Snel­le strip

C’t Magazine - - Kort voorgesteld | Optane-ssd, NVMe-ssd -

In­tels M.2-ssd 760P wordt aan­ge­slo­ten via PCIe en com­mu­ni­ceert via NVMe. Hij is er in ver­schil­len­de groot­tes, tot 2 TB aan toe.

De In­tel SSD 760P is er in uit­voe­rin­gen met 128, 256 of 512 GB. De uit­voe­rin­gen met 1 en 2 TB staan nog op de plan­ning en vol­gen waar­schijn­lijk la­ter, maar let wel goed op: de 2TB-uit­voe­ring past mis­schien niet op al­le moe­der­bor­den om­dat hij als eni­ge dub­bel­zij­dig van chips voor­zien is.

In­tel ge­bruikt voor de 760P 3D-TLCflash­ge­heu­gen van part­ner Mi­cron (IMFT, In­tel Mi­cron Flash Tech­no­lo­gies). De con­trol­ler SM2262 komt daar­en­te­gen van Si­li­con Mo­ti­on. De con­trol­ler is voor­zien van DRAM-ca­che.

On­ze test-ssd met 512 GB is bij het le­zen be­hoor­lijk snel met 3 GB/s, maar bij schrij­ven wordt de be­loof­de 1,5 GB/s maar kort ge­haald.

Na en­ke­le se­con­den is de ca­che vol­ge­lo­pen en dan daalt de snel­heid naar am­per 1 GB/s. Vol­gens on­ze ana­ly­se heeft de uit­voe­ring met 512 Gi­ga­by­te een SLC­ca­che van 3 GB, wat voor bij­voor­beeld vi­deo­be­wer­kin­gen en der­ge­lij­ke aan de krap­pe kant is.

Ook bij het random schrij­ven zak­ken de pres­ta­ties van de ssd he­laas snel in. De in ad­ver­ten­ties ge­noem­de pres­ta­ties van on­ge­veer 300.000 IOPS zijn dan wat aan de op­ti­mis­ti­sche kant, die wor­den al­leen bij een erg ho­ge Qu­eue Depth (QD) ge­haald.

On­danks dat de SSD 760P wat min­der snel is bij het lang ach­ter­een schrij­ven, is hij pri­ma ge­schikt voor ge­bruik in een desktop-pc of een no­te­book. De prijs van ruim 200 eu­ro voor de­ze 512GBuit­voe­ring is wel aan de ho­ge kant in ver­ge­lij­king met an­de­re ssd's met TLC­ge­heu­gen. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.