dit mo­ment houdt FIT zich al be­zig met het ont­wik­ke­len, ma­ken en mar­ke­ten van elek­tro­ni­sche en op­toe­lek­tro­ni­sche con­nec­tors, an­ten­nes, ge­luids­com­po­nen­ten, ka­bels en mo­du­les voor pc's, com­mu­ni­ca­tie­ap­pa­ra­tuur, con­su­men­ten­elek­tro­ni­ca, au­to's, in­du­strie en duur­za­me ener­gie.

Er is nog een kans dat de Ame­ri­kaan­se over­heid be­zwaar maakt te­gen de over­na­me, aan­ge­zien het gaat om een Ame­ri­kaans be­drijf dat door een Chi­nees be­drijf wordt ge­kocht. De Ame­ri­ka­nen zijn bang voor spi­o­na­ge. De merk­naam Bel­kin is voor­al sterk in de markt voor mo­bie­le ac­ces­soi­res zo­als ka­bels en la­ders. Bel­kin be­staat al 35 jaar en heeft in 2013 Link­sys over­ge­no­men.

Link­sys is een be­ken­de naam op rou­ter­ge­bied, We­mo maakt be­vei­li­gings­ca­me­ra's en re­mo­te con­trol­led lam­pen. Phyn maakt pro­duc­ten voor smart wa­ter­ma­na­ge­ment. De CEO van Bel­kin blijft nog aan en krijgt mo­ge­lijk een plek in het ma­na­ge­ment­team van FIT. Het lijkt er­op dat de be­drij­ven op de­zelf­de ma­nier en on­der hun ei­gen naam ver­der gaan. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.