De­len van fo­to's op iOS is pri­va­cy-ri­si­co

C’t Magazine - - Nieuws | Development & Security -

In het ka­der van het Fa­ce­book-schan­daal (zie el­ders op de­ze pa­gi­na) is het goed te be­sef­fen dat het ge­ven van toe­stem­ming voor toe­gang tot je fo­to's aan een iOS-app de mo­ge­lijk­heid biedt je fo­to's te ana­ly­se­ren. Het is voor een app in­mid­dels mo­ge­lijk om dui­zen­den fo­to's per mi­nuut op het ap­pa­raat te ana­ly­se­ren en bij­voor­beeld de leef­tijd en het ge­slacht van per­so­nen te ach­ter­ha­len. Ook is de lo­ca­tie waar de fo­to ge­maakt is vaak te ach­ter­ha­len, zo­dat er een be­we­gings­pro­fiel van je ge­maakt kan wor­den met je woon­plaats, va­kan­tie­be­stem­min­gen en an­de­re plek­ken waar je va­ker komt. Het is zelfs zo dat er gps-da­ta uit de fo­to's ge­haald kun­nen wor­den, zo­dat het de­len van je lo­ca­tie met zo'n app niet eens een voor­waar­de is om die te kun­nen be­pa­len.

Apps die de SDK van Fa­ce­book ge­brui­ken, ge­ven Fa­ce­book au­to­ma­tisch al­le toe­gangs­rech­ten die de ge­brui­ker ei­gen­lijk al­leen aan de app ge­ge­ven heeft – daar moet je dus re­ke­ning mee hou­den. Bij veel apps is het ech­ter niet in­zich­te­lijk dat ze met de Fa­ce­book-SDK wer­ken. Het ad­vies is dan ook: geef een iOS-app geen vol­le­di­ge toe­gang tot je fo­to­bi­bli­o­theek. (nkr)

Be­perk de toe­gang tot je fo­to­bi­bli­o­theek, want je geeft daar­mee meer weg dan je wel­licht denkt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.