Drie ca­me­ra’s en uit­scha­kel­ba­re notch

C’t Magazine - - Nieuws | Mobiel -

Als­of een dub­be­le ca­me­ra nog niet ge­noeg is, heeft Hua­wei een smartpho­ne uit­ge­bracht met drie ca­me­ra's. Het nieu­we top­mo­del P20 Pro heeft aan de ach­ter­kant een 40-me­ga­pixel RGB-sen­sor, een 20-me­ga­pixel mo­no­chro­me sen­sor én een 8-me­ga­pixel­sen­sor met te­le­lens. De 40-me­ga­pixel­sen­sor heeft een voor smartpho­nes vrij groot for­maat van 1/1,73", waar­door in­di­vi­du­e­le pixels toch nog re­de­lijk wat licht van­gen. De te­le­ca­me­ra (8 me­ga­pixel) ken­nen we van an­de­re toe­stel­len met een dub­be­le ca­me­ra, zo­als de iPho­ne X en Ga­laxy S9+. Die van de P20 Pro heeft wel een an­de­re brand­punts­af­stand, waar­door hij wat ver­der in­zoomt (cir­ca 3× in plaats van 2×). Tot slot heeft de P20 Pro nog een 20-me­ga­pixel mo­no­chro­me sen­sor waar­van het beeld moet hel­pen bij fo­to­kwa­li­teit en spe­ci­a­le ef­fec­ten. De in­put van de ver­schil­len­de beeld­sen­sors wordt stan­daard ge­com­bi­neerd voor 10-me­ga­pixelfo­to's.

Om de in­put van al die sen­sors goed te se­lec­te­ren en com­bi­ne­ren, is de P20 Pro voor­zien van 'kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie'. Die her­kent ver­schil­len­de sce­nes en ob­jec­ten en trackt be­we­gen­de ob­jec­ten. Hij maakt ook een zo­ge­he­ten 'hy­brid zoom' mo­ge­lijk die tot 5× ver­groot met nau­we­lijks ver­lies in scherp­te. Hij ver­zorgt func­ties als een spe­ci­a­le beeldsta­bi­li­sa­tie en nacht­mo­dus. De sel­fie­ca­me­ra aan de voor­zij­de blinkt uit qua re­so­lu­tie met 24 me­ga­pixels. Ver­der biedt Hua­wei's nieu­we top­mo­del de spe­ci­fi­ca­ties die je ver­wacht van een toe­stel in de prijs­klas­se van­af 899 eu­ro. Hij heeft een 'rand­loos' 6,1-inch oled­scherm met 1080 × 2240 re­so­lu­tie, Ki­rin 970 oc­ta­co­re­pro­ces­sor, 6 GB werk­ge­heu­gen, 128 GB op­slag­ruim­te en is IP67-wa­ter­be­sten­dig­heid. Er zit een notch bo­ven­in het scherm en een hoofd­te­le­foon­aan­slui­ting ont­breekt. Als je geen notch wilt, kun je hem uit­zet­ten – het scherm aan weers­zij­den blijft dan zwart. Hua­wei heeft de vin­ger­af­druk­sen­sor aan de voor­kant on­der het scherm ge­hand­haafd. Met een 4000mAh-ac­cu zou het toe­stel een goe­de ac­cu­duur moe­ten bie­den.

Te­ge­lij­ker­tijd met de P20 Pro is ook de klei­ne­re P20 uit­ge­bracht. Die wijkt op veel pun­ten af en heeft bij­voor­beeld min­der werk­ge­heu­gen (4 GB) en een klei­ne­re ac­cu. Het scherm is bo­ven­dien geen oled en heeft een 16:9 beeld­ver­hou­ding in plaats van de 18:9 van de Pro. Het toe­stel is daar­naast al­leen spat­wa­ter­be­sten­dig en de te­le­lens­ca­me­ra aan de ach­ter­kant ont­breekt. De ad­vies­prijs ligt ook een stuk la­ger met 650 eu­ro. (mdt)

De Hua­wei P20 Pro heeft een 'notch' in het scherm (rechts op de fo­to). Als die in­ke­ping je stoort, kun je hem soft­wa­re­ma­tig 'uit­zet­ten'.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.