Ata­ri VCS re­boot

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

In ok­to­ber 1977 bracht Ata­ri zijn Ata­ri VCS (Vi­deo Com­pu­ter Sy­s­tem) op de Ame­ri­kaan­se markt. In 1980 maak­te Ata­ri een goe­de klap­per door zijn ei­gen ver­sie van Spa­ce In­va­ders uit te bren­gen voor de­ze con­so­le: men­sen haal­den mas­saal de Ata­ri­con­so­le in huis. Op de re­cen­te CES werd de nieu­we VCS aan­ge­kon­digd en eind april wor­den de pre-or­ders open­ge­steld. Ata­ri noemt het een con­so­le, maar het is ei­gen­lijk een pc die op Li­nux draait. Met de­ze box wil Ata­ri de pc-er­va­ring naar de tv bren­gen.

De be­doe­ling is dat de VCS ga­mes streamt, apps draait en mu­ziek kan af­spe­len. De in­ter­fa­ce moet toe­gan­ke­lijk zijn voor non-ga­mers en lij­ken op de in­ter­fa­ce van een con­so­le. Het sys­teem moet mak­ke­lijk zijn aan te slui­ten en te be­grij­pen, ge­brui­kers moe­ten met­een met de box aan de slag kun­nen. Ook komt er een ei­gen shop om ga­mes aan te scha en. Bij me­di­aapps moet je den­ken aan Spo­ti­fy en Net ix. Er komt zelfs stem­be­die­ning in, maar of dat een ei­gen sys­teem is of ge­bruik maakt van een smart as­sis­tant is on­be­kend.

De box heeft een spe­ci­a­le AMD-cpu en Ra­de­on-grap­hics. De de­tails over de con­trol­lers, of in elk ge­val hoe ze er­uit ko­men te zien, zijn ook be­kend­ge­maakt. Een­tje lijkt op de con­trol­ler van de Xbox One of PlaySta­ti­on 4 en de an­de­re is een olds­kool joy­stick zo­als we hem ken­nen van de ou­de Ata­ri.

De VCS biedt in elk ge­val een hd­mi­poort, vier usb-poor­ten, ether­net­poort en een slot voor een SD-kaart. Het feit dat de box Li­nux gaat draai­en le­vert wel wat vra­gen op, want het aan­tal be­schik­ba­re ga­mes op Li­nux is nog maar ma­tig. Wel be­looft Ata­ri dat er een ink aan­tal klas­sie­ke Ata­ri-spel­len op de VCS be­schik­baar wor­den. Voor de knut­se­laars zit er een sand­box-om­ge­ving in­ge­bouwd zo­dat je het be­stu­rings­sys­teem kunt aan­pas­sen. Het is dus ei­gen­lijk een vreem­de eend: de prijs en fea­tu­res doen den­ken aan een con­so­le, de ca­su­al be­na­de­ring lijkt meer op iets als een Chro­me­cast. Het doet ook den­ken aan de (ge op­te) Ou­ya. Maar het is ei­gen­lijk een pc met de naam van een ga­me­fa­bri­kant er­op. Zo­lang de spe­ci ca­ties nog niet 100 pro­cent dui­de­lijk zijn, blijft het gis­sen. In elk ge­val wordt er door Ata­ri han­dig ge­bruik­ge­maakt van de hang naar nostal­gie. De ver­wach­te prijs: tus­sen de 200 en 250 eu­ro. De le­ve­ring vindt eind 2018 of be­gin 2019 plaats. (avs)

De Ata­ri VCS maakt han­dig ge­bruik van de hang naar nostal­gie: de mo­der­ne box heeft re­tro-looks en gaat in elk ge­val toe­gang tot po­pu­lai­re Ata­ri-ga­mes bie­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.