Cryp­to­mi­ners op macOS

C’t Magazine - - Nieuws | Apple -

Een vrij nieu­we vorm van mal­wa­re in 2018 was cryp­to­mi­ners: apps of ex­ten­sies die zon­der me­de­we­ten van ge­brui­kers op de ach­ter­grond de cpu mis­bruik­ten om crypt­ova­lu­ta te mi­nen. Nieu­we apps of ex­ten­sies die zich daar­aan schul­dig ma­ken ko­men re­gel­ma­tig in het nieuws. Als ge­brui­ker van macOS ben je he­laas ook niet vei­lig voor dit ty­pe mal­wa­re.

Een app ge­naamd Ca­len­dar 2 glip­te door het door­gaans stren­ge re­vie­w­pro­ces van Ap­ple en ver­scheen in de Mac App Sto­re. De app was een al­ter­na­tief voor de in­ge­bouw­de ka­len­der-app van macOS. Zo­als bij veel apps ging het om een gra­tis app, met ex­tra pre­mi­um­op­ties die al­leen na be­ta­ling be­schik­baar wa­ren. In plaats van de ge­brui­ke­lij­ke een­ma­li­ge of maan­de­lijk­se be­ta­ling bood Ca­len­dar 2 ech­ter ook de mo­ge­lijk­heid een mi­ner te ac­ti­ve­ren voor crypt­ova­lu­ta Mo­ne­ro. Mis­schien kwam de app door het re­vie­w­pro­ces om­dat er geen po­ging werd ge­daan om dat te ver­hul­len. In ge­brui­kers­re­views van de app werd ech­ter ge­klaagd dat de app bij­na al­le pro­cess­or­kracht op­eis­te.

De app heeft slechts en­ke­le da­gen in de Mac App Sto­re ge­staan. Na­dat be­vei­li­gings­on­der­zoe­kers Ap­ple ver­wit­tig­den over het ge­drag van de app, werd hij ver­wij­derd uit de App Sto­re. Dit voor­val toont ech­ter aan dat ook ge­brui­kers van macOS goed moe­ten op­let­ten waar ze op klik­ken en toe­stem­ming voor ver­le­nen. In fe­bru­a­ri werd via web­si­te MacUp­da­te (bui­ten de Mac App Sto­re om) nog macOS-mal­wa­re ver­spreid met cryp­to­mi­ners aan boord. Ook het on­ge­vraagd cryp­to­mi­nen via de brow­ser ('cryp­to­jac­king') is op macOS een pro­bleem. Het voor­val met Ca­len­dar 2 laat weer eens zien dat je als ge­brui­ker on­ge­acht de bron al­tijd zelf alert moet blij­ven op mal­wa­re. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.