Usb-con­doom

C’t Magazine - - Kort voorgesteld | Smartphonebescherming, MIDI-con -

De Por­taPow-adap­ter be­schermt je smartpho­ne te­gen be­smet­ting door wild­vreem­de usb-poor­ten en kan je smartpho­ne op­la­den.

Dat je je op­laad­ka­bel niet zo­maar in een vreem­de usb-poort moet ste­ken, mo­ge in­mid­dels wel dui­de­lijk zijn. Aan­val­lers kun­nen de er­aan ge­kop­pel­de smartpho­nes in dat ge­val mak­ke­lijk be­smet­ten met mal­wa­re of an­ders je fo­to's en an­de­re da­ta wel heel een­vou­dig in han­den krij­gen.

Maar als je ac­cu leeg raakt, is de be­hoef­te hem op te la­den waar­schijn­lijk ster­ker dan je voor­ge­no­men zelf­be­heer­sing. In dat ge­val biedt de Por­taPow-adap­ter uit­komst.

Die on­der­breekt de da­ta­lij­nen van een usb-poort, maar laat de op­laad­func­tie in­tact. Dat werk­te bij de test pri­ma, de smartpho­ne en pc had­den geen idee dat ze met el­kaar ver­bon­den wa­ren.

Of je er zo­als ge­claimd wordt ook tot vier maal snel­ler mee op­laadt, hangt af van eer­de­re fac­to­ren, na­me­lijk de stroom­bron, ka­bel en smartpho­ne. Bij som­mi­ge com­bi­na­ties ver­hoog­de de adap­ter de laad­stroom daad­wer­ke­lijk. In plaats van een ge­za­pi­ge 0,5 tot 1 am­pè­re haal­den een iPad en Ga­laxy S7 tot 2,1 am­pè­re uit be­paal­de la­ders.

Maar goe­de adap­ters en la­ders heb­ben de be­no­dig­de scha­ke­lin­gen vaak al zelf in­ge­bouwd. Ech­te snel­laad­tech­nie­ken zo­als Quick Char­ge wer­ken ech­ter niet om­dat die da­ta­lij­nen no­dig heb­ben.

Som­mi­ge USB 2.0-poor­ten van pc's en lap­tops le­ver­den met de Por­taPow 1,5 A, wat dui­de­lijk bui­ten de usb-spe­ci­fi­ca­ties valt. Dat zou dan kun­nen lei­den tot het be­scha­di­gen van het moe­der­bord of een usb-poort, dus hou dat wel goed in je ach­ter­hoofd voor­dat je de Por­taPow gaat ge­brui­ken. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.