Box in plaats van iCloud

C’t Magazine - - Nieuws | Apple -

Ap­ples of­fi­ces­ui­te iWork biedt sinds sep­tem­ber 2016 de mo­ge­lijk­heid om ge­meen­schap­pe­lijk do­cu­men­ten te be­wer­ken in de cloud. Daar­mee kan het pak­ket ook wor­den in­ge­zet voor wer­ken aan do­cu­men­ten in team­ver­band. Tot voor kort was dat ech­ter al­leen mo­ge­lijk in com­bi­na­tie met Ap­ples ei­gen cloud­dienst iCloud. Sinds kort heb je als je in team­ver­band bij­voor­beeld Key­no­te-pre­sen­ta­ties wilt be­wer­ken een al­ter­na­tief: cloud­dienst Box biedt nu ook iWork-on­der­steu­ning. Je moet de do­cu­men­ten dan eerst op­slaan bij box.com. Daar­na kun je ze de­len voor het ge­meen­schap­pe­lijk be­wer­ken. De nieu­we func­ti­o­na­li­teit werkt zo­wel voor Pa­ges, Num­bers als Key­no­te. Team­be­wer­kin­gen via Box wer­ken wel enigs­zins an­ders dan via iCloud. Op macOS kun­nen do­cu­men­ten in Box ook of­fli­ne be­werkt wor­den en ge­syn­chro­ni­seerd zo­dra er weer in­ter­net­ver­bin­ding is, wat bij­voor­beeld op een Mac­book van pas kan ko­men. Ap­ple waar­schuwt wel dat bij ge­lijk­tij­di­ge wij­zi­gin­gen door meer­de­re ge­brui­kers in dat ge­val ko­pi­een kun­nen ont­staan. Bij iCloud werkt of­fli­ne be­wer­ken al­leen met ko­pie­ën en moet je via het ven­ster 'Los con­flict op' kie­zen wel­ke ver­sie in iCloud (en al­le ver­bon­den ap­pa­ra­ten) be­waard moet wor­den. Een voor­deel van Box is dat het be­hal­ve met iWork ook werkt met an­de­re po­pu­lai­re of­fi­ces­ui­tes. Vol­gens Box zelf wordt het in meer dan 80.000 be­drij­ven ge­bruikt voor het wer­ken in team­ver­band. Voor Box met iWork is mi­ni­maal macOS 10.13 High Sier­ra no­dig, de nieuw­ste ver­sie van de iWork-apps en mi­ni­maal Box Dri­ve ver­sie 1.10 voor de Mac of Box Edit ver­sie 4. Box kan ook wor­den ge­bruikt in com­bi­na­tie met de nieuw­ste ver­sie van iWork op de iPho­ne en iPad als daar mi­ni­maal de Box-app ver­sie 4.3.0 voor iOS op staat. (mdt)

Ge­brui­kers van iWork kun­nen op macOS en iOS nu ook cloud­dienst Box ge­brui­ken voor het wer­ken in team­ver­band.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.